Lajme

SH P A LL J E e B- Lejes së integruar ekologjike

Të nderuar,   Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13   dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor („Gazeta Zyrtare në R.M“ nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 92/2015, 39/16 dhe 99/18), si në vijim     […]

Njoftim

Komuna e Strugës, njofton dhe apelon deri tek qytetarët , që pas marrjes së vendimeve për pagesë të tatimit në pronë dhe të taksës komunale-firmë, të paraqiten në ambientet e komunës respektivisht në Njësinë e tatimeve dhe taksën komunale në lidhje me azhurimin e saktë të të dhënave. Njësia për tatim dhe taksë komunale pranë […]

Lexo lajmet tjera