Lajme

NJ O F T I M

Njoftohen të gjithë qytetarët e Komunës së Strugës, se nga data 18.02.2019, pritja e palëve nga ana e Kryetarit të Komunës së Strugës, z. Ramis Merko si dhe takim i palëve me udhëheqësit e sektorëve dhe njësive do të bëhet çdo: Të martë prej ora 10:00 deri 11:30 dhe 13:00 deri 15:00 Të mërkurë prej […]

KËRKESË PËR SHPALLJE

Të nderuar,   Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13   dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor (,,Gazeta Zyrtare në R.M ,,nr.53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10,124/10,51/11,123/12,93/13,42/14,44/15,129/15, 92/2015, 39/16dhe 99/18),si në vijim       SH P A LL J E e projektë B- Lejes sëintegruar ekologjike   […]

Aksion për largimin e lypësve të organizuar

Komuna e Strugës ne bashkëpunim me SP –Strugë dhe Entin për pune dhe politikë sociale organizojnë aksion për ti larguar lypësit e organizuar. Ky aksion ka për qëllim largimin e lypësve të trafikuar ose organizuar nga persona që keqpërdorin gjëndjen e tyre. Meqënëse numri i personave që kërkojnë lëmoshë nëpër rrugët e Strugës është shtuar, […]

Lexo lajmet tjera