vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

THIRRJE PUBLIKE

Deri tek  kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual themeluar nga Komuna e Strugës, nga sfera e arsimit, mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve për paraqitjen  e kërkesave të arritura dhe papaguara.
Ftohen kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual  themeluar nga sfera e arsimit,  mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve t’i paraqesin kërkesat e arritura dhe kocaeli escort papaguara  në përmbyllje deri më 30.09.2018.
Afati për paraqitjen e kërkesave është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirrjes publike. Dita e shpalljes së Thirrjes publike nuk llogaritet në afat.
Të drejtë paraqitjeje të kërkesave kanë kreditorët për kërkesat e arritura deri më 30.09.2018, evidentuar në Sistemin elektronik për paraqitje dhe evidentim të obligimeve.
Për obligimet e komunës dhe shfrytëzuesve individual Kryetari i komunës dhe personat përgjegjës së shfrytëzuesve të vetëm qasen në bisedime me të gjithë kreditorët të cilët janë paraqitur  në thirrjen për përcaktim me marrëveshje ndaj shumës së obligimeve, respektivisht zvogëlimit të obligimeve për çka përpilohet dhe nënshkruhet procesverbal me çdo kreditor.
Përparësi gjatë pagesës së obligimeve të arritura, kurse të papaguara, kanë obliguesit të cilët në marrëveshje  me kreditorët kanë arritur  tërësisht anulim nga kamata dhe zvogëlim të borxhit të kërkesës për 15%.
Me  fletëparaqitjen, kreditorët janë të obliguar ta dorëzojnë dokumentacionin në vijim:

 • Kontratë ose akt tjetër prej ku rrjedh kërkesa midis Komunës së Strugës, shfrytëzues themeluar nga Komuna e Strugës nga sfera e arsimit, mbrojtjes sociale dhe fëmijëve dhe kreditorit
 • Faturë/situatë për detyrimin (kartelë analitike)

Komuna mund të kërkojë dokumentacion plotësues të cilët janë në interes të procedurës.
Dokumentacioni, tërësisht i plotësuar dorëzohet në origjinal ose kopje. Nëse dokumentacioni dorëzohet  në kopje, autenticitetin e çdo faqeje parashtruesi i kërkesës e vërteton me nënshkrimin e tij dhe vulë.
Fletëparaqitjen për kërkesat për paraqitje në Thirrjen publike, parashtruesit mund ta marrin nga Sistemi njësportelor i Komunës ose ta marrin nga veb-faqja e Komunës së Strugës – www.struga.gov.mk

I.Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve

Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune nga dita e shpalljes së thirrjes publike. Thirrja publike dhe formularët “paraqitje të kërkesave në pajtim me Thirrjen publike deri tek kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual themeluar  nga Komuna e Strugës  nga sfera e arsimit, mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, për paraqitjen e kërkesave të arritura, kurse të papaguara”  do të publikohen edhe në veb faqen e Komunës së Strugës.
Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohet përmes postës ose personalisht në Zyrën njësportelor të Komunës së Strugës (prej orës 8:00 deri në ora 16:00 çdo ditë pune), në rr.Sheshi “Nënë Tereza” pn, 6330 Strugë.
Thirrja do të shpallet në tabelën publikuese të Komunës së Strugës dhe në veb faqen e Komunës së Strugës.
Fletëparaqitjet e parashtruara jo në kohë nuk do të merren parasysh gjatë bisedimeve.
Pas përfundimit të Thirrjes publike, Komuna e Strugës do t’i shqyrtojë fletëparaqitjet e arritura, kurse Kryetari i komunës do të veprojë në pajtim me Ligjin për përkrahje financiare të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe shfrytëzuesve individual nga njësitë e vetëqeverisjes lokale për financim të obligimeve të arritura, kurse të  papaguara (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 209/18).
Për informacione më të hollësishme,  subjektet e interesuar  mund të marrin në numrin celular 075/ 416-326 – Sektori për çështje financiare.

F L E T Ë P A R A Q I T J E ndaj kërkesës në pajtim me Thirrjen publike deri tek kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual  themeluar nga Komuna e Strugës, nga sfera e arsimit,  mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve për paraqitje në kërkesa të arritura dhe të papaguara.

KOMUNËS SË STRUGËS
KRYETAR  I KOMUNËS
Dr.RAMIS MERKO

Raport për Vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor

– Raport për Vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Projektin urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim G2.2 – industri e lehtë dhe farmaceutike dhe prodhim i ushqimit, prodhimeve të qumshtit, prodhimeve konditoriale, pijeve joalkoolike, ujë, përpunim i prodhimeve të kopshtarisë dhe fruta, duhan e tj. në pjesë të Pk.nr. 1063/14, Pk.nr.1063/15, Pk.nr.1063/16, Pk.nr.1063/17, Pk.nr.1063/18,Pk.nr.1063/19, Pk.nr.1063/20, Pk.nr.1063/21, Pk.nr.1063/22,Pk.nr.1063/23, Pk.nr.1063/24, Pk.nr.1063/25, Pk.nr.1063/26, Pk.nr.1063/27, Pk.nr.1063/28, Pk.nr.1063/29 dhe pjesë e Pk.nr.1063/1 К.О.Morovishtë komuna e Strugës

Projekt – Raport

MAJ 2022

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 10 (dhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

              Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 10 (dhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

        E konvokoj mbledhjen e 10 (dhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 19.05.2022, (E Enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

           –  Procesverbal nga seanca e tetë e Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal, kuartali i parë të vitit 2022 i Komunës së Strugës,
 2. Raport i parë kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2022,
 3. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.labunishtë, për periudhën nga data 01.01.2022 deri në datë 31.03.2022,
 4. Raport për punën e NP “Eko Struga” – Strugë, kuartali parë 01.01-31.03.2022,
 5. Propozim – Vendim për plotësimin e Vendimit për përcaktimin e parkingjeve publike për parkim zonal në territorin e qytetit të Strugës,
 6. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e fshatrave,
 7. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e fshatrave
 8.  Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Ministrisë së Vetëqeverisjes lokale të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zvogëlimin e dispariteteve midis dhe brenda rajoneve planore dhe rritjen e konkurrencës rajonale
 9. Propozim – Vendim për bashkëfinancimin e projekteve për thirrjen e Ministrisë së Vetëqeverisjes lokale të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zvogëlimin e dispariteteve midis dhe brenda rajoneve planore dhe rritjen e konkurrencës rajonale
 10. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore,
 11. Propozim – Vendim për bashkëfinancimin e projekteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore,
 12. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byronë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e zonave urbane dhe zhvillimin e qëndrueshëm urban,
 13. Propozim – Vendim për bashkëfinancimin e projekteve për thirrjen e Byrosë për zhvillim rajonal të RMV për vitin 2022 për projektet e propozuara për zhvillimin e zonave urbane dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe urban
 14. Propozim – Vendim për  pjesëmarrje financiare në projektet e Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për vitin 2022 për “Rikonstruim i fasadës, kulmit dhe zdrukthtarisë në SHF Kliment Ohridski f.Moroishtë, Strugë” dhe “Rikonstruim i mureve, kulmit, dyshemesë dhe zdrukthtarisë SHF Baftijar Banushi ” f.Zagraçan – Strugë”
 15. Propozim – Vendim për  pjesëmarrje financiare prej 900.000 denarë në projektin Zhvillimi i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv i mbështetur financiarisht nga Ministria e vetëqeverisjes lokale dhe Agjencia zvicërane për zhvillim dhe bashkëpunim për vitin 2022/23 për projektin e përzgjedhur “Rikonstruim i ESHO Entit për Nefrologji-Strugë dhe krijimi i kushteve për turizëm shëndetësor në Rajonin Planor Jugperëndimor”
 16. Propozim – Vendim për ushtrimin e auto taksi transportit në territorin e Komunës së Strugës,
 17. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve në bordin drejtues të NPK “Higjiena”– f.Labunisht,
 18. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarëve nga bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NPK “Higjiena”– f.Labunisht,
 19. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshëm të sendit të paluajtshëm
 20. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2022/2023,
 21. Propozim – Konkluzion për përcaktimin e Ndryshim dhe plotësimit të Planit detal urbanistik, pjesë nga NJU-4, pjesë nga blloku 12, KK Strugë, Komuna e Strugës – Projekt plan
 22. Llogaria vjetore e Qendrës për zhvillim të Rajonit planor jugperëndimor për vitin 2021.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 10-të

We are Hiring! Extended Deadline 23 of May

We are hiring a team of experts based on the needs of the project “Struga & Pogradec for promoting tourism and cultural heritage – COOLTOUR”. This is a 3-year cross-border project funded by the Cross-border Programme the Republic of North Macedonia – Republic of Albania under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II) allocations for 2018 – 2020 (Reference: EuropeAid/170339/DD/ACT/MK). Project Partners, besides the leader,
Municipality of Struga (North Macedonia) are Municipality of Pogradec (Albania) and the CSOs, Green Institute (Skopje, North Macedonia) and IRD&ET (Pogradec, Albania).

Act of engagement Experts COOLTOUR final

Experts ToR_Lots final

ToR Cultural Tourism Experts final

ToR Promotion_Marketing Experts final

ToR Sustainable Tourism Experts final

Terms of Reference Experts

VËRTETIM PËR VERIFIKIM

              Vërtetohet verifikimi i Propozim  për  miratimin  e  Programit projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për zmadhimin e kapacitetit të objektit ekzistues me destinim G2.6 objekte të tjera të industrisë së lehtë dhe jondotëse, evidentuar në fletëpronësi me nr.3550, me ndërtime për objekte për depo me destinim G4-, Vendshkakrim, Magazinë dhe depo në PK 2356/1, PK 2353, PK 2350/1 dhe PK 2349/1, KK Misleshovë.jashtë qytetit,, Komuna e Strugës punuar nga “PRO-INZHINIERING” – Tetovë, me nr.tek. 04-04/2020-2 nga muaji janar 2022

Propozim  për  miratimin  e  Programit projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për zmadhimin e kapacitetit të objektit ekzistues me destinim G2.6 objekte të tjera të industrisë së lehtë dhe jondotëse, evidentuar në fletëpronësi me nr.3550, me ndërtime për objekte për depo me destinim G4-, Vendshkakrim, Magazinë dhe depo në PK 2356/1, PK 2353, PK 2350/1 dhe PK 2349/1, KK Misleshovë.jashtë qytetit,, Komuna e Strugës, është parashtruar nëpërmjet sistemit informativ e-urbanizëm si numër procedure 34059  dhe numër arkivor 10-2230  të datës 08.06.2021

Vërtetim për verifikim

Programi projektues

VËRTETIM PËR VERIFIKIM

Vërtetohet verifikimi i Programit projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë kufijve të planit urbanistik për ndërtim të objektit me destinim A1-5 Shtëpi banimi në kuadër të oborrit komercial rural në Pk.nr.715 KK Kalisht v.q. Buzelica komuna e Strugës me nr.tek.04-15/2021 janar 2022 punuar nga PRO-INZHENERING shpk Tetovë

Programin projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë kufijve të planit urbanistik për ndërtim të objektit me destinim A1-5 Shtëpi banimi në kuadër të oborrit komercial rural në Pk.nr.715 KK Kalisht v.q. Buzelica komuna e Strugës me nr.tek.04-15/2021 nga muaji janar 2022 punuar nga PRO-INZHENERING –shpk Tetovë, është parashtruar nëpërmjet sistemit informativ e-urbanizëm si numër procedure 36352  dhe numër arkivor 10-3314  të datës 23.06.2021

Vërtetim për verifikim

Programi projektues

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 9 (nëntë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 9 (nëntë) të Këshillit të Komunës së Strugës

        E konvokoj mbledhjen e 9 (nëntë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 14.04.2022, (E Enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

           –  Procesverbal nga seanca e shtatë të Këshillit të komunës së Strugës.

           –  Procesverbal nga seanca e tetë të Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Raport për gjendjen në sferën e kriminalistikës, rendin publik dhe sigurimin në komunikacionit rrugor në territorin e SP nga kompetenca e përgjithshme – Strugë për vitin 2021,
 2. Raport vjetor për punën e NJTZF Strugë për vitin 2021,
 3. Raport për punën e Sektorit për çështje juridike dhe punë të përgjithshme për vitin 2021.
 4. Raport  për realizimin e Programit të Njësisë për bashkësit lokale për vitin 2021,
 5. Raport për programet e Sektorit për veprimtari publike për vitin 2021.
 6. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e sportit dhe të rinjve për vitin 2021,
 7. Raport për realizmin e Programit për shënimin e ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndesishme  nga e kaluara jone kulturore për vitin 2021,
 8. Raport për realizimin e Programit për përkrahje dhe financimin e OJQ Komuna e Strugës në vitin 2021,
 9. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet në Komunën e Strugës nga sfera e mbrojtjes sociale për nevojat e qytetarëve në Komunën e Strugës për vitin 2021,
 10. Raport për realizmin e Programit për zbatimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse të komunës së Strugës.
 11. Raport vjetor i Njësisë për realizimin e Programit për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësimin e kushteve për qëndrim të turistëve në vitin 2021,
 12. Raport vjetor për realizimin e Programit për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2021,
 13. Raport vjetor të Njësisë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe fonde evropiane për vitin 2021,
 14. Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit të komunës së strugës për vitin 2021,
 15. Raport për realizimin e Programit për ndërtim, rekonstruim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale në komunën e Strugës për vitin 2021,
 16. Raport vjetor për realizimin e Programit për aktivitetet e komunës së Strugës nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës për vitin 2021,
 17. Raport vjetor për punën e Sektorit për mbikëqyrje inspektuese – Inspektorat për vitin 2021,
 18. Raporti vjetor për realizimin e Programit përzhvillim të Rajonit planot Jugperëndimor për vitin 2021,
 19. Raport kuartal të NP “Komunallno” – Strugë, kuartali i IV / 2021.
 20. Vendim për përcaktimin e çmimeve dhe shërbimeve që i kryhen NP “Komunallno” – Strugë,
 21. Raport vjetor për punën financiare të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë, 01.01.2021 deri në datën 31.12.2021,
 22. Raport vjetor për zbatimin e tarifës së përcaktuar  për furnizim me ujë të pijshëm për periudhën 01.- 2021 deri në 12-2021 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 23. Raport vjetor për zbatimin e tarifës së përcaktuar për mbledhjen dhe largimin e ujërave të ndotura urbane  per periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021 të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim”-Strugë.
 24. Llogari vjetore për vitin 2021 e NP “Eko – Struga“ – Strugë,
 25. Llogari vjetore për vitin 2021 e NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë,
 26. Raport gjashtë mujor për punën e Shkollës fillore komunale të muzikës – Strugë për vitin shkollor 2021/2022,
 27. Raport për realizimin e procesit edukativo – arsimor në gjashtë mujor e parë në vitin shkollot 2021.2022, të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë,
 28. Raport gjashtë mujor për vitin shkollor 2021/2022 të SHFK “Bashkimi” – f. Oktisë.
 29. Llogari vjetore për vitin 2021 të SHFK “Bashkimi” – f.Oktisi,
 30. Propozim – Vendim për mbartjen e të drejtës së pronësis të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës ndërmarrjes NP “Komunallno” – Strugë.
 31. Propozim – Vendim për mbartjen e të drejtës së pronësis të sendit të luajtshëm – pronësi e Komunës së Strugës ndërmarrjes NP “Eko – Struga” – Strugë.
 32. Propozim – Vendim për përcaktimin e lartësisë të kompensimit për marrjen e licencës për ushtrimin e veprimtarisë hotelierike,
 33. Propozim – Program për plotësim të Programit për punë në sferën e zotërimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e komunës së Strugës për vitin 2022,
 34. Propozim – Vendim për miratimin e Planit Detal urbanistik, Njësia urbane 3, blloku 11, pjesa 5,6 dhe 7 – Komuna e Strugës,
 35. Iniciativë e pranar për përpunim të Planit detal urbanistik NJU 2 pjesës nga blloku 9 përfshirja ndërmjet rrugëve: rr.”Marshall Tito”, Rrugicë për këmbesorë, rr.”Jablanica”, rr.”Elpida Karamandi”, Komuna e Strugës,
 36. Iniciativë e pranar për përpunim të Planit detal urbanistik pjesë nga NJU 4, pjesë nga blloku 15, përfshirja 3, Komuna e Strugës,
 37. Iniciativë e pranar për përpunim të Proektit urbanistik me plan për parcelim për PK nr.2002/1 KK Strugës,
 38. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik për objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.2839/2, KK Strugë,
 39. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik për objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.2500/4, KK Vëleshtë-jashtë ndë.,
 40. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor – urbanistik për objektit të ndërtuar joligjor në PK nr.376/1, KK Drasllajcë,
 41. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Ajredin Abdullai nga f. Mislleshovë,
 42. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Adnan Ahmedi nga f. Dollogozhdë,
 43. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Elzana Bajramoska nga f. Llabunishtë,
 44. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Nurija Kajrimanoska nga f. Oktisi,
 45. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare personit Marina Barlakoska nga Strugë.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 9-të

VËRTETIM PËR VERIFIKIM

 Vërtetohet verifikimi i Programin projektues për hartimin e projektit urbanistik jashtë kufijve të përfshirjes së projektit për ndërtim të shtëpive të fundjavës me destinim A4.3 shtëpi fundjave dhe objekte të tjera për banim të përkohshëm në Pk.nr.1736/34, Pk.nr.1736/35 KK dhe pjesë e Pk.nr.1736/1 Misleshovë jashtë qytetit komuna e Strugës punuar nga ,,PRO-INZHINERING,, – Tetovë me nr.tek.04-22/2021-2 nga muaji janar 2022

VËRTETIM

PROGRAMI PROEKTUES