THIRRJE PUBLIKE

Deri tek  kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual themeluar nga Komuna e Strugës, nga sfera e arsimit, mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve për paraqitjen  e kërkesave të arritura dhe papaguara.
Ftohen kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual  themeluar nga sfera e arsimit,  mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve t’i paraqesin kërkesat e arritura dhe papaguara  në përmbyllje deri më 30.09.2018.
Afati për paraqitjen e kërkesave është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirrjes publike. Dita e shpalljes së Thirrjes publike nuk llogaritet në afat.
Të drejtë paraqitjeje të kërkesave kanë kreditorët për kërkesat e arritura deri më 30.09.2018, evidentuar në Sistemin elektronik për paraqitje dhe evidentim të obligimeve.
Për obligimet e komunës dhe shfrytëzuesve individual Kryetari i komunës dhe personat përgjegjës së shfrytëzuesve të vetëm qasen në bisedime me të gjithë kreditorët të cilët janë paraqitur  në thirrjen për përcaktim me marrëveshje ndaj shumës së obligimeve, respektivisht zvogëlimit të obligimeve për çka përpilohet dhe nënshkruhet procesverbal me çdo kreditor.
Përparësi gjatë pagesës së obligimeve të arritura, kurse të papaguara, kanë obliguesit të cilët në marrëveshje  me kreditorët kanë arritur  tërësisht anulim nga kamata dhe zvogëlim të borxhit të kërkesës për 15%.
Me  fletëparaqitjen, kreditorët janë të obliguar ta dorëzojnë dokumentacionin në vijim:

 • Kontratë ose akt tjetër prej ku rrjedh kërkesa midis Komunës së Strugës, shfrytëzues themeluar nga Komuna e Strugës nga sfera e arsimit, mbrojtjes sociale dhe fëmijëve dhe kreditorit
 • Faturë/situatë për detyrimin (kartelë analitike)

Komuna mund të kërkojë dokumentacion plotësues të cilët janë në interes të procedurës.
Dokumentacioni, tërësisht i plotësuar dorëzohet në origjinal ose kopje. Nëse dokumentacioni dorëzohet  në kopje, autenticitetin e çdo faqeje parashtruesi i kërkesës e vërteton me nënshkrimin e tij dhe vulë.
Fletëparaqitjen për kërkesat për paraqitje në Thirrjen publike, parashtruesit mund ta marrin nga Sistemi njësportelor i Komunës ose ta marrin nga veb-faqja e Komunës së Strugës – www.struga.gov.mk

I.Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve

Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune nga dita e shpalljes së thirrjes publike. Thirrja publike dhe formularët “paraqitje të kërkesave në pajtim me Thirrjen publike deri tek kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual themeluar  nga Komuna e Strugës  nga sfera e arsimit, mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, për paraqitjen e kërkesave të arritura, kurse të papaguara”  do të publikohen edhe në veb faqen e Komunës së Strugës.
Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohet përmes postës ose personalisht në Zyrën njësportelor të Komunës së Strugës (prej orës 8:00 deri në ora 16:00 çdo ditë pune), në rr.Sheshi “Nënë Tereza” pn, 6330 Strugë.
Thirrja do të shpallet në tabelën publikuese të Komunës së Strugës dhe në veb faqen e Komunës së Strugës.
Fletëparaqitjet e parashtruara jo në kohë nuk do të merren parasysh gjatë bisedimeve.
Pas përfundimit të Thirrjes publike, Komuna e Strugës do t’i shqyrtojë fletëparaqitjet e arritura, kurse Kryetari i komunës do të veprojë në pajtim me Ligjin për përkrahje financiare të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe shfrytëzuesve individual nga njësitë e vetëqeverisjes lokale për financim të obligimeve të arritura, kurse të  papaguara (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 209/18).
Për informacione më të hollësishme,  subjektet e interesuar  mund të marrin në numrin celular 075/ 416-326 – Sektori për çështje financiare.

F L E T Ë P A R A Q I T J E ndaj kërkesës në pajtim me Thirrjen publike deri tek kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual  themeluar nga Komuna e Strugës, nga sfera e arsimit,  mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve për paraqitje në kërkesa të arritura dhe të papaguara.

KOMUNËS SË STRUGËS
KRYETAR  I KOMUNËS
Dr.RAMIS MERKO

NJ O F T I M

Njoftohen të gjithë qytetarët e Komunës së Strugës, se nga data 18.02.2019, pritja e palëve nga ana e Kryetarit të Komunës së Strugës, z. Ramis Merko si dhe takim i palëve me udhëheqësit e sektorëve dhe njësive do të bëhet çdo:

 • Të martë prej ora 10:00 deri 11:30 dhe 13:00 deri 15:00
 • Të mërkurë prej ora 10:00 deri 11:30 dhe 13:00 deri 15:00
 • Të ejnte prej ora 10:00 deri 11:30 dhe 13:00 deri 15:00

Çdo takim me Kryetarin dhe nëpunësit administrativë do të planifikohet dhe realizohet paraprakisht te Hyrja, ku do të mund të paraqiteni me emër dhe mbiemër, kartelë elektronike për hyrje-dalje dhe cilin nëpunës administrativ dëshironi ta takoni për qëllime të ndryshme.

 

Me respekt,

Komuna e Strugës

KËRKESË PËR SHPALLJE

Të nderuar,

 

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13   dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor (,,Gazeta Zyrtare në R.M ,,nr.53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10,124/10,51/11,123/12,93/13,42/14,44/15,129/15, 92/2015, 39/16dhe 99/18),si në vijim

 

 

 

SH P A LL J E

e projektë B- Lejes sëintegruar ekologjike

 

Në përputhje me nenin 122 pika 1nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike nr. 03-1616/1të datës 28.12.2009.

 

Dorëzues i kërkesës:

SHPKNJPASNERA 96“

Lokacioni „LIVADHI“

Adresa:

f.Frëngovë

Strugë

PK.960 dhe PK.961

 

  –Sipërfaqja           S=7235 м2

 

Personi për kontakt:

Subi Amzai

Tel: 070/394859

 

 

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika 3.3Stacioni i bazës së betonit me kapacitet të plot të sillosave më të mëdha se 50m3.

 

 

 

Projekt Leja  në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar,për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 14 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje,në shtypin ditor në hapsirat  e :

Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.

Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00

Telefoni për kontakt: 046 781-335

 

Ju informojmë se kërkesa do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

 

www.struga.gov.mk

Me respekt,

Komuna e Strugës

 

Shkarko Lejen

Aksion për largimin e lypësve të organizuar

Komuna e Strugës ne bashkëpunim me SP –Strugë dhe Entin për pune dhe politikë sociale organizojnë aksion për ti larguar lypësit e organizuar. Ky aksion ka për qëllim largimin e lypësve të trafikuar ose organizuar nga persona që keqpërdorin gjëndjen e tyre.

Meqënëse numri i personave që kërkojnë lëmoshë nëpër rrugët e Strugës është shtuar, Komuna e Strugës e pa si të domosdoshme të ndërmerrte dicka në lidhje me të.

Lusim të gjithë qytetarët e Strugës të kyçen në aksion ashtu që do ti paraqesin lypsit e organizuar në numrin 192 ose në faqen zyrtare të Komunës së Strugës.

Me respekt,
Komuna e Strugës
Kryetar,
Dr. Ramis Merko

Këshilli i Komunës së Strugës fiton grant 60 000 Franga zvicrane

Dje në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, me ftesë të Kryetarit të Keshillit z. Resul Kaba përfaqësuesi i UNDP-së z. Ilmiasan Dauti prezantoi projektin para këshilltarëve komunal.

Këshilli i Komunës së Strugës ka fituar grantin prej 60 000 Frangave Zvicerane për përforcimin e kapaciteteve të këshillit. Projekti realizohet nëpërmjet UNDP- së, që ka për qëllim përforcimin e Këshilleve Komunale dhe rolin e këshilltarëve në sferat e urbanizmit, kulturës, veprimtari komunale si dhe në sferat tjera.

Nga ky grant 50 mijë franga zvicerane do të shfrytëzohen për projekte të cilat do ti zgjedhin qytetarët nëpërmjet forumeve të bashkësive, ndërsa pjesa tjetër do të shfrytëzohen për ngritjen e kapaciteteve të punës së Këshillit komunal.

Zyra për marrëdhënie me publikun,

Komuna e Strugës

Ramis Merko ndërron të gjithë gypat e azbestit në Strugë që nuk janë prekur për 40 vitet e fundit.

Sot Kryetari i Komunës së Strugës, z. Ramis Merko e inaugurojë fillimin e fazës të njërit nga projektet më të rëndësishme në qytetin e Strugës për heqjen e gypave të Azbestit nëpër të gjithë territorin e Komunës së Strugës dhe zëvendësimin e tyre me gypa të rinj PVC dhe me kapacitet të dyfishtë nga të vjetrit, gypa që nuk janë prekur për 40 vitet e fundit.

Faza që do të fillojë sot do ta përfshijë segmentin në rrugën Partizanska duke filluar nga rrethrrotullimi tek ish stacioni i autobusëve dhe duke përfunduar tek rrethrrotullimi tek plazhi i grave.

Edhe pse i gjithë projekti është shumë i rëndësishëm, jo rastësisht kjo fazë u caktua si fazë e parë sepse kjo rrugë shtrihet përgjatë bregut të Liqenit të Ohrit në të cilin paralelisht do të realizohet edhe projekt për shëtitore dhe është shumë e rëndësishme për zhvillimin e turizmin dhe mbështetjen e objekteve hotelerike përgjatë bregut duke e pasur parasysh se po afrohet sezoni veror.

Gjatë punimeve për realizimin e projekteve të lartëpërmendura herë pas herë do të jemi të detyruar të bllokojmë segmente të caktuara rrugore ose trotuare. Për këtë arsyje kërkojmë mirkuptim dhe durim nga të gjithë personat fizik dhe personat juridikë që ushtrojnë aktivitetet nëpër territorin e komunës.

Me respekt,

Komuna e Strugës

Kryetar, Dr. Ramis Merko

Takim mes përfaqësuesve nga Komuna e Strugës me konsorciumin të kompanive holandeze

Komuna e Strugës sëbashku me Elektranën e Maqedonisë (ELEM) dhe konsorciumin të kompanive holandeze i shqyrton mundësitë për rehabilitimin dhe përmirësimin e digës së hyrjes dhe skadimin e lumit të Drinit të Zi. Aktualisht këto pajisje përdoren së bashku për menaxhimin e nivelit të ujit në Liqenin e Ohrit dhe i mundëson ELEM-të që të rregullojë rrjedhën e ujit në hidrocentralin e Globoçicës.

Për të siguruar pranimin e këtyre masave inovative në 30.01.2019 në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, u mbajt konsultimi publik me palët të ndryshëme kryesore për ti njohur pikëpamjet dhe opsionet e ndryshme.

Në bashkëpunim të ngushtë me komunën e Strugës dhe ELEM-in, konsorciumi holandez rradhazi do të përdorë rezultatet e këtij konsultimi si pikënisje për zhvillimin e një kërkese  drejtuar qeverisë holandeze për të financuar një studim fizibiliteti për të përpunuar më tej projektin.

Në këtë ngjarje morën pjesë përfaqësues të Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Republikën e Maqedonisë, përfaqësues të komunave të Strugës, Ohrit dhe Debarcës, Agjencia e Energjisë, ELEM, Menaxhimi i Ujërave të Republikës së Maqedonisë, Instituti Hidrobiologjik, Muzeu, OJQ-re lokale dhe institucionet.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës.

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 19 (nëntëmbëdhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

       E konvokoj mbledhjen e 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 06.02.2019,  (E mërkurë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e 17-të e Këshillit të komunës së Strugës

– Procesverbal nga seanca e 18-të e Këshillit të komunës së Strugës

 1. Propozim Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2019.
 2. Propozim Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Zoran Pereski nga f.Llozhan
 3. Propozim Vendim për ndarjen e ndihmës financiare për personin Amiet Arisi nga f.Dollogozhdë
 4. Raport për shumën e përgjithshme kontraktuese të kreditorëve për financimin e obligimeve të arritura dhe të papaguara
 5. Propozim – Program për instalimin e sistemeve fotovoltaike në objekte publike të komunës së Strugës,
 6. Propozim – Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për rregullimin e tokës ndërtimore në komunën e Strugës për vitin 2019,
 7. Vendim për dhënie me qira të sallës sportive SHMK “Dr.Ibrahim Temo” – Strugë,
 8. Propozim – Vendim për kompensim të dëmit,
 9. Raport për punën e NP “Oktis – f.Oktis Kuartali i IV/2018
 10. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Sevdi Osmani nga Novo Sella.
 11. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Avdi Agni.
 12. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Gani Shemo.
 13. Korrigjim i gabimit të Vendimit për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit, në kërkesë të personit Bashkim Kormakoski nga f.Llabunishtë.
 14. Aktvendim për formimin e grupit punues për emërimin e rrugëve lokale në komunën e Strugës
 15. Vendim për dhënie pëlqim për aplikimin e projekteve në Byronë për zhvillim të barabartë të RM për vitin 2019 me projektin “Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Ladorisht – faza 2”.
 16. Vendim për dhënie pëlqim për aplikimin e projekteve në Byronë për zhvillim të barabartë të RM për vitin 2019 me projektin “Rikonstruimin e rezervuarit për ujë në f. Shum”.
 17. Vendim për dhënie pëlqim për aplikimin e projekteve në Byronë për zhvillim të barabartë të RM për vitin 2019 me projektin “Përgatitja e dokumentacionit teknik për ndërtimin e shtegut për këmbësor deri tek shkolla në f. Drasllajcë”.

Materialet e mbledhjes së 19-të

Nr. 08-381 /1
24.01.2019
STRUGË

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

SH P A LL J E e B- Lejes së integruar ekologjike (10-5343/7 )

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor („Gazeta Zyrtare në R.M“,nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 92/2015, 39/16 dhe 99/18),si në vijim

SH P A LL J E
e B- Lejes së integruar ekologjike

Në përputhje me nenin 122 pika 1nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015,39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike nr. 03-3796të datës 22.09.2015.

Dorëzues i kërkesës:
SHPKNJP„BAU BETON“
Lokacioni: „BRANENICA“

Adresa:
f.Oktis
Strugë
Pk. nr.1668, PK.nr.1669dhë PK.nr.1670

-SipërfaqjaS=0.2193 hektari

Personi për kontakt:
Enis Mevmedoski
Tel: 078/377903

Kategoria e instalacionit:
Shtojca 2, Pika 3.3 Stacioni i bazës së betonit me kapacitet të plot të sillosave më të mëdha se 50m3.

Leja në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar,për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 15 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje,në shtypin ditor në hapsirat e:
Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.
Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00
Telefoni për kontakt: 046 781-335

Ju informojmë se kërkesa do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

FORMULAR

www.struga.gov.mk
Me respekt,
Komuna e Strugës

 

Rekomandime

Rekomandime nga Drejtoria për Mbrojte dhe Shpëtim te qytetareve të cilët banojnë në vise të larta malore në kushte dimërore

 1. Të sigurohen me kohë sasi të mjaftueshme ushqimi dhe barna për nevoja personale.
 2. Të sigurohen me kohë sasi të mjaftueshme ushqimi dhe barna për kafshët shtëpiake.
 3. Të sigurohet lidhje telefonike – mundësisht celular.
 4. Tu vihet re çative – në rast rreshje dëbore të pastrohen me kohë.
 5. Në raste askidenti ose fatkeqësie të lajmërohen menjëherë.
 6. Rregullisht të pastrohen oborret dhe të komunikohet me zonat e banuara.
 7. Të mos largohen nga vendbanimet duke vozitur automjete, traktor apo mjete tjera transporti në qoftë se nuk është e domosdoshme.

Rekomandime për të gjithë qytetarët që planifikojnë të shkojnë në mal

Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim për shkak të ndryshimit të motit, ndryshueshmërisë së temperaturave, paraqitjes së mjegullës dhe ngjajshëm, i porosit të gjithë qytetarët e Republikës të Maqedonisë:

 1. Të ndjekin vazhdimisht ndryshimet e temperaturave para se të nisen drejt qenrave turistike apo ndonjë destinacioni tjeter.
 2. Të mos nisen në rrugë me automjet të pa qëndrueshëm dhe pa paisje adekuate dimërore.
 3. Automjeti me të cili do të udhëtohet të ketë mjaftueshëm karburant për të arritur deri në destinacionin e dëshiruar edhe në rast trafiku.
 4. Të kenë rezerva të mjaftueshme ushqimi, uji, barnash dhe rrobash.
 5. Ti kenë celularët e karikuar dhe të jenë në komunikim të vazhdueshëm me të afërmit e tyre.
 6. Njerëzit që do të vizitojnë qëndrat për skijim ti përdorin stazat për skijim dhe në qoftë se do të largohen nga të njëjtat së pari ti lajmërojnë ekipet e shpëtimit .
 7. Alpinistët, dhe qyterarët e tjerë të cilët duat të ngjiten në mal në kushte dimërore , ti informojnë paraprakisht shërbimet policore si dhe shërbimet e shpëtimit për drejtimin e tyre te lëvizjes dhe kohën e kthimit.

SHQYRTIM PUBLIK

Në bazë të nenit 69 nga Ligji për mjedisin jetësor (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 192/15, 39/16 dhe 42/16) dhe Urdhëresën për pjesmarjen e opinionit gjatë përpilimit të dispozitave dhe akteve tjera, si dhe planet dhe programet në sferën e mjedisit jetësor (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 147/08 dhe 45/11) ,Kryetari i Komunës së Strugës.

O R G A N I Z O N

          Shqyrtim publik dhe konsultim me opinionin sipas Raportit për vlersimin strategjik në ndikim të  mjedisit jetësor për përpunimin e dokumentacionit të Planit urbanistik lokal (DPUL) për ndërtimin e kompleksit ekonomik me qëllim G2 – INDUSTRI E LEHTË DHE JO NDOTËSE (PULARI) në PK 1820 KK Koroshishtë Zhepin, Komuna e Strugës.

 

 1. Informohet opinioni se është vënë në shqyrtim dhe konsultim me opinionin, Raporti për vlersimin strategjik në ndikim të mjedisit jetësor për (DPUL) për ndërtimin e kompleksit ekonomik me qëllim G2 – INDUSTRI E LEHTË DHE JO NDOTËSE (PULARI) në PK 1820 KK Koroshishtë Zhepin, Komuna e Strugës.
 2. Raporti për vlersimin strategjik në ndikim të mjedisit jetësor është ekspozuar në Sektorin për urbanizëm , veprimtari komunale, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, në Komunën e Strugës çdo ditë pune nga ora 8 – 16, filluar nga data 08.01.2019 deri në 07.02.2019.
 3. Konsultimi me opinionin do të mbahet në 01.02.2019 (e Premte), në Komunën e Strugës, me fillim në orën 14.30.
 4. Personat juridik dhe fizik dhe opinioni mundë të parashtrojnë mendimet e tyre në lidhje me Raportin deri te Komuna e Strugës në afat prej 30 ditëve të shqyrtimit  publik.
 5. Të gjithë palët e interesuar janë të ftuar të marrin pjesë në debatin publik dhe të japin mendimet e tyre, vërejtjet dhe propozimet sipas Raortit për vlersim strategjik në ndikimin e mjedisit jetësor dhe të njëjtat mund ti dërgojnë në e-mail: info@struga.gov.mk, ose permes postës në adresën: Komuna e Strugës, rr. Nënë Tereza pn, 6330 Strugë.

 

Me respekt,

Komuna e Strugës

Shkarko dokumentin