vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

THIRRJE PUBLIKE

Deri tek  kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual themeluar nga Komuna e Strugës, nga sfera e arsimit, mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve për paraqitjen  e kërkesave të arritura dhe papaguara.
Ftohen kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual  themeluar nga sfera e arsimit,  mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve t’i paraqesin kërkesat e arritura dhe kocaeli escort papaguara  në përmbyllje deri më 30.09.2018.
Afati për paraqitjen e kërkesave është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirrjes publike. Dita e shpalljes së Thirrjes publike nuk llogaritet në afat.
Të drejtë paraqitjeje të kërkesave kanë kreditorët për kërkesat e arritura deri më 30.09.2018, evidentuar në Sistemin elektronik për paraqitje dhe evidentim të obligimeve.
Për obligimet e komunës dhe shfrytëzuesve individual Kryetari i komunës dhe personat përgjegjës së shfrytëzuesve të vetëm qasen në bisedime me të gjithë kreditorët të cilët janë paraqitur  në thirrjen për përcaktim me marrëveshje ndaj shumës së obligimeve, respektivisht zvogëlimit të obligimeve për çka përpilohet dhe nënshkruhet procesverbal me çdo kreditor.
Përparësi gjatë pagesës së obligimeve të arritura, kurse të papaguara, kanë obliguesit të cilët në marrëveshje  me kreditorët kanë arritur  tërësisht anulim nga kamata dhe zvogëlim të borxhit të kërkesës për 15%.
Me  fletëparaqitjen, kreditorët janë të obliguar ta dorëzojnë dokumentacionin në vijim:

 • Kontratë ose akt tjetër prej ku rrjedh kërkesa midis Komunës së Strugës, shfrytëzues themeluar nga Komuna e Strugës nga sfera e arsimit, mbrojtjes sociale dhe fëmijëve dhe kreditorit
 • Faturë/situatë për detyrimin (kartelë analitike)

Komuna mund të kërkojë dokumentacion plotësues të cilët janë në interes të procedurës.
Dokumentacioni, tërësisht i plotësuar dorëzohet në origjinal ose kopje. Nëse dokumentacioni dorëzohet  në kopje, autenticitetin e çdo faqeje parashtruesi i kërkesës e vërteton me nënshkrimin e tij dhe vulë.
Fletëparaqitjen për kërkesat për paraqitje në Thirrjen publike, parashtruesit mund ta marrin nga Sistemi njësportelor i Komunës ose ta marrin nga veb-faqja e Komunës së Strugës – www.struga.gov.mk

I.Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve

Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune nga dita e shpalljes së thirrjes publike. Thirrja publike dhe formularët “paraqitje të kërkesave në pajtim me Thirrjen publike deri tek kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual themeluar  nga Komuna e Strugës  nga sfera e arsimit, mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, për paraqitjen e kërkesave të arritura, kurse të papaguara”  do të publikohen edhe në veb faqen e Komunës së Strugës.
Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohet përmes postës ose personalisht në Zyrën njësportelor të Komunës së Strugës (prej orës 8:00 deri në ora 16:00 çdo ditë pune), në rr.Sheshi “Nënë Tereza” pn, 6330 Strugë.
Thirrja do të shpallet në tabelën publikuese të Komunës së Strugës dhe në veb faqen e Komunës së Strugës.
Fletëparaqitjet e parashtruara jo në kohë nuk do të merren parasysh gjatë bisedimeve.
Pas përfundimit të Thirrjes publike, Komuna e Strugës do t’i shqyrtojë fletëparaqitjet e arritura, kurse Kryetari i komunës do të veprojë në pajtim me Ligjin për përkrahje financiare të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe shfrytëzuesve individual nga njësitë e vetëqeverisjes lokale për financim të obligimeve të arritura, kurse të  papaguara (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 209/18).
Për informacione më të hollësishme,  subjektet e interesuar  mund të marrin në numrin celular 075/ 416-326 – Sektori për çështje financiare.

F L E T Ë P A R A Q I T J E ndaj kërkesës në pajtim me Thirrjen publike deri tek kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual  themeluar nga Komuna e Strugës, nga sfera e arsimit,  mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve për paraqitje në kërkesa të arritura dhe të papaguara.

KOMUNËS SË STRUGËS
KRYETAR  I KOMUNËS
Dr.RAMIS MERKO

Projekt – Raportin për Vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Projektin urbanistik jashtë vendbanimit për zmadhimin e kapacitetit te objektit ekzistues me destinim G2-6 Objekte të tjera nga industrija e lehtë dhe jondotëse, evidentuar në fletëpronësi me nr.3550, me objekte magazine me destinim G4-Vendësharkim, Magazinë dhe Depo në P.K.2356/1 P.K.2353 P.K.2350/1 dhe P.K. 2349/1 K.K.Misleshovë jashtë qytetit,komuna e Strugës

Formular

Vendim

Njoftim

Projekt – Raportin

Shpallje

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 16 (gjashtëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
për konvokimin e mbledhjes së 16 (gjashtëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 16 (gjashtëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 10.11.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Rebalans  i Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2022.
 2. Raport finansiar për punën e NP “Eko Struga” – Strugë, kuartali i III/ 2022, nga  01.07.-30.09.2022.
 3. Iniciativë për përpunimin e PUJV me qëllim të vendosjes së paneleve me fototension për prodhimin e energjisë elektrike në PK nr.207/5, PK nr.270/2, PK nr.271/1, PK nr.270/1 dhe PK nr.207/12 në KK Llozhan, Komuna e Strugës.
 4. Propozim – Vendim për miratimin e Ndryshim dhe plotësimit të PDU në NJU 1, pjesë nga Blloku 7, Komuna e Strugës.
 5. Propozim – Vendim për ndërprerjen e shfrytëzimit dhe bartjes së të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm.
 6. Propozim – Program për ndërtim të sinjalizimit të komunikacionit në Komunën e Strugës për vitin 2023.
 7. Propozim  – Program për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2023.
 8. Propozim – Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe menaxhim me kriza për vitin 2023.
 9. Propozim – Program për punën e Njësisë për bashkëpunim me bashkësitë vendore për vitin 2023.
 10. Vendim i propozuar ligjor për ndryshim të     Statutit të Komunës së Strugës.
 11.  Propozim – Vendim për përcaktimin e “Një ditë pa automjet” në Komunën e Strugës për vitin 2022.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 16-të

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 15 (pesëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 15 (pesëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 15 (pesëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 27.10.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës për kuartalin e tretë 2022.
 2. Raport vjetor për punën në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë për vitin 2021/2022.
 3. Program vjetor për punë në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë për vitin 2022/2023.
 4. Propozim – Program për punën e Këshillit të komunës së Strugës për vitin 2023.
 5. Propozim – Program për barazi gjinore për vitin 2023.
 6. Propozim – Program për pritjen e Vitit të Ri 2023.
 7. Propozim – Vendim për vendosjen e pllakës përkujtomore.
 8. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e destinimit  për pjesë të PK nr.1283/3 në KK Moroishtë.
 9. Kërkesë nga Shkollat fillore dhe të mesme.
 10. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për Ndryshim të Planit vjetor për punësim në SHFK “Goce Dellçev” – f.Jabllanicë për vitin 2022

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 15-të

Call-for-applicants_COOLTOUR-Project-Struga

We are hiring!

We are hiring staff in the frame of the project “Struga & Pogradec for promoting tourism and cultural heritage – COOLTOUR”. This is a 3-year cross-border project funded by the Cross-border Programme the Republic of North Macedonia – Republic of Albania under the Instrument of Pre-accession  Assistance (IPA II) allocations for 2018 – 2020 (Reference: EuropeAid/170339/DD/ACT/MK). Project  Partners, besides the leader, Municipality of Struga (North Macedonia) are Municipality of Pogradec 

(Albania) and the CSOs, Green Institute (Skopje, North Macedonia) and IRD&ET (Pogradec, Albania).  Overall Objective of this project is to stimulate a balanced, inclusive and sustainable socio-economic development in the cross-border area of Ohrid Lake.

Specific Objective is to develop the potential of tourism by promoting cultural heritage and values in both Municipalities of Struga and Pogradec. It is expected that the action will increase the business opportunities for local service providers and operators in the field of tourism and furthered mutual cooperation, understanding and respect of cultural heritage and values.

The project intends to achieve the following intermediate outcomes:

∙ The capacities of touristic service providers and operators in Struga and Pogradec are empowered;

∙ Public tourism infrastructure is improved in terms of upgrading of facilities for environment friendly touristic activities, pollution reduction and sustainable development;

∙ The promotion of “Ohrid Lake” Joint touristic offers from Struga and Pogradec is increased in terms of common cultural heritage and values.

Target groups

∙ Municipality of Struga and Municipality of Pogradec relevant departments: 30 public  employees and officers.

∙ 80 businesses and associations and 240 workers operating in touristic sector.

Final beneficiaries

∙ 1 Tourism University in Struga

∙ At least 67 accommodation providers from Struga

∙ At least 63 restaurants along the Ohrid Lake Struga

∙ At least 75 accommodation providers from Pogradec

∙ At least no 85 restaurants cross the Ohrid Lake Pogradec

∙ Community living in Struga Region

∙ Community living in Pogradec Region

∙ At least 280.000 tourist annually

∙ Public officers and public employees of the Municipality of Struga and Municipality of Pogradec.

The intervention has been conceived to promote an effective cross-border cooperation between the co applicants located on the two sites of Ohrid Lake, this last intended and valued as the main touristic attraction and factor to join entities of different nationality into collaborative neighborhoods. The Project te am will act as unique under the coordination of the Project Manager and along the joint decision procedures envisaged within the project. The Project also has to consider the due cross cutting issues:

∙ Gender equality and promotion of equal opportunities;

∙ Protection and promotion of ethnic minority rights;

∙ Democratic standards, anti-discriminatory practices and good governance;

∙ Protection of environment and preservation of natural resources and biodiversity; ∙ Integration of persons with physical and mental disabilities (accessible tourism).

Open Positions

2) Finance Manager (1 position for period of 2 years nad 3 months –full-time)

Note:

The staff under 1), 2) and 3) will be hired by Municipality of Struga thus should be able to work in  Republic of North Macedonia.  

The staff under 4) will be hired by Municipality of Pogradec thus should be able to work in  Republic of Albania.

Start date/project duration: 2nd January 2022-31st December 2024 (3 years)

1) Finance Manager (hired by Municipality of Struga)

Detailed description

Finance Manager will be responsible for the book-keeping and financial reporting for the whole CBC  action. This is a full-time position and his/her role includes joint financial management and joint  reporting for CBC activities.  

The main responsibilities of the Finance Manager include, but are not limited to: ∙ Planning budget expenditure of the project;

∙ Supervise the financial expenditure under the project;

∙ Collect on monthly basis the list of expenses, invoices and proves of payment from the  partners;

∙ Review and verify financial transactions, activities, and documentation;

∙ Review accounts and follow-up with project staff and partners’ finance units from both  countries (North Macedonia and Albania);

∙ Draft monthly/annual reports on financial status, procedures, exchange rates, costs and  expenditures;

∙ Follow-up on audit recommendations to monitor implementation of project action; ∙ Perform duties in full compliance with donor’s financial regulations and rules, municipal’s  policies and standard operating procedures, including internal controls;

∙ Provide assistance to the Project Team with various system operational part of the tasks; ∙ Provide assistance for the Annual Report;

∙ Communicate with the Project Manager and other project staff for effective implementation  of the project objectives and results

Required Qualifications

∙ University degree, preferably in Social Sciences (Economics, Law etc.) and/or relevant  working experience  

∙ At least 5 years of experience in management of projects from which at least 2 years working  on similar position (a regional experience will be considered an asset);

∙ Good knowledge of EU procurement rules and regulations gained while working on at least  one (1) EU funded project;

∙ Excellent oral and written communication in Macedonian;  

∙ Excellent oral and written English language communication skills;

∙ Advanced computer skills, especially MS Excel and MS Word, internet browsing and e-mail  communication;  

Accountability and Working Relationships

∙ Accountable to the Municipality of Struga, Project Manager, CBC Operative Committee and  CBC Steering Committee;

∙ Works closely with all members of the Project Team;

Competences

∙ Great attention to details, precision and accuracy in performing tasks

∙ Proactive, creative, solution-oriented person

∙ Good time management skills

∙ Flexibility and adaptability of the work challenges

∙ Ability to meet deadlines, work on own initiative and consult where appropriate ∙ Team Work

∙ Availability and willingness to travel  

∙ Highly motivated self-starter

∙ Intercultural sensitivity and awareness is a must

Salary: 850 euros (exchanged in Macedonian denars).

Application process:

Candidates can apply by submitting a one-page cover letter stating why they are interested in this  position, what they would bring to the role and how they fit the person specification. This letter should be submitted with a CV to projectcooltour@gmail.com by 16:00 hrs. Thusday, 27th October, with “Finance Manager” in the subject line.

The selection process is conducted in two phases and in multiple languages. The first is CV and cover  letter assessment. The second is an interview scheduled on 28th October 2022. The selection panel is  made of 3 members of the project partners. The final decision will be made on 31st October 2022 and  the selected staff member will be expected to start on1 st November 2022.

The project’s partners are equal opportunity employers.