izmit escort izmit escort izmit escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort
buy Google reviews
bedava bahis

SHPALLJE

Komuna e Strugës  në kuadër të kërkesës, “Struga – destinacioni juaj turistik” përgaditi Listë për verifikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin “Struga – destinacioni juaj turistik” me qëllim që në kohë të identifikohen dhe vlerësohen ndikimet potenciale ndaj ambientit jetësor të aktiviteteve të projektit për për rikonstruksion dhe zgjërim të trotuarëve ekzistues dhe  ndërtimin e shtegut për këmbësorë dhe biçikleta, në mjedisin jetësor.

Plani përmban edhe masa për parandalim, minimizim dhe lehtësim të ndikimeve të mundshme negative nga realizimi i aktiviteteve të parapara të projektit.

 Seanca dëgjimore publike për Planin e Menaxhimit të Mjedisit Jetesor do të mbahet në ambientet e Komunës së Strugës më 11.02.2020 ne ora 12, duke ftuar të gjithë palët e interesuara të marrin një pjesë aktive në realizimin e këtyre aktiviteteve.

 

Shkarko materialet e nevojshme per aplikim

THIRRJE PUBLIKE për shpërndarjen e mjeteve financiare për klubet sportive, organizatat qytetare nga sfera e kulturës dhe organizatat qytetare dhe fondacionet

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 16 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) dhe nenit 74 paragrafi 3 nga Statuti i Komunës së Strugës (“Informatori zyrtar i Komunës së Strugës” nr.17/02, 30/03 ), kurse në lidhje me nenin 6 të Vendimit për përcaktimin e procedurës për ndarjen e mjeteve financiare nga Buxheti i Komunës së Strugës, për organizatat nga sfera e sportit, kulturës,mbrojtjes sociale dhe sektorit joqeveritar nr. 07 – 1842/9 të datës 20.06.2012, Kryetari i Komunës së Strugës, publikon:

 

 THIRRJE PUBLIKE

për shpërndarjen e mjeteve financiare për klubet  sportive, organizatat qytetare nga sfera e kulturës dhe organizatat qytetare dhe fondacionet

 

Qëllimi i këtij konkursi është që ta përforcojë dhe përparojë bashkëpunimin e Komunës me organizatat qytetare, klubet sportive si dhe me organizatat nga sfera e kulturës nëpërmjet vendosjes së relacioneve të partnerit dhe të nxitet zgjidhja e problemeve lokale nëpërmjet kyçjes më të madhe të qytetarëve dhe organizatave të qytetarëve.

Të drejtë për pjesmarrje në këtë konkurs kanë klubet sportive dhe shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet e regjistruara në territorin e Komunës së Strugës sipas Ligjit për shoqatat dhe fondacionet e qytetarëve.

 

 1. Thirrje për shpërndarje të mjeteve financiare për organizatat nga sfera e sportit dhe organizatat nga sfera e kulturës .

 

Organizatat nga sfera e sportit dhe organizatat nga sfera e kulturës aplikojnë për të fituar mjete financiare nga Buxheti i Komunës së Strugës me dorëzimin e programit të tyre vjetore.

Kushtet e përgjithshme të cilat duhet t’i plotësojnë organizatat janë:

 • Të jenë të regjistruara në pajtim me ligjin, gjegjësisht të kenë aktvendim për regjistrim.
 • Të jenë aktiv në territorin e Komunës së Strugës,
 • Realizimi i programeve dhe veprimi i tyre të jenë në kornizat e Kushtetutës dhe Ligjeve të Republikës së Maqedonisë.

Kriteret e veçanta për pjesëmarrje në thirrjen publike, të cilat duhet  t’i plotësojnë organizatat nga sfera e sportit/klubeve të sportit janë:

 • Ta nxisin dhe ta përparojnë sportin adekuat.
 • Të dorëzojnë program vjetor të aktiviteteve dhe i njëjti të jetë i realizuar.
 • Të organizojnë dhe të zbatojnë sistem të ndeshjeve.
 • Të kujdesen për avancim të punës profesionale dhe përsosje të kuadrove profesionale
 • Të kujdesen për avansimin e të rinjëve
 • Të mos bëjnë organizim dhe veprim politik e fetar.
 • Klubet sportive të kenë aktvendim nga Agjencioni për të rinj dhe sport të RM-së për kryerjen e veprimtarisë së sportit.

 

Kriteret e veçanta për pjesëmarrje në  thirrjen publike, të cilat duhet t’i plotësojnë organizatat nga sfera e kulturës janë:

 • Të kenë program për punë me aktivitete të rëndësishme dhe prioritare.
 • Të kyçen dhe të përmbajnë manifestimet dhe aktivitetet e organizuara nga ana e Komunës së Strugës,
 • Me punën e tyre të kontribuojnë në promovimin e kulturës dhe vlerave kulturore të Komunës së Strugës.

Gjatë parashtrimit  të kërkesës për shpërndarjen e mjeteve nga buxheti i Komunës së Strugës , organizatat nga sfera e sportit dhe organizatat nga sfera e kulturës duhet të parashtrojnë:

 • Program vjetor për punë për vitin 2019
 • Kërkesë për ndarjen e mjeteve financiare e cila duhet të jetë e nënshkruar dhe vërtetuar me vulë nga ana e personit të autorizuar të organizatës. Kërkesa duhet t’i përmbajë të dhënat themelore të organizatës (Emrin e plotë të organizatës, selinë, numrin tatimor dhe numrin amë, xhirollogarinë)
 • Kopje nga aktvendimi  për regjistrim,
 • Kopje nga statuti i organizatës

Kërkesa duhet të parashtrohet  në arkivin e Komunës së Strugës në kovertë të verifikuar. Në kovertë duhet të qëndrojë shenjë “Për  thirrjen publike për ndarje të mjeteve financiare organatatizata nga sfera e sportit dhe kulturës” dhe “Mos e hap!” kërkesat e pakompletuara ose kërkesat e shkruara me dorëshkrim nuk do të merren parasysh.

Afati i parashtrimit të kërkesave për ndarje të mjeteve nga buxheti i Komunës së Strugës është 10 ditë pas publikimit të thirrjes publike.

 1. Thirrje për ndarjen e mjeteve financiare të parapara për financimin e aktiviteteve, shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve.

 Organizatat qytetare parashtrojnë aplikacione të proekteve në fletëparaqitjen e dhenë e cila është pjesë e kësaj thirrjeje publike.

Sferat prioritare për financimin e projekteve të kësaj thirrjeje publike janë:

 • Arsimi
 • Të rinjtë
 • Mbrojtja sociale
 • Turizmi
 • Zhvillimi dhe bashkpunimi i marrëdhënieve ndëretnike
 • Mbrojtja e mjedisit jetësor si dhe mbrojtja e kafshëve

Kriteret themelore të organizatave të cilët duhet t’i plotësojnë shoqatat :

 • Të jenë të regjistruar sipas Ligjit për shoqatat e qytetarëve dhe të fondacioneve me seli në Komunën e Strugës.
 • Të mos u jetë shqiptuar masë për Ndalesë për kryerjen e veprimtarisë
 • Të kenë dorëzuar raport për shfrytëzimin e mjeteve nga buxheti i Komunës së Strugës për vitin paraprak (nëse kanë shfrytëzuar mjete).

Përveç formularit për paraqitje, formulari për buxhet dhe korrniza kohore (të parashtruara në shtojcë të thirrjes publike) të cilët duhet të jenë të nënshkruar dhe vërtetuar  me vulë nga ana e personit të autorizuar të shoqatës ose fondacionit, shoqatat duhet t’i dorëzojnë edhe shtojcat  në vijim:

 • Fotokopje nga aktvendimi për regjistrim
 • Fotokopje nga Statuti i shoqatës
 • aktivitetet e realizuara në vitin e kaluar

Evaluimi i përzgjedhjes së aplikimeve të arritura do ta kryej komisioni për evaluim sipas kritereve të dhëna në Tabelën 1.

 

Kriteret Vlera e pikëve
1.Profesionalizmi, përvoja dhe kompetencat e aplikuesit në realizimin e aktivitetit të projektit 25
2. Kontributi i projektit në realizimin e qëllimeve strategjike të komunës 20
3. Harmonizim me kompetencaz e komunës 20
4. Buxheti real  dhe arsyetimi i shpenzimeve 20
5. Përqindja e pjesëmarrjes së aplikuesit në buxhetin projektues 10
6. Përfshirja e institucioneve tjera komunale, organizatave qytetare ose qytetarë 5

Tabela 1

 

Pjesmarrja mund të jetë e shprehur në mjete financiare, pajisje, forca punuese  ose në lloj tjetër  i të ardhurave

Shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet mund të parashtrojnë vetëm një fletëparaqitje  për përkrahje financiare të projektit.

Aktivitetet e projekteve  të zgjedhura duhet të realizohen deri më  31.12.2019.

Afati  i parashtrimit të kërkesës për ndarje të mjeteve nga buxheti  i Komunës së Strugës është 10 ditë pas publikimit të shpalljes publike.

Fletëparaqitjet duhet të parashtrohen në formularin e përshkruar për paraqitje në arkivin komunal.  Në kovertë duhet të qëndrojë shenjë “Për  thirrjen publike për ndarje të mjeteve financiare dedikuar për financimin e aktiviteteve projektuese të shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve” dhe “Mos e hap!” aplikacione të pakompletuara, aplikacione të cilat nuk janë parashtruar në formularët e përshkruar për paraqitje ose aplikacione të  shkruara me dorëshkrim nuk do të merren parasysh. Shtojcat e dorëzuara nuk kthehen.

Organizatat  të cilët do të jenë fitues të mjeteve do të njoftohen në veçanti kurse  lista e të gjithë organizatave që do të zgjidhen për financim do të shpallet në Web faqen e Komunës së Strugës.

 

Kriteret për Realizimin e projektit dhe shfrytëzimi i grantit:

 • Organizata duhet ta realizojë projektin në afatin kohor të paraparë theksuar për aplikacionin e projektit, të gjitha shpenzimet të cilat bëhen pas përfundimit të afatit për realizim  nuk do të merren parasysh.
 • Mjetet e miratura bartësi duhet  t’i shfrytëzojë në pajtim me Kushtetutën dhe Ligjet e  Republikës së   Maqedonisë dhe  nuk guxon të realizojë  përfitim  gjatë realizimit të aktiviteteve.
 • Organizata obligohet mjetet e ndara financiare t’i shfrytëzojë në tërësi për qëllimin për të cilin ndahen, kurse në rast të ndërprerjes së nevojës ose kushteve për shfrytëzim të mjeteve, organizata obligohet menjëherë t’ia kthej Komunës.
 • Organizata ka për obligim që në të gjitha materialet e tyre të shtypura dhe publike lidhur me projektin i cili është lëndë financimi , të theksojë se është i mbështetur nga Komuna . Në materialet e shtypura ose ne web faqen  në   vend të dukshëm duhet të jenë shtypur  materialet e shtypura.
 • Komuna e mban të drejtën për kryerje të kontrollit për mënyrat e shfrytëzimit të mjeteve të ndara financiare përmes kontrollit të dokumenteve dhe mënyrën e realizimit të aktiviteteve në selinë e bartësit ose në vendin e realizimit të aktiviteteve, si dhe përmes kërkesës së informatave plotësuese dhe sqarimit të raporteve.
 • Nëse gjatë kontrollit përcaktohen keqpërdorime gjatë harxhimit të mjeteve të ndara financiare, Komuna e Strugës do të parashtrojë procedurë adekuate pranë institucioneve kompentente dhe do të kërkojë të kthehet në tërësi shuma e ndarë.
 • Në rast të keqpërdorimit të mjeteve të ndara financiare ose shfrytëzimit të tyre në kudërshtim me qëllimin, organizata humb të drejtën që në të ardhmen të aplikojë në shpalljet e publikuara nga ana e Komunës së Strugës.
 • Shumën e pashfrytëzuar bartësi është i obliguar ta kthejë në Komunën e Strugës.

 

Financimi dhe njoftim narativ për realizimin e projektit

Bartësi pas përfundimit të projektit obligohet Komunës t’i dorëzojë raport të tërësishëm përfundimtar (financiar dhe narativ) më së voni 15 ditë pas përfundimit të aktiviteteve theksuar në kontratën për financim.

Organizatat obligohen raportin narativ dhe financiar ta dorëzojnë në formë të përshkruar përkatëse.

 • Ndaj raportit narativ parashtrohen anekse përcjellëse si fotografi, mbishkrime mediatike, materiale në formë të shkruar, listë për prezencë dhe ngj.
 • Ndaj raportit financiar duhet të parashtrohen kopje nga të gjitha faturat, llogari për shpenzimet, urdhëresa për pagesë dhe çertifikata nga llogaria dedikuar për këtë projekt

Komuna e mban të drejtën të kërkojë dorëzim të raporteve më të shpeshta plotësuese financiare si dhe të  kryejë vizitë të paparaqitur të organizatës dhe të kryejë kontroll në dokumentacionin projektues gjatë kohës së periudhës së implementimit  të projektit, theksuar në kontratën për financim.

Shkarko materialet e nevojshme per aplikim   

KOMUNA E STRUGËS

Kryetar i komunës,

Dr. Ramis Merko

 

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 37 (tridhjetë e shtatë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 37 (tridhjetë e shtatë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 37 (tridhjetë e shtatë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 28.01.2020, (E Martë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

– Procesverbal nga seanca e 36 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 

 1. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2020,
 2. Propozim – Program për Zhvillim Lokal Ekonomik të komunës së Strugës për vitin 2020.
 3. Propozim – Program për mjedisin jetësor të Komunës së Strugës për vitin 2020.
 4. Program për punën e Njësisë për bashkëpunim me Bashkësitë Lokale për vitin 2020,
 5. Rregulla për punën e bashkësive lokale në komunën e Strugës,
 6. Propozim – Vendim për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2020,
 7. Propozim – Rregullore për përcaktimin e lokacionit për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2020,
 8. Propozim – Program për vënien e pajisjes urbane në territorin e komunës së Strugës për vitin 2020,
 9. Propozim – Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale,
 10. Program për punën e NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë për vitin 2020,
 11. Raport Kuartal për punën e NPN “Proakva” – Strugë ( NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë) kuartali III/2019,
 12. Propozim – Aktvendim për emërimin e anëtarëve në Këshillin Drejtues të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë,
 13. Propozim – Aktvendim për emërimin e anëtarëve në Këshillin për punën materialo financiare të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë,
 14. Program për punën e NP “Oktisi” – f. Oktis për vitin 2020,
 15. Raport Kuartal për punën e NP ““Oktisi” – f. Oktis kuartali IV/2019,
 16. Program për punën e NP “EKO – STRUGA” – Strugë për vitin 2020
 17. Propozim – Vendim për dhënie garancion për hua marrje të NP “Komunallno” – Strugë,
 18. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të sendit të paluajtshëm,
 19. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Bashkim” – f. Oktis,
 20. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Murat Llabunishti” – f. Llabunishtë
 21. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Goce Delcev” – f. Podgorcë,
 22. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Shën Klimet Ohridski” – f. Drasllajcë,
 23. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Goce Delçev” – f. Jabllanica,
 24. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë,
 25. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë,
 26. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë,
 27. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh,
 28. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Nuri Mazari” – f. Dollogozhdë,
 29. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim Statutit të SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorishtë,
 30. Raport për realizimin e Programit për ndërtim, mirëmbajtje dhe mbrojtje e rrugëve lokale të komunës së Strugës për vitin 2020,
 31. Raport për mjetet e shpenzuara për mirëmbajtjen e deponisë së qytetit,
 32. Kërkesë për ndihmë financiare për personin Dimitar Kolloski,
 33. Iniciativë për themelimin e shkollës së muzikës,
 34. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byros për zhvillim rajonal për vitin 2020 nën masa zonat specifike,
 35. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve për thirrjen e Byros për zhvillim rajonal për vitin 2020 nën masa zhvillim i fshatrave.

Materialet e mbledhjes së 37

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

Profesori dhe historiani Bernd Jürgen Fischer në vizitë në Komunën e Strugës

Sot, shefi i kabinetit z.Dashmir Nasufi dhe kryetari i Këshillit Komunal z.Resul Kaba pritën në takim në hapësirat e Komunës së Strugës, historianin dhe profesorin e historisë në Universitetin e Indijanës – Universiteti Purdue Fort Wayne njëkohësisht dhe këshilltar i Familjes Mbretërore Shqiptare, z.Bernd J.Fischer.

Takimi ishte miqësor dhe me karakter informativ, ku z.Fischer ndau shumë nga përvoja e tij si këshilltar i Familjes Mbretërore dhe si historian me interes të veçantë në periudhën e udhëheqjes së mbretit Zogu.

Pas vizitës në Komunë dhe Universitetit Ndërkombëtar të Strugës, z.Fishcer i kënaqur nga pritja premtoi se do të vizitonte Strugën përsëri në të ardhmen.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 36 (tridhjetë e gjashtë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 36 (tridhjetë e gjashtë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 36 (tridhjetë e gjashtë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 30.12.2019, (E Hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë   D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e 34 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.
– Procesverbal nga seanca e 35 – të e jashtëzakonshme e Këshillit të komunës së Strugës,
– Fjalimi i Kryetarit të komunës, me rastin e Vitit të ri.
1. Propozim – Buxheti i komunës së Strugës për vitin 2020.
2. Propozim – Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2020.
3. Maksimumi i arkës të llogarisë së komunës për vitin 2020,
4. Propozim – Vendim për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsimin fillor për vitin 2020.
5. Propozim – Vendim për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsimin e mesëm për vitin 2020.
6. Propozim – Program për punën e Këshillit të komunës së Strugës për vitin 2020.
7. Propozim – Program për pastërti publike në komunën e Strugës për vitin 2020.
8. Propozim – Program për rrugët lokale në komunën e Strugës për vitin 2020.
9. Propozim – Program për rregullimin e tokës së parregulluar ndërtimore për vitin 2020.
10. Propozim – Program për përpunimin e planeve urbanistike për vitin 2020.
11. Propozim – Program për ndërtimin e sinjalizimit të komunikacionit në komunën e Strugës për vitin 2020.
12. Propozim – Program për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësim i kushteve për qëndrim të turistëve për vitin 2020.
13. Propozim – Program për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme dhe personaliteteve për komunën e Strugës për vitin 2020.
14. Propozim – Program për mundësi të barabarta mes grave dhe burrave për vitin 2020,
15. Program për punën e NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2020.
16. Raport kuartal të NP “Komunallno” – Strugë III kuartali 2019.
17. Program për punën e NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë për vitin 2020.
18. Raport kuartal të NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë III kuartali 2019.
19. Aktvendim për ndërprerjen e publikimit të dispozitës miratuar nga Këshilli i komunës së Strugës.
20. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarit në Këshillin shkollor të SHFK “Bashkimi” – f. Oktis,
21. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarit në Këshillin shkollor të SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorishtë,
22. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarit në Këshillin shkollor të SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë,
23. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarit në Këshillin shkollor të SHFK “Murat Llabunishti” – f. Llabunishtë,
24. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarit në Këshillin shkollor të SHFK “Goce Delçev” – f. Jabllancia,
25. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarit në Këshillin shkollor të SHFK “Goce Delçev” – f. Podgorcë,
26. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarit në Këshillin shkollor të SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh.
27. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarit në Këshillin shkollor të SHFK “Nuri Mazari” – f. Dollogozhdë,
28. Propozim – Aktvendim për shkarkim të anëtarit në Këshillin shkollor të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë,
29. Kërkesë financiare për personin Irena Lazareska.
30. Korrigjim të gabimit teknik për PDU pjesë nga NJU – 4 Blloku 15 – Komuna e Strugës.

Materialet e mbledhjes së 36

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

Kryetari Merko mirëpriti përfaqësuesit e Konsullatës  të Përgjithshme së Republikës së Kosovës në Strugë

Sot Kryetari I Komunës së Strugës, z.Ramis Merko  mirëpriti Konsullin e Përgjithshëm të Republikës së Kosovës, z.Agim Krasniqi. Qëllimi i takimit ishte kryesisht informativ me rastin e hapjes ssë Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Kosovës në Strugë, e cila konsullatë do të përfshijë edhe qytetet tjera të rajonit, si Ohrin, Resnjën, Manastirin, Prilepin, Krushevën, Kërçovën dhe Dibrën.

Konsulli I Përgjitshëm është zgjedhur  me dekret të Presidentit të R. së Kosovës  dhe Komuna e Strugës është e privilegjuar të ofrojë mikpritje dhe  njëkohësisht e hapur për bashkëpunim për interesa kombëtare.

Kryetari  Merko shprehu gadishmëri për bashkëpunim dhe përkrahje të aktiviteteve të parapara nga  Konsulli dhe stafi i tij dhe I uroi sukses në punën e tij.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 35 (tridhjetë e pestë) të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 40 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 35 (tridhjetë e pestë) të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 35 (tridhjetë e pestë) të jashtëzakonshme të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 10.12.2019, (E Martë) me fillim në ora 16,oo, në sallën e Kryetarit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas:

R E N D I T   T Ë   D I T Ë S

1. Propozim – Vendim për vërtetimin e Planit për ndarje, RPZ nr. 721/19 të datës 04.11.2019 dhe vërtetimin e Marrëveshjes për bashkim RPZ nr. 722/19 të datës 04.11.2019

 

Materiali i mbledhjes së 35-të

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

Rikonstruohet Ura e Poezisë në Strugë

Filluan punimet për rikonstruimin e urës më të njohur në Strugë , Urës së Poezisë ku çdo vit mbahen Mbrëmjet Strugane të Poezisë nga ku edhe ka marrë emrin.  Rikonstruimi i kësaj ure ka mjaft rëndësi  ngaqë shërben si urë lidhëse për shkrimtarët mbarë botës por edhe për faktin se nuk është rinovuar që nga ndërtimi i saj.

Së shpejti Ura e Poezisë me pamjte të re.

Zyra për marrëdhënie me publikun,

Komuna e Strugës

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 34 (tridhjetë e katër) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 34 (tridhjetë e katër) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 34 (tridhjetë e katër) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 04.12.2019, ( e mërkurë ) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas:

R E N D I T   T Ë   D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e 32 – të e Këshillit të komunës së Strugës,
– Procesverbal nga seanca e 33 – të jashtëzakonshme e Këshillit të komunës së Strugës,

1. Ridestinim i Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2019,
2. Raport kuartal për kuartalin e III 2019 të Buxhetit të komunës së Strugës.
3. Korrigjim i gabimit të Vendimit nr. 08- 4170/17 të datës 31.10. 2019.
4. Propozim – Aktvendim për emërimin e anëtarëve në Këshillin shkollor të SHFK “Sh. Kliment Ohridski” – f. Drasllajcë,
5. Propozim – Vendim për bartjen e të drejtës së pronësisë të objektit kanalizim – pronësi i Komunës së Strugës të NP “Proakva” – Strugë.
6. Kërkesë nga këshilli i bashkësisë vendore f. Malli Vllaj.
7. Program për aktivitetet e Komunës së Strugës në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe menaxhimi me kriza në vitin 2020.
8. Propozim – Program për punën në sferën e zotërimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë në territorin e komunës së Strugës për vitin 2019,
9. Raport kuartal të NP “Oktisi” – f. Oktisi III kuartali 2019.
10. Ndryshim i Statutit të komunës së Strugës.
11. Program për mbrojtje sociale për vitin 2020.
12. Iniciativë qytetare për vendosjen e shtëpizave prej druri për marketin e Vitit të Ri.

Materialet e mbledhjes së 34

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

Kryetarja e Qytetit Staunton Carolyn Dull në vizitë miqësore në Strugë

Të shtunën që kaloi Kryetari i Komunës së Strugës, z.Ramis Merko priti në takim miqësor Kryetaren e Qytetit Staunton znj.Carolyn Dull, drejtoreshen e Bibliotekës dhe Muzeut Presidencial Woodrow Wilson znj.Robin Van Seldeneck dhe Kryetarin e Komunës së Çairit, z. Visar Ganiu.  Në takim u bisedua për bashkëpunime dhe projekte të përbashkëta si edhe për binjakëzim mes Komunës së Strugës dhe Qyteti të Staunton me çrast Kryetari Merko u nderua nga ana e Kryetares Dull me “Çelësin e Qytetit Staunton”.

Pas takimit delegacioni nga shteti i Virxhinias të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sëbashku me Kryetarin e Çairit dhe Kryetarin Merko patën mundësinë të ndjekin koncertin e parë të ansamblit të këngëve dhe valleve shqipe në RMV, në Pallatin e Kulturës në Strugë ku laramania  e veshjeve, këngëve dhe valleve tradicionale i lanë mjaft përshtypje Kryetares Dull  e cila falemnderoi Kryetarin Merko për mikpritjen e ngrohtë dhe uroi që takimet e tilla të përsëriten edhe në te ardhmen.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës