SH P A LL J E e B- Lejes së integruar ekologjike

Të nderuar,

 

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13   dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor („Gazeta Zyrtare në R.M“ nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 92/2015, 39/16 dhe 99/18), si në vijim

 

 

 

SH P A LL J E

e B- Lejes së integruar ekologjike

 

Në përputhje me nenin 122 pika 1nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike nr.03-2325/1 të datës 22.09.2010.

 

Dorëzues i kërkesës:

SHPKNJPKONDRI INZINERING“

Lokacioni „v.q.Zgjebe e uleti“,f.Belica e poshteme

Adresa:

f.Veleshta

Strugë, PK. 1826, 1641, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3

 

Koordinatat e lokacoinit  në fushën e koncesionit

Pika    Kordinata X      Kordinata Y

T -1               4. 564.388          7. 469.595;

T-2                4. 564.485          7. 469.675;

T-3                4. 564.564          7. 469.665;

T-4                4. 564.614          7. 469.552;

T-5                4. 564.609          7. 469.465;

T-6                4. 564.487          7. 469.395;

Т-7                4. 564.417          7. 469.463;

 

 

  –Sipërfaqja             S=0.075 км2

 

Personi për kontakt:

Urim Kondri

Tel: 075/232793

 

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacionipërgërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëvetë para minerale; dhe3.3 Stacioni i bazës së betonit me kapacitet të plot të sillosave më të mëdha se 50m3.

 

Leja  në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar,për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 15 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje,në shtypin ditor në hapsirat  e :

 

Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.

Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00

Telefoni për kontakt: 046 781-335

 

Ju informojmë se Leja do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

 

www.struga.gov.mk

Me respekt,

Komuna e Strugës

 

Materiali

Njoftim

Komuna e Strugës, njofton dhe apelon deri tek qytetarët , që pas marrjes së vendimeve për pagesë të
tatimit në pronë dhe të taksës komunale-firmë, të paraqiten në ambientet e komunës respektivisht në
Njësinë e tatimeve dhe taksën komunale në lidhje me azhurimin e saktë të të dhënave. Njësia për tatim
dhe taksë komunale pranë Komunës së Strugës Ju fton për bashkëpunim me transparencë dhe
gatishmëri për mënjanimin e cdo paqartësie në pajtim me dispozitat ligjore.
Në sherbim të qytetarëve,
Komuna e Strugës

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 31 (tridhjetë e një) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 31 (tridhjetë e një)  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

E konvokoj mbledhjen e 31 (tridhjetë e një) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 31.10.2019(E enjte) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas:

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

– Procesverbal nga seanca e 29 – të e Këshillit të komunës së Strugës

– Procesverbal nga seanca e 30 – të e jashtëzakonshme  Këshillit të komunës së Strugës

 1. Raport për punën e NP “EKO – STRUGA” – Strugë, 01.01.2019 – 30.06.2019, kuartali I dhe II – 2019.
 • Raport për punën e NP “EKO – STRUGA”-kuartali i III-2019.
 1. Propozim – Vendim për bartjen e të drejtës së pronësisë të sendit të luajtshëm.
 2. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit.
 3. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga personat Nefi Ismailoski, Nevzat Ismaili, Nexhip Ismaili dhe Edmond Ismaili nga f. Shumë.
 4. Kërkesë parashtruar nga personi Hasan Istrefi nga f. Tateshi i Epërm, për ndryshim të Programit për rregullimin e tokës ndërtimore për rregullimin e kanalit.
 5. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga personi Тasim Yzeiri nga f. Teferiç,
 6. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga personi Asan Beqiroski nga f. Podgrocë,
 7. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga personi Nezat Kupa nga f. Veleshtë.
 8. Propozim – Vendim për bartjen e të drejtës së pronësisë të sistemeve fotovoltaike – pronësi e komunës së Strugës.
 9. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarëve në Këshillin mbikëqyrës të NP “Komunallno” – Strugë,
 10. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarëve në Këshillin drejtues të Shtëpisë studentore “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë,
 11. Propozim – Aktvendim për shkarkimin e anëtarëve të Këshillit drejtues dhe emërimin e anëtarit në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë.
 12. Propozim – Aktvendim për shkarkimin dhe emërimin e anëtarëve në Këshillin shkollor të SHMK “Niko Nestor” – Strugë.
 13. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit parashtruar nga personi Myzafer Asani për pk.nr. _________ për f. Belicë e Epërme.

 

Materialet e mbledhjes

KËRKESË PËR SHPALLJE

Dorëzоhet te:VECHER

LËNDA: KËRKESË PËR SHPALLJE

 

Të nderuar,

 

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13   dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor („Gazeta Zyrtare në R.M“ nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 92/2015, 39/16 dhe 99/18), si në vijim

 

 

 

SH P A LL J E

e Projekt B- Lejes sëintegruar ekologjike

 

Në përputhje me nenin 122 pika 1nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 99/18), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike nr.03-2325/1 të datës 22.09.2010.

 

Dorëzues i kërkesës:

SHPKNJPKONDRI INZINERING“

Lokacioni „v.q.Zgjebe e uleti“,f.Belica e poshteme

Adresa:

f.Veleshta

Strugë, PK. 1826, 1641, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3

 

Koordinatat e lokacoinit  në fushën e koncesionit

Pika    Kordinata X      Kordinata Y

T -1               4. 564.388          7. 469.595;

T-2                4. 564.485          7. 469.675;

T-3                4. 564.564          7. 469.665;

T-4                4. 564.614          7. 469.552;

T-5                4. 564.609          7. 469.465;

T-6                4. 564.487          7. 469.395;

Т-7                4. 564.417          7. 469.463

 

  –Sipërfaqja             S=0.075 км2

 

Personi për kontakt:

Urim Kondri

Tel: 075/232790

 

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika3.2 Instalacionipërgërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëvetë para minerale; dhe3.3 Stacioni i bazës së betonit me kapacitet të plot të sillosave më të mëdha se 50m3.

 

Projekt Leja  në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar,për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 14 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje,në shtypin ditor në hapsirat  e :

 

Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.

Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00

Telefoni për kontakt: 046 781-335

 

Ju informojmë se Leja do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

 

www.struga.gov.mk

Me respekt,

Komuna e Strugës

 

PROJEKT – B- LEJA E INTEGRUAR EKOLOGJIKE

Diskutim publik

Diskutim publik për

Propozim-planin për menaxhimin me trashëgiminë natyrore dhe kulturore në Rajonin e Ohrit 2019-2028 dhe 

Propozim-raportin për vlerësimin steategjik të mjedisit jetësor për planin për menaxhim me trashëgiminë natyrore dhe kulturore në Rajonin e Ohrit 2019-2028

 

12.11.2019, Salla e Këshillit të komunës së Strugës, ora 15:30

 

programi

Rikonstruim i çerdhes “8 Marsi”

Gjatë javës së kaluar filloi rekonstruimi i çerdhes për fëmijë “8 Marsi”. Sipas projektit është paraparë rikonstruim i jashtëm i objektit dhe atë : ndërrim dhe izolim i kulmit dhe ullukëve, ndërrimi i dritareve të jashtme me dritare dhe dyer të reja dhe rikonstruim i fasadës së jashtme me fasadë të re termike me izolim.

Së shpejti çerdhja “8 Marsi” me pamje të re.

 

Zyra për marrëdhënie me publikun,

Komuna e Strugës

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 30 (tridhjetë) të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

A K T V E N D I M

 

Për konvokimin e mbledhjes së 30 (tridhjetë)  të jashtëzakonshme të  Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 30 (tridhjetë) të jashtëzakonshme Këshillit të komunës së Strugës, për datën 18.10.2019( e premte ) me fillim në ora 14,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas:

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

 

 

 1. Vendim për Ndarje të NPN “Proakva” – Strugë ndarje me themelim dhe ndarje me marrje ( ndarje e kombinuar).
 2. Vendim për miratimin e Planit për ndarje të NPN “Proakva” – Strugë, dhe lidhjen të Marrëveshjes për bashkim me NP Sistemi i Kolektorit – Shkup, përmes ndarjes së kombinuar – ndarje me themelim dhe ndarje me marrje.
 3. Vendim  për ndarjen e mjeteve financiare të NPN “Proakva” – Strugë , ( Nga buxheti i Repbulikës).
 • Plan për ndarje të NPN “Proakva” – Strugë, të datës 30.06.2019

Mbledhja e 30

Draft – Plani për menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të Rajonit të Ohrit për periudhën 2019-2028

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor informon publikun e interesuar që është përgatitur dhe publikuar një Draft Plan për menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të Rajonit të Ohrit për periudhën 2019-2028.

Raport  për  vlerësim strategjik  të ndikimit në mjedisin jetësor  për plan për menaxhimin me  trashëgimit  natyrore dhe kulturore  në rajonin e Ohrit  për 2019-2028

Trashëgimia natyrore dhe kulturore në  rajonin e Ohrit

 

 

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 29 (njëzetë e nëntë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 29 (njëzetë e nëntë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

E konvokoj mbledhjen e 29 (njëzetë e nëntë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 24.09.2019( E Martë ) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas:

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

– Procesverbal nga seanca e 28 – të e Këshillit të komunës së Strugës

 

 1. Ndryshime dhe plotësime të Buxhetit të komunës së Strugës (Rebalanc) për vitin 2019,
 2. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2019/2020.
 3. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2019/2020.
 4. Program vjetor të SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2019/2020.
 5. Program vjetor të SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2019/2020.
 6. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2019/2020.
 7. Program vjetor të SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2019/2020.
 8. Program vjetor të SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2019/2020.
 9. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2019/2020.
 10. Program vjetor të SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2019/2020.
 11. Program vjetor të SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin shkollor 2019/2020.
 12. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2019/2020.
 13. Program vjetor të SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkollor 2019/2020,
 14. Program vjetor të SHMK “ Dr.Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2019/2020,
 15. Program vjetor të EPÇKF “8 Marsi” për vitin 2019/2020,
 16. Strategji për integrim ndëretnik në arsim dhe angazhimi qytetar në komunën e Strugës.
 17. Raport për punën e NPN “Proakva” – Strugë, 01.01.2019 – 30.06.2019,
 18. Raport vjetor për zbatim të tarifave për shërbimet në NPN “Proakva” – Strugë,
 19. Raport për punën e NP “Oktisi” – f. Oktis, kuartali II/2019,
 20. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë, kuartali II/2019,
 21. Plan Vjetor për punësim për vitn 2020 në NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë,
 22. Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për pastërti publike të Komunës së Strugës për vitin 2019,
 23. Propozim – Program për mirëmbajtje të rrugëve dhe rrugicave lokale në Komunën e Strugës për vitin 2019/2020.
 24. Kërkesë për ndihmë financiare për personin Nexhmi Qazimi nga f. Tatesh i Epërm,
 25. Aktvendim për ndërprerjen e publikimit të aktit miratuar nga Këshilli komunës së Strugës.

Mbledhja e 29-të

 

papyonshop sex shop istanbul sex shop botoks botoks botoks fiyatları paykasa bozum paykwik bozum İstanbul evden eve nakliyat