FTESË

Në kuadër të projektit “Përmirësimi i promovimit me zonat e mbrojtura” – UNDP organizon prezentim për aktivitetet e realizuara që janë të planifikuara të realizohen në periudhën në vazhdim për zgjedhjen e problemit me lumin Sateska.
Ftohen të gjithë  të interesuarit të marrin pjesë në aktivitetin që do të mbahet në sallën e Këshillit të Komunës së Strugës, të hënën 17.12.2018 në ora 12:00.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Njoftim

Komuna e Strugës ju informon se afati për dorëzim të kërkesave për objekte të ndërtuara paleje të kompletuara me elaborat gjeodezik skadon më 31  dhjetor 2018.

Ju lutemi në afat sa më të shkurtër kohor të dorëzoni kërkesat bashk me elaboratet përkatëse për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje brenda këtyre ditëve, përndryshe në përputhje me Ligjin mbi objektet e ndërtuara pa leje, do të miratohet vendim për refuzimin e kërkesës.

Për informacione më të detajuara:

Erkanda Bauta – Njësia për çështje juridike (zyra nr. 30)

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 16 (gjashtëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 16 (gjashtëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës
E konvokoj mbledhjen e 16 (gjashtëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 12.12.2018, ( E mërkurë ) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë   D I T Ë S

1. Program për punën e Këshillit të komunës së Strugës për vitin 2019,
2. Program për aktivitetet e komunës së Strugës nga sfera e mbrojtjes sociale për vitin 2019,
3. Program për aktivitetet e komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes nga sëmundjet ngjitëse për vitin 2019,
4. Program për pastërti publike të komunës së Strugës për vitin 2019,
5. Program për Teknologji informatike të komunës së Strugës për vitin 2019,
6. Propozim – Vendim për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2019,
7. Propozim – Rregullore për përcaktimin e lokacionit për vënien e pajisjes urbane të komunës së Strugës për vitin 2019,
8. Propozim – Program për vënien e pajisjes urbane në territorin e komunës së Strugës për vitin 2019
9. Propozim – Program për punën në sferën e zotërimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë në territorin e komunës së Strugës për vitin 2019,
10. Propozim – Program për përpunimin e planeve urbanistike të komunës së Strugës për vitin 2019,
11. Propozim – Program për rrugë lokale për vitin 2019,
12. Propozim – Iniciativë për përpunimin e DPLU për Pk. 1561/1 dhe 1516/2 KK Misleshovë me dedikim A1 ( shtëpi banimi ) Komuna e Strugës.
13. Propozim – Iniciativë për përpunimin e (ndryshimeve dhe plotësimeve) për PDU NJU – 2, pjesë nga BU 8, KK Strugë.
14. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Skender Mazari nga f. Dollogozhdë – Strugë.
15. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Sheqerije Hani nga f. Veleshtë – Strugë.
16. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Xhevair Arifi nga f. Teferiç – Strugë.
17. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Sevdi Osmani nga Novo Sella.
18. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Agni Gega nga Teferiq – Strugë.
19. Program për ZHEL të komunës së Strugës për vitin 2019,
20. Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Llabunishtë për vitin 2019,
21. Propozim – Vendim për përcaktim dhe pagesë të taksës komunale,
22. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga personi Alija Osmanoski nga f. Podgorcë – Strugë.
23. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga personi Asan Mehmedoski nga f. Llabunishtë – Strugë.
24. Raport kuartal për punën e NPN “Proakva” – Strugë, kuartali i III/2018,
25. Raport kuartal për punën e NP “Komunallno” – Strugë, kuartali i III/2018.
26. Raport kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis, kuartali i III/2018,
27. Aktvendim për mospublikimin e dispozitës, miratuar nga Këshilli i komunës së Strugës.

Materialet e mbledhjes së 16 – të  (1)

Materialet e mbledhjes së 16 – të  (2)

Nr. 08-5078/1
26.11.2018
STRUGË

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

Vizitë nga antarët e “Aqua”

Sot Komunën e Strugës e vizituan anëtarë të Forumit të edukimit rinor dhe shoqatës për zhvillim dhe aktivizëm “Akua”.

Anëtarët e klubit mësojmë drejt, të cilët në programin e tyre mësojnë për vetëqeverisje lokale patën mundësinë të diskutojnë me Kryetarin e Komunës për mënyrën e punës dhe funksionimin e vetëqeverisjes lokale, por edhe për problemet me të cilat përballen të rinjtë.

Ata u njohën me punën e sektorëve të ndryshëm dhe me komunën si njësi e vetëqeverisjes lokale që kujdeset për qytetarët dhe është gjithmonë këtu për t’i takuar veçanërisht të rinjtë.

Vizita të tilla janë një mundësi e shkëlqyer për të rinjtë për të kuptuar funksionimin e komunës si institucion, por edhe për t’i diskutuar problemet dhe sfidat personalisht me Kryetarin e Komunës.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Kryetari i Komunës së Strugës z. Ramis Merko zgjedh problemin për nxënësit e SHFК Vëllezërit Milladinovci (shkolla e vjetër)

Gjatë javëve të fundit Komuna e Strugës është fokusuar në realizimin e disa projekteve të cilat kanë qenë të definuara për t’u kryer. Përfunduan punimet për rekonstruimin e hapësirës ndërmjet SHFK “V. Milladinovci” dhe Pallatit të kulturës gjegjësisht u bë shtrimi me pllaka betoni hyrja e shkollës, hapësirë prej 370 m2 dhe zgjedhja e ujërave atmosferik.

Kjo pjesë ka qënë problematike ndër vite për nxënësit e kësaj shkolle, kryesisht gjatë periudhave me rreshje kjo zonë ishte e pakalueshme nga të rriturit dhe aq më pak nga fëmijët. Komuna e Strugës e zgjodhi këtë problem duke krijuar kushte më të mira për sigurinë e fëmijëve.

Njëherit, ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve si dhe prindërve të fëmijëve të kësaj shkolle që të respektojnë rregullat e komunikacionit, të mos lëvizin me makina dhe mos parkohen në pjesën e shtruar me pllaka bekatoni.

Të respektojmë më të vegjlit e shoqërisë, duke i bërë të ndihen të sigurtë.
Ju lusim për mirëkuptim dhe bashkëpunim.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Ramis Merko uron 28 Nëntorin

Të nderuar qytetarë,

Me rastin e 28 Nëntorit – Ditës së Flamurit Kombëtar Shqiptar më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të Komunës së Strugës, t’u përcjell urimet më të përzemërta të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen dhe festojnë festën më të madhe të kombit.
Në veçanti këtë festë ua urojë familjarëve të atyre që kanë kontribuar me penë e më pushkë për lirinë e kombit shqiptar. Liria e arritur, është vlera dhe pasuria më e çmuar e shoqërisë njerëzore e cila nuk falet, e as dhurohet, por fitohet me shumë punë e përpjekje.

Gëzuar shqiptarë kudo që jeni!

Sinqerisht,
D-r Ramis Merko
Kryetari i Komunës së Strugës

Vizitë tek Qendra për zhvillim të hershëm të fëmijëve në f.Llabunisht

Komuna e Strugës, bashkë me këshilltarin Murat Shabani nga fshati Llabunisht, vizituan sot Qendrën për zhvillim të hershëm të fëmijëve në fshatin Llabunisht të Strugës. Ky projekt në formë të çerdheve parashkollore u vazhdua si kërkesë e disa fshatrave të komunës së Strugës pas përfundimit të pilot – projektit nga ana e UNDP-së. Kryetari i Komunës së Strugës, Dr. Ramis Merko, pasi e pa të arsyeshme nevojën për edukim parashkollor në disa fshatra, me vetë-iniciativë dhe me financim nga buxheti i komunës vazhdoi punën e nisur një vit më parë. Sot, kështilltari Murat Shabani bashkë me përfaqësues nga Komuna e Strugës ndanë mjete shkollore për nxënësit që janë pjesë në këtë qendër. Ky projekt nuk do të përfundojë me kaq, por do të vazhdohet dhe do të marrë përmasa më të gjëra në të ardhmen.

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 15 (pesëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 15 (pesëmbëdhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

    E konvokoj mbledhjen e 15 (pesëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 14 11.2018,   (E mërkurë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

– Procesverbal nga seanca e 14 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

  1. Ndyshim dhe plotësim ( Rebalanc) i Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2018,
  2. Raport kuartal për punën e NPK “Higjiena” – f.Llabunishtë, kuartali i III/2018,
  3. Programi për punën e Këshillit për preventivë, abuzimin e fëmijëve në Komunën e Strugës për vitin 2019 ,
  4. Propozim – Vendim për zbatimin e procedurës në bazë të ankandit publik elektronik për qira afatshkurtër të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë –plazh,
  5. Propozim – Vendim për sjelljen e Aktit të përgjithshëm me të cilin përcaktohen kushtet për mënyrën e ndërtimit në fshatin Llozhan – Komuna e Strugës për të cilën nuk ka plan urbanistik.
  6. Propozim – Vendim për përcaktimin e lokacionit për stacion për furnizim të automjeteve elektrike.
  7. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të DPU për PK nr. 1 KK – Liqeni Glloboçica parashtruar nga Drilon Musai nga f.Dobovjan.

 

Materialet e mbledhjes së 15-të

Nr. 08- 4785/1
06. 11.2018
STRUGË

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

USAID ju fton në sesion informativ

Të nderuar qytetarë,

Projekti i USAID-it  për pjesëmarrje qytetare në Maqedoni ju fton në sesion informativ për thirrjen e tretë për grante partneriteti (RFA) # CEP – PG – 03 në Strugë më datë 09.11.2018 ( e premte) në sallën e madhe të Këshillit të Komunës me fillim prej orës 14:00.

Për më shumë informata në lidhje me Thirrjen për grante partneriteti ( RFA) # CEP – PG – 03 klikoni në linkun në vijim http://metamorphosis.org.mk/en/aktivnosti_arhiva/request-for-applications-rfa-cep-pg-03/

Me rrespekt,
Projekti i USAID-it për pjesëmarrje qytetare në Maqedoni

Punimet e rrethrrotullimit në Zonën Industriale Teknologjike Zhvillimore në Strugë.

Sot, Kryetari i Komunës së Strugës Ramis Merko, i shoqëruar nga bashkëpuntorët e tij, ndoqi nga afër punimet për rrethrrotullimin në Zonën Industriale Teknologjike Zhvillimore në Strugë.

Investim ky në bashkëpunim me Komunën e Strugës dhe Qeverin e RM-së i cili kap vlerën afër 2 milion euro.  Mjetet janë siguruar nga buxheti shtetëror me kërkesë të Kryetarit Merko në kohën kur ai ishte ministër për investime të huaja dhe tani rreth 1 vit më vonë ky investim po realizohet.

Interesi i Komunës së Strugës nga ky projekt është se do të mundësohet hyrja në qytet nga ky mbikalim me cka trafiku rrugor do të shkarkohet nga rruga regjionale dhe do të shfrytëzohet rruga turistike për hyrje në qytet.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës