izmit escort izmit escort izmit escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE

Është përgjegjës për:

 • ndjekjen dhe zbatimin e ligjeve dhe akteve nënligjore nga sfera e buxhetit dhe punës materiale-financiare;
 • e udhëheq, koordinon dhe kontrollon punën për përgatitjen e buxhetit të komunës dhe llogarisë vjetore të Buxhetit të komunës;
 • menaxhon, ndjek dhe kontrollon gjendjen dhe qarkullimin e mjeteve dhe burimeve të komunës të caktura me ligj;
 • kryen kontroll financiar ex-ante dhe ex-post;
 • punë që kanë të bëjnë me përgatitjen e planit (mujor, tremujor dhe vjetor) financiar për implementimin e buxhetit për komunën dhe njësitë shfrytëzuese të komunës,
 • evidentimin kontabilistik për zbatimin e buxhetit;
 • shpërndarjen e bllok dotacioneve për shrytëzuesit buxhetor;
 • menaxhon, ndjek dhe kontrollon caktimin e pagesës për tatimet;
 • mban regjistër për pronat e paluajtshme dhe të luajtshme të obliguesve tatimor dhe kujdeset për kontrollimin dhe verifikimin e regjistrit;
 • zbaton mbledhjen me dhunë të tatimeve dhe taksave të komunës;
 • kryen edhe punë të tjera që mund t’i besohen, në kuadër të kompetencave konform ligjit dhe akteve të tjera

Në suaza të sektorit për çështje financiare funksionojnë 5 njësi edhe atë:

 1. Njësia për koordinim buxhetor;
 2. Njësia për kontroll buxhetor;
 3. Njësia për kontabilitet dhe pagesa;
 4. Njësia për tatime dhe taksa komunale;
 5. Njësia për furnizime publike;

Linku për furnzime publike

Furnizime Publike

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son