Informatori zyrtar

Informatori zyrtar nr.1 02.05.2013

Informatori zyrtar nr.2 27.05.2013

Informatori zyrtar nr.3 12.08.2013

Informatori zyrtar nr.4 19.08.2013

Informatori zyrtar nr.5 17.09.2013

Informatori zyrtar nr.6 01.10.2013

Informatori zyrtar nr.7 08.10.2013

Informatori zyrtar nr.8 16.10.2013

Informatori zyrtar nr.9 19.11.2013

Informatori zyrtar nr.10 10.12.2013

Informatori zyrtar nr.11

Informatori zyrtar nr.12

Informatori zyrtar nr.1 05.02.2014

Informatori zyrtar nr.2  18.03.2014

Informatori zyrtar nr.3 11.04.2014

Informatori zyrtar nr.4 06.05.2014

Informatori zyrtar nr.5 30.05.2014

Informatori zyrtar nr.6 01.07.2014

Informatori zyrtar nr.7 15.07.2014

Informatori zyrtar nr.8  13.08.2014

Informatori zyrtar nr.9  01.10.2014

Informatori zyrtar nr.10  05.11.2014

Informatori zyrtar nr.11  17.11.2014

Informatori zyrtar nr.12 12.12.2014

Informatori zyrtar nr.13 31.12.2014

Informatori zyrtar nr.1 29.01.2015

Informatori zyrtar nr.2 03.03.2015

Informatori zyrtar nr.3 17.03.2015

Informatori zyrtar nr.4 23.04.2015

Informatori zyrtar nr.5 03.06.2015

Informatori zyrtar nr.6 16.07.2015

Informatori zyrtar nr.7 02.09.2015

Informatori zyrtar nr.8 02.10.2015

Informatori zyrtar nr.09 02.11.2015

Informatori zyrtar nr.10 16.11.2015

Informatori zyrtar nr.11 14.12.2015

Informatori zyrtar nr.12 31.12.2015 

Informatori zyrtar nr.01 29.01.2016

Informatori zyrtar nr.02 25.02.2016

Informatori zyrtar nr.03 17.03.2016

Informatori zyrtar nr.04 01.04.2016

Informatori zyrtar nr.05 21.04.2016

Informatori zyrtar nr.06 31.05.2016

Informatori zyrtar nr.07 27.06.2016

Informatori zyrtar nr.08 13.07.2016

Informatori zyrtar nr.09 03.08.2016

Informatori zyrtar nr.10 29.08.2016

Informatori zyrtar nr.11 06.09.2016

Informatori zyrtar nr.12 13.10.2016

  • 1
  • 2
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik(Nr.10-3057) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis   (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-2442) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (Nr.10-946) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik (10-3168) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Nr. 10-977) Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për DPLU pjesë e PK 3217/1 dhe pjesë e 3217/2 në KK strugë Raport për vlerësimin strategjik të ambientit jetësor për dokumentacionin e planit lokal... Read more
Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së... Read more
SHPALLJE për kërkesës për marrjen e B- Lejes së integruar ekologjike U.D Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 04/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim             Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e... Read more
SHPALLJE INTERNE numër 03/2017 Për plotësimin e vendit të punës me avancim Në pajtim me nenin 48 të Ligjit për nëpunësit administrativ (Gazetar zyrtare e Republikës së... Read more
VENDIM Për zgjedhjen e kandidatiti për avancim të nënpunësit administrativ përmes Shpalljes interne nr.04-2135/11 Në pajtim me nenin 52 paragrafi 1 nga Ligji ër nëpunësa administrative ( Gazeta Zyrtare e... Read more

Kërko