О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република Македонија бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015,5/2016 и 142/2016),Секретарот на Општина Струга донесе,

О Д Л У К А

за избор на кандидат  за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11

1. Административниот службеник Ресул Хани   ,по пат на интерен оглас ,се избира за работно место  Раководител на Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина,со шифра УПР 01 01 Б02 000 со звање Раководител во Сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина  .

2.   Избраниот  административен службеник во рок од 3 (три)  дена од денот на објавувањето на оваа одлука должен е да достави докази за исполнување на  посебните услови.

3.По завршувањето на постапката за избор и конечноста на Одлуката ,Секретарот на Општина Струга ќе донесе Решение за унапредување на избраниот административен службеник од точка 1 на оваа Одлука .

Образложение

Врз основа на барање за започнување на постапка за унапредување на административен службеник со интерен оглас бр.04-2135/1 и Известување за обезбедени финансиски средства бр.04-2135/2, Одделението за управување со човечки ресусрси објави интерен оглас на веб страната на Општина Струга.

Комисијата за селекција за унапредување на административен службеник формирана со Решение бр.04-2135/4 од 12.07.2017 година,спроведе административна селекција по наведениот интерен оглас и состави Записник и прилог ранг листа со бодирање на докази со бр.04-2135/8 од 19.07.2017 година.

Комисијата за селекција на административен службеник го закажа и спроведе интервјуто со единствениот кандидат Ресул Хани ,за што состави записник од работата на Комисијата заради спроведување на интервју на ден 24.07.2017 година .Финалната ранг листа од спроведеното интервју е доставена до секретарот на Општина Струга со прворангираниот кандидат .

Согласно финалната ранг листа која е составен дел од Записникот и со оглед на тоа дека наведениот кандидат е единствен кандидат кој ги исполнува потребните услови за наведеното работно место се одлучи како ви диспозитивот на оваа Одлука .

Правна Поука: Против оваа Одлука за избор,кандидатот има право на жалба во рок 8 (осум) дена до Агенција за администрација ,од денот на објавување на Одлуката на веб страната на Општина Струга .

Доставено до:

-Избраниот административен службеник

-Oдделение за управување со човечки ресурси

Бр. 04-2135/11

25.07.2017

ОПШТИНА СТРУГА

Секретар,

Кренар Лога

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more

Барај