ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување

Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република Македонија бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016), чл.2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (Службен Весник на Република Македонија бр. 11/2015) Општина Струга објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС

број 03/2017

За пополнување на работно место со     унапредување

1. Помлад комунален инспектор во Одделение за инспекциски работи, комунални дејности, градби, животна средина и сообраќај, со шифра ИНС 01 01 В04 000 во Сектор за инспекциски надзор-Инспекторат – Општина Струга 1(еден)  извршител.

Посебни услови предвидени за работното место утврдени со Законот за административните службеници и актот за систематизација

- да поседува меѓународно признат cертификат за работа со компјутерски работи за канцелариско работење и тоа еден од следниве: Certiport: IC3 GS4 Key Applications, Microsoft: MOS Word или MOS Excell-положен, или ECDL: Core се вреднува со дополнителни бодови,

-да има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место со полагање на психолошки тест и тест за интегритет.

Паричниот нето износ на збирот од делот од нето плата за звање изнесува 22.280,00 денари.

2. Помлад соработник за архивско канцелариско работење, со шифра УПР 01 01 В04 000 во  Сектор за правни прашања и општи работи, Одделение за општи работи  – Општина Струга 1(еден)  извршител.

Посебни услови предвидени за работното место утврдени со Законот за административните службеници и актот за систематизација

-    познавање  на  еден  од  трите  најчесто  користени  јазици  на  Европската  унија (англиски, француски, германски),  за нивоата В1  преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат,  ТестДаФ, познавањето на англиски јазик може да се докаже и со приложување на меѓународно признатиот сертификат по НАТО стандардот STANAG 6001 на соодветното ниво, при што административните службеници од категорија В  треба да поседуваат сертификат со STANAG 1+1+1+1

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење се докажува со приложување на потврда, при што поседување на меѓународно признат сертификат за положен Certiport: IC3 GS4 Key Applications, Microsoft: MOS Word или MOS Excell-положен, или ECDL: Core се вреднува со дополнителни бодови.  

Паричниот нето износ на збирот од делот од нето плата за звање изнесува 22.280,00 денари

Aдминистративниот службеник,  вработен во истата институција, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво во овој закон и во актот за систематизација како и:

- да е оценет со оцена „А" или „Б“ при последното оценување,

-  да  е  на  работно место кое согласно актот за систематизација на непосредно пониско ниво од работното место за кое е објавен интерниот оглас,

- да поминал најмалку две години на тековното работно место и

-   да   не   му   е   изречена   дисциплинска   мерка   во   последната   година   пред објавувањето на интерниот оглас.

Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет) работни дена, сметано од денот на објавување на огласот (не сметајќи го денот на самото објавување).

Дневно работно време од 08.00 до 16.00 часот.

Работни денови: од Понеделник до Петок

Работно време: 40 (четириесет) часа Неделно

Заинтересираните административни службеници поднесуваат пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Општина Струга до Одделението за управување со човечки ресурси на адреса Општина Струга, Плоштад Мајка Тереза б.б., како и до службената електронска адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. со назнака “за интерен оглас“.

Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде предмет на разгледувањe.

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување формирана од страна на Градоначалникот на Општина Струга.

Кандидатот   кој   внел   лажни   податоци   во   пријавата   се   дисквалификува   од натамошна постапка.

Бр.

04-2699/3

27.07.2017

ОПШТИНА СТРУГА

В.Д Градоначалник,

Мустафа Забзун

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more

Барај