ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола

В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015 И 39/16 ,,),ја издава следната

ОБЈАВА

за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола

   Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14,44/15,129/15,192/2015и 39/16), до  В.Д Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.10-2959 од 21.08.2017 година.

Подносител на барањето:

ДООЕЛ  ,,МАМУДИ-ТРАНС”

Каменолом, Локација,, Краста,,

Адреса:

с.Радолишта

Струга

Координати на локацијата

Точка       Кордината X    Кордината Y          

T -1            4.559.090          7.468.650

T-2             4.559.360          7.468.650

T-3             4.559.360          7.468.100

T-4             4.559.840          7.468.100

T-5             4.559.840          7.468.480

T-6             4.559.100          7.468.490

             -Повершина          P=0.25 км2

Контакт лице:

Берат  Мамуди-директор на фирма 

Тел: 071/362 686   

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2, Точка 3.2  Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини.

Барањето во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 30 дена по излегувањето на објавата во дневниот печат, во просториите на:

Општина Струга Плоштад ,,МАЈКА ТЕРЕЗА” Б.Б 6330 СТРУГА .

Секој работен ден од 08 – 16:00 часот.

Контакт телефон:  046 781-335                                           

Ве информираме дека барањето ќе биде достапно и во електронска форма,  на официјалната web страница на Oпштина Струга:    www.struga.gov.mk

Бр.10-2959

24.10.2017

ОПШТИНА СТРУГА

В.Д Градоначалник,

Г-дин.Мустафа Забзун

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more

Барај