Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946)

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република    Македонија“   бр.  53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16),В.Д Гадоначалникот на општина Струга, на 01.11.2017 година, донесе;

Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946)

 1.  За планска програма за изработка на ДУП за УЕ 2 дел од Блок 9/1 во Струга , опфат помеѓу ул. ,, Новопроектирана 1 ,, ул.,,Маршал Тито ,, и ,,Пристапна улица ,, , КО  Струга - Општина Струга,  кој  се  носи согласно Законот  за   просторно   планирање,   не  е  потребно да се спроведе стратегиска оцена  на  влијанието  врз  животната  средина  согласно  член  65 од  Законот за животната средина.

2. Одлуката    заедно   со    формуларите   за  определувањ на   потребата  од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена  се  објавува на веб страната на општина Струга на  www.struga.gov.mk.

3. Согласно  критериумите  за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната  средина  од  член 65 став (4) од Законот за животна средина и  врз  основа  на  податоците од   Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот  на  одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска  оцена и  на  формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување   на  стратегиска  оцена  донесувањето на    ДУП за УЕ 2 дел од Блок 9/1 во Струга , опфат помеѓу ул. ,, Новопроектирана 1 ,, ул.,,Маршал Тито ,, и ,,Пристапна улица ,, , КО  Струга - Општина Струга,  нема   да   има  влијание  врз животната средина  од  следните  причини: Планскиот  опфат  е  предвиден со генералниот урбанистички план  (ГУП) на општина Струга во населено место.

4.  Против ова Одлука подносителот може да поднесе жалба до Державната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на објавувањето на  Одлуката на веб страна.

Формулар

Бр.10-946

01.11.2017

ОПШТИНА СТРУГА

В.Д Градоначалник,

Мустафа Забзун

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more

Барај