Решение за свикување петтата седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  37 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), донесувам

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување петтата седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 5 (петтата) седница на Советот на Општина Струга, за 29.01.2018 год.  (понеделник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

     - Записник од 4 - тата седница на Советот на општина Струга.

1.            Предлог – Програма  за уредување на  градежно неуредено земјиште за 2018 година,

2.            Предлог – Програма  за локални патишта за 2018 година,

3.            Предлог – Програма за урбанистички планови за 2018 година,

4.            Предлог – Програма  за заштита на животната средина за 2018 година,

5.            Предлог – Програма за активностите во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите на општина Струга за 2018 година,

6.            Предлог – Одлука за започнување постапка за изработка на стратегија за развој за 2018 – 2023 – Општина Струга,

7.            Развојни програми за 2018 година на општина Струга,

8.            Предлог-Програма за поддршка на локалниот економски развој за 2018 година,

9.            Предлог – Решение за именување преставник во Управен одбор во Центарот за социјални работи ПЕ Струга,        

10.          Предлог –  Решение за именување преставници во Управен одбор на Здравствен дом Струга,

11.          Предлог – Решение за именување преставници во Управен одбор на Здравствен дом Вевчани,

12.          Предлог – Решение за  разрешување и именување преставник во Училиштен одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ -  Струга,

13.          Предлог – Програма за работа на ЈП „Октиси“- с.Октиси за 2018 година,

14.          Предлог – Програма за работа на МЈП „Проаква“ –Струга за 2018 година,

15.          Предлог – Програма за работа на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа.

16.          Предлог – Програма за работа на ЈП „Водовод Делогожда“ – с.Делогожда,

17.          Легализаци

 

Материали од 5-та седница.

Бр. 08-241/1

15.01.2018

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател,

Ресул Каба

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more

Барај