Решение за свикување на 50-та седница на Советот на Општина Струга

Врз основа на член  48 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), донесувам

Р Е  Ш Е Н И Е

за свикување на 50-та седница на Советот на Општина Струга

Cвикувам 50-та седница на Советот на Општина Струга за 06.12.2016 година (вторник), со почеток во 10,оо часот, во  салата на Советот на општина Струга:

Советот ќе работи по следниот

Д н е в е н     р е д

Повеќе...

Решение за свикување на 49-та седница на Советот на Општина Струга

Врз основа на член  48 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), донесувам

Р Е  Ш Е Н И Е

за свикување на 49-та седница на Советот на Општина Струга

Cвикувам 49-та седница на Советот на Општина Струга за 10.11.2016 година (Четворток), со почеток во 10,оо часот, во  салата на Советот на општина Струга:

Советот ќе работи по следниот

Д н е в е н     р е д

                -Предлог-Записник од  47-мата седница на Советот на општина Струга,

                -Предлог-Записник од 48-мата вонредна седница на Советот на општина Струга,

 

1.       Ребаланс на Буџет на Општина Струга за 2016 година,

2.       Квартален извештај за работа на Општина Струга, квартал III/2016,

3.       Квартален извештај за работа на ЈП „Комунално“ – Струга, квартал  II/2016,

4.       Квартален извештај за работа на ЈП „Октиси“ – с.Октиси, квартал  I/2016,

5.       Квартален извештај за работа на ЈП „Октиси“ – с.Октиси, квартал  II/2016,

6.       Квартален извештај за работа на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа, квартал II /2016,

7.       Квартален извештај за работа на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа, квартал III /2016,

8.       Програма за работа на Советот на Општина Струга за 2017 година,

9.       Предлог – Програма за пречек на Новата 2016година;

10.   Програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови за 2016 година,

11.   Развојни програми на општина Струга за 2017/2019

12.   План за  поделба на МЈП ”Проаква” Струга со издвојување со основање на нови друштва

13.   Годишна програма на ООУ „Гоце Делчев“-с.Јабланица за учебната 2016-2017 година,

14.   Годишна програма на ООУ „Гоце Делчев“ – Подгорци за учебната 2016-2017 година,

15.   Програма за изведување на екскурзии и други слободини активности на учениците на ООУ „Гоце Делчев„ – Подгорци, во учебната 2016/2017 година,

16.   Програма за работа на ЈКП „Хигиена„ с.Лабуништа за 2017,

17.   Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за доградба на објект ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга,

18.   Предлог-Одлука за ослободување од  надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на станбена куќа на кп.бр.662, ул. „Нико Нестор“-Струга, сопственост на Коста Хиохи,

19.   Предлог-Одлука за ослободување од за уредување на градежно земјиште за изградба на станбена куќа на кп.бр.1307, ул.„Кеј 8-ми Ноември“ – Струга, сопственост на Дандилоски Ѓорѓи,

20.   Предлог-Одлука за ослободување од за уредување на градежно земјиште за изградба на станбена куќа на кп.бр.650 и кп.бр. 651, ул.„Нико Нестор“ – Струга, сопственост на Нафи Биба,

21.   Одлука за хипотекарен кредит за ЈП „Комунално„ – Струга.

22.   Предлог-Решение за разрешување на член на Управен одбор ЈЗУ Здравствен дом – Струга.

23.   Предлог – Решениe за разрешување и именување на членови на Училишниот одбор на ООУ „Зини Хани„ с.Велешта.

МАТЕРИАЛИ ОД 49-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател,

Абдула Ќазимоски

Повеќе...

Решение за свикување на 47-ма седница на Советот на Општина Струга

Врз основа на член  48 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), донесувам

Р Е  Ш Е Н И Е

за свикување на 47-ма седница на Советот на Општина Струга

Cвикувам 47-ма седница на Советот на Општина Струга за25.10.2016 година (вторник), со почеток во 10,oo часот, во  салата на Советот на општина Струга:

Советот ќе работи по следниот

Д н е в е н     р е д

Повеќе...

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more

Барај