Средба со бизнисмените Струга, 20.06.2013 год

Министерството за економија во соработка со Општина Струга, на ден 20.06. 2013 година(Четврток) , во 12:00 часот, ги покануваат сите заинтересирани да присуствуваат на средбата која ќе се одржи во просториите на Салата на Совет на Општина Струга, од 12:00 – 14:00 часот.

Делегацијата од Министерството за економија ќе одговара на Вашите прашања во однос на процедурите, прописите, субвенциитеи другите надлежности на Министерството за Економија.

U mbajt mbledhja Konstituive e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor

Në datë 30.04.2013 me fillim në ora 11, në sallën e Këshillit të komunës së Strugës u mbajt mbledhja Konstituive e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

Në mbledhje morën pjesë nëntë (9) Kryetarë të Komunave nga rajoni planor Jugperëndimor: Cvetomir Ugrinoski – Kryetar i Komunës së Vevçanit, Ruzhdi Lata - Kryetar i Komunës së Dibrës, Igor Trajkoski - Kryetar i Komunës së Debërcës, Fatmir Dehari - Kryetar i Komunës së Kërçovës, Milosim Vojneski - Kryetar i Komunës së Makedonski Brod, Nikolla Bakraqeski - Kryetar i Komunës së Ohrit, Ismail Jahoski - Kryetar i Komunës së Pllasnicës, Zijadin Sela - Kryetar i Komunës së Strugës, Arijan Ibraim - Kryetar i Komunës së Qendra Zhupës, përfaqësues nga komunat e rajonit dhe të punësuarit në Qendrën për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

Повеќе...

Hapet zyra për mbështetjen e biznesit

Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me Komunën e Strugës, më datë 22 Maj 2013 (E Mërkurë) në ora 12:00, do të bëjnë hapje të Zyrës për mbështetje të biznesit, e cila ka për qëllim lehtësimin e procedurave për aplikim për fondet e akorduara që dalin nga masat e Qeverisë për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe për fondet e ndryshme europiane që dedikohen për komunitetin e biznesit.

            Ministria e Ekonomisë dhe Komuna e Strugës i ftojnë të gjithë të interesuarit që më datë 22 Maj 2013 të marrin pjesë në takimin që do të zhvillohet në hapësirat e Hotelit “Drini”, nga ora 12:00 – 14:00, ku do të marrë pjesë delegacioni nga Ministria e Ekonomisë.

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more

Барај