Решение за свикување на 41-ва редовна седница на Советот на Општина Струга

Врз основа на член  48 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), донесувам

Р Е  Ш Е Н И Е

за свикување на 41-варедовна седница на Советот на Општина Струга

Cвикувам 41-варедовна седница на Советот на Општина Струга за  23.06.2016 година (четврток), со почеток во 11.оо часот, во  салата на Советот на општина Струга:

Советот ќе работи по следниот

Д н е в е н     р е д

     Предлог –  Записник од 40-тата седница на Советот на општина Струга.

Повеќе...

Известување- теристичка дезинсекција со цел уништување на комарците

Општина Струга ги известува граѓаните кои одгледуваат пчели на пордачјето на Општина Струга дека во деновите 10.06.2016 год. ( петок), 11.06.2016 и 12.06.2016 год. ќе се спроведува теристичка дезинсекција со цел уништување на комарците.

Запрашувањето ќе се врши во перод од 21.00 до 06.00 часот со апарат за ладно запрашување во целата територија на општината, a ќе се реализира со средствата на Општина Струга.

Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите.

Од. за Односи со Јавноста

Општина Струга

09.06.2016

Решение за свикување на 40-та редовна седница на Советот на Општина Струга

Врз основа на член  48 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), донесувам

Р Е  Ш Е Н И Е

за свикување на 40-та редовна седница на Советот на Општина Струга

Cвикувам 40-та редовна седница на Советот на Општина Струга за  26.05.2016 година (четврток), со почеток во 10.оо часот, во  салата на Советот на општина Струга:

Советот ќе работи по следниот

Д н е в е н     р е д

Повеќе...

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more

Барај