ЈАВНА ДИСКУСИЈА ПО НАЦРТ СТАТУТОТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Сеотвора Јавна Дискусија по текстот на нацрт Статутот на Општина Струга.

Јавната дискусија ќе трае 20 дена од 05.01 2018  година  до 25.01 2018 година.

Сите Јавни служби, установи , асоцијации, здруженија на граѓани, политички партии,     синдикати како и правни и физики лица,  граѓани  и други заинтересирани субјектиможат да достават предлози  и мислења по текстот на нацрт Статутот на Oпштина Струга.

Предлозите и мислењата да се доставуваат на WEB-страницата на општина Струга:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Бр. 03-40                                                                                                                        

03.01.2018                                                                                                                                     

С Т Р У Г А                                                                                                          

 

                                                       НАЦРТ СТАТУТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Решение за свикување четврта седеница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  37 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), донесувам

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикувањечетврта седеница на Советот на општина Струга

      Ја свикувам четвртата седница на Советот на Општина Струга, за 28.12.2017 год.  (четврток) со почеток во 11,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

    Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Повеќе...

Решение за свикување трета (итна) седеница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  24 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), донесувам

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување трета  (итна) седеница на Советот на општина Струга

Ја свикувам трета (итна) седница на Советот на Општина Струга, за 21.12.2017 год.  (четврток) со почеток во 14,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Повеќе...

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more

Барај