Решение за свикување на 60-та седница на Советот на Општина Струга

Врз основа на член  40 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), донесувам

Р Е  Ш Е Н И Е

за свикување на 60-таседница на Советот на Општина Струга

 Cвикувам 60-та седница на Советот на Општина Струга за30.08.2017 година (среда), со почеток во 10,оо часот, во  салата на Советот на општина Струга :

Советот ќе работи по следниот

Д н е в е н     р е д

Повеќе...

Решение за свикување на 59-та седница на Советот на Општина Струга

Врз основа на член  40 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), донесувам

Р Е  Ш Е Н И Е

за свикување на 59-та седница на Советот на Општина Струга

Cвикувам 58-ма седница на Советот на Општина Струга за 28.07.2017 година (петок), со почеток во 10,оо часот, во  салата на Советот на општина Струга :

Советот ќе работи по следниот

Д н е в е н     р е д

Повеќе...

Граѓански буџет на Општина Струга 2017 година

Општина Струга за прв пат издаде Граѓнски буџет за 2017 година.Целта на подготовка на Граѓанскиот буџет на општина Струга е да обезбеди поголема информираност на граѓаните за буџетот на општината на полесен и достапен начин.

 ‘’Граѓанскиот буџет’’ претставува основна алатка за унапредување на транспарентноста и отчетноста на општина Струга. Преку оваа брошура ќе бидат објаснети приходите и расходите на општина Струга за 2017 година, процесот на донесување на буџетот и проектните инвестиции кои што треба да се реализираат во текот на 2017 година.

„Граѓанскиот буџет“ е изработен од страна на Центарот на заедницата на општина Струга во соработка со општина Струга.

Изготвувањето на „Граѓанскиот буџет“ на Општина Струга е финансиски поддржано од Фондацијата Отворено општество – Македонија

Прилог - Брошура

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more

Барај