Општински даноци и такси

Во согласност со економските политики, за извршување на секојдневните права и должности, општините се финансираат од сопствени извори на приходи и од други извори на финансирање. Сопствените извори на финансирање се локалните даноци и надоместоците и таксите утврдени со закон. Општината, во рамките на законот, ја утврдува висината на даноците, надоместоците и таксите. Од друга страна, општината се финансира и од државните дотации и од другите извори утврдени со закон. Во рамките на своите надлежности, општината на независен начин располага со своите приходи[1]

Според законот[2], извори на финансирање на општината се сопствените извори на приходи, дотации и средства од Буџетот на Република Македонија и од буџетите на фондовите и задолжувањето. Сопствените извори на приходи се:

·         Локални даноци утврдени со закон (данок на имот, данок на наследство и подарок, данок на промет на недвижности и други даноци утврдени со закон),

·         Локални такси утврдени со закон (комунални такси, административни такси и други такси утврдени со закон),

·         Локални надоместоци утврдени со закон (надомест за уредување на градежно земјиште, надоместоци од комунална дејност, надоместоци за просторни и урбанистички планови и други локални надоместоци утврдени со закон),

·         Приходи од сопственост (приходи од закупнина, приходи од камати и приходи од продажба на имот со чија продажба не се наружуваат јавните функции и надлежности),

·         Приходи од донации,

·         Приходи од парични казни утврдени со закон,

·         Приходи од самопридонес,

·         Други приходи утврдени со закон.

 [1]Закон за локална самоуправа, член 11

[2]Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа, член 3 и 4

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more