Туризам

Туризам претставува збир на односи и појави кои произлегуваат од патувањето и престојот на туристите на едно место, каде патувањето и престојот не се засноваат на постојано живеење и ако со тоа не се поврзува одвивањето на одредена економска активност. Турист е секое лице, кое поради одмор, рекреација, здравствени, семејни и религиозни причини и јавни дебати и собири реализира најмалку едно ноќевање надвор од местото на постојаното живеење во некој угостителски или други објект за сместување на туристи.  Меѓународниот туризам претставува збир на односи и појави кои настануваат во моментот кога туристот ја преминува државната граница и престојува во друго место најмалку една ноќ поради одмор, рекреација и слично.

Според дефинициите на Државниот завод за статистика на Република Македонија, турист е секое лице, кое престојува привремено во друго место надвор од местото на постојано живеење и таму поминува најмалку една ноќ во угостителски или друг објект за сместување. Домашен турист е лице со постојано живеалиште во Република Македонија, кое привремено престојува во друго место надвор од своето постојано живеалиште и преноќува најмалку една ноќ во угостителски или во други објекти за сместување на туристи. Странски турист е лице со постојано живеалиште надвор од Република Македонија, кое привремено престојува во Република Македонија и преноќува најмалку една ноќ во угостителски или во други објекти за сместување туристи.

Најзначајните карактеристики на туризмот во Општина Струга се:

-          Поволната географска положба и релативно добро развиената патна инфраструктура,

-          Средно континенталната клима со високо ниво на инсолација за време на целата година,

-          Извонредниот фонд на животинскиот и растителниот свет со ендемски форми на организми,

-          Природни простори кои се зачувани и заштитени,

-          Богата историја и наследство со значителен број на археолошки, културни и историски локалитети,

-          Планини со многу поволни услови за развој на зимскиот туризам,

-          Истакната традиција во гостопримството и фолклорот,

-          Здрава и традиционална храна,

-          Културни манифестации со оригинален и долгодогишен карактер.

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more