Комисии кои се во состав на Советот

Ø  Комисија за мандатни прашања, избори и  именувања

1.       Инает Дани - претседател,

2.       Елена Лазареска – член,

3.       Валентина Переска – член,

4.       Каим Даути -  член,

5.       Илија Пејоски – член.

Ø  Комисија за финансии и буџет и локален економски развој

1.       Заиде Ѓура – Претседател,

2.       Борјанка Јованоска – член,

3.       Раиф Мирселоски – член,

4.       Едмонд Вејсели -  член,

5.       Илија Пејоски – член.

Ø  Комисија за урбанизам

1.       Мурат Асаноски – Претседател,

2.       Ацо Ѓуроски – член,

3.       Емин Купа – член,

4.       Ален Деребан -  член,

5.       Илија Пејоски – член.

Ø  Комисија за  општествени дејности

1.       Елена Лазареска – Претседател,

2.       Инает Дани – член,

3.       Ален Деребан – член,

4.       Борјанка Јованоска -  член,

5.       Каим Даути – член.

Ø  Комисија за јавни и комунални дејности и заштита на животната средина

1.       Ресул Каба – Претседател,

2.       Арбнор Муса – член,

3.       Берат Колоња – член,

4.       Дејан Пауноски -  член,

5.       Раиф Мирселоски – член.

Ø  Комисија за туризам

1.       Николина Велкоска Глигороска – Претседател,

2.       Ферзије Леши – член,

3.       Арбнор Муса – член,

4.       Берат Колоња -  член,

5.       Валентина Переска – член.

Ø  Комисија за месна самоуправа

1.       Ермис Кала – Претседател,

2.       Дејан Пауноски – член,

3.       Берат Колоња – член,

4.       Самир Јускоски -  член,

5.       Башким Кариманоски  – член.

Ø  Комисија за соработка со НВО

1.       Имер Имери – Претседател,

2.       Емина Мемишоска Шерифоска – член,

3.       Ален Деребан – член,

4.       Ацо Ѓуроски -  член,

5.       Инает Дани  – член.

Ø  Комисија за унапредување на рамноправноста помеѓу половите

1.       Валентина Переска – Претседател,

2.       Ферзије Леши – член,

3.       Јасмина Цаноска – член,

4.       Елена Лазареска -  член,

5.       Емина Мемишоска Шерифоска – член.

Ø  Статутарно-правна комисија

1.       Ресул Каба – Претседател,

2.       Мурат Асаноски – член,

3.       Имер Имери – член,

4.       Ален Деребан -  член,

5.       Николина Велкоска Глигороска  – член.

Ø  Комисија за одбележување празници манифестации, доделување награди и признанија

1.       Борјанка Јованоска – Претседател,

2.       Мурат Асаноски – член,

3.       Арбнор Муса – член,

4.       Ферзије Леши -  член,

5.       Валентина Переска  – член.

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more