Надлежности

Советот на општината, составен од претставници награѓаните, е надлежен да:

• донесува статут на општината и други прописи;

• донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;

• ја утврдува висината на сопствените извори на приход за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;

• основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и да врши надзор над нивната работа;

• именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;

• усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби што ги основа општината;

• ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината;

• решава за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес, а од локално значење, во согласност со законот;

• ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби, кои ги основа општината;

• решава за начинот на располагање со сопственоста на општината;

• решава за начинот на вршење финансиска контрола на буџетот на општината, во согласност со

законот;

• го избира лицето што ја раководи подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со законот;

• го разгледува и го усвојува извештајот за јавна безбедност на подрачјето на општината, кој го доставува до министерот за внатрешни работи и до народниот правобранител.

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more