Мандат 2017-2021

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА СТРУГА

С П И С О К

НА СОВЕТНИЦИТЕ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Бр.

Име и презиме 

1.

Ален Деребан

2.

Арбнор Муса

3.

Ацо Ѓуроски

4.

Башким Кариманоски

5

Берат Колоња

6.

Борјанка Јованоска

7.

Валентина Переска

8.

Дејан Пауноски

9.

Едмонд Вејсели

10.

Елена Лазареска

11.

Емин Купа

12.

Емина Шерифоска Мемишоска

13.

Ермис Кала

14.

Заиде Ѓура 

15.

Илија Пејоски

16.

Имер Имери

17.

Инает Дани

18.

Јасмин Ќазимоски

19.

Јасмина Цаноска

20.

Каим Даути

21.

Мурат Асаноски

22.

Николина В.Глигороска

23.

Раиф Мирселоски

24.

Рајмонда Мамуди

25.

Ресул Каба

26.

Самир Јускоски

27.

Ферзије Леши

 

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more