Клима

Климата во Струшката долина според географските параметри е континентална, но поради близината со Јадранското Море западно од Струга се чувствуваат влијанијата на топлите струји на ова море.

Што се однесува на климатските услови, во текот на целата година температурите во Струга имаат посебно значење, бидејќи тие претставуваат фактори што влијаат врз развојот на туризмот.

Максималните средни температури на воздухот достигнуваат 270C во месеците Јули и Август, но се случува за време на летната сезона тие да го достигнат степенот помеѓу 35-380C.

Средната температура на водата на Охридското Езеро достигнува 260C, додека годишната средна температура се движи околу 120C.

 Имајќи предвид дека Струга се наоѓа опкружена со високи планински ридови и како резултат на реката Црни Дрим, во зимскиот период во Струга доминираат релативно ниски температури, а во овој период тие се движат над 00C, што придонесува за позитивен развој на туризмот и во тоа годишно време.

Средниот број на денови со летни температури се движи околу 80 дена, со повисок интензитет во месеците Јули и Август, додека со 2200 часови сончеви денови, Струга се наоѓа меѓу првите градови во Република Македонија.

  • 1
  • 2
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(Бр.10-3057) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена(Бр. 10-2442) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(бр.10-946) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Одлука за неспроведување на стратегиска оценa(10-3168)   Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на... Read more
Одлука за спроведување на стратегиска оцена(Бр. 10-977) Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД, на КП БР.2365/2 и 2353 КО Мислешево. Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД со намена Г2, лесна и незагадувачка... Read more
Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД дел од КП 3217/1 и дел од 3217/2 во КО Струга Извештај за стратегиска оценка на животна средина за ЛУПД за градежна парцела наменета за... Read more
Одлука за спроведувањe на стратегискa oцена Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република   ... Read more
ОБЈАВА за барање за добивање Б-интегрирана еколошка Дозвола В.Д Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот  за... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2017 За пополнување на работно место со унапредување Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република... Read more
О Д Л У К А за избор на кандидат за унапредување на административен службеник по пат на интерен оглас бр.04-2135/11 Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници (Службен Весник на... Read more