Вести

Р Е  Ш Е Н И Е За свикување 32 (триесет и втора) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе   Р Е  Ш Е Н И Е За свикување 32 (триесет и втора) седница на Советот на општина Струга   Ја свикувам 32 (триесет и втората) седница на Советот […]

ОБЈАВА на Б-интегрирана еколошка Дозвола

Почитувани,   Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1,член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот  за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18), ја издава следната   ОБЈАВА  на Б-интегрирана еколошка Дозвола   […]

Најава

Општина Струга, ги известува и апелира до граѓаните, за после прием на решенијата за уплата на данок на имот и комунална такса-фирмарина, да се обратат во просториите на Општина односно во Одделението за даноци и комунална такса во врска со ажурноста на податоците. Одделението за данок на имот и комунална такса при Општина Струга Ве […]

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 31 (триесет и прва) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе   Р Е  Ш Е Н И Е За свикување 31 (триесет и прва) седница на Советот на општина Струга   Ја свикувам 31 (триесет и прва) седница на Советот […]

Read All Posts