Контакт

Општина Струга

Тек:      046/ 782-015,  781-223,  781-335

Факс:    046/ 781-434

e-mail: info@struga.gov.mk


Овластено лице за односи со јавноста

Блерти Исмаили
e mail: b.ismaili@struga.gov.mk


 

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на РМ“ бр. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014), Општина Струга изготви

ЛИСТА

На информации од јавен карактер во Општина Струга

Информации со кои располага Општина Струга, а кои се утврдени како информации од јавен карактер, се следниве:

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ОПШТИНА СТРУГА

 


Овластени лица за давање на информации со јавен карактер како и за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост:

Сервер Шашко
e-mail: s.shashko@struga.gov.mk

Аргетим Етеми
e-mail: a.etemi@struga.gov.mk

Почитувани корисници, формуларите за слободен пристап до инфорамциите со јавен карактер може да ги симнете во линкот

ФОРМУЛАР

 


Службени лица кои посредуваат при остварување на правото на слободен пристап до информации во рамките на Општина Струга.

Сервер Шашко
e-mail: s.shashko@struga.gov.mk

Егзона Елмази
e-mail: e.elmazi@struga.gov.mk


Координатор за еднакви можности на жените и мажите
Беса Зиба
b.ziba@struga.gov.mk

Заменик координатор за еднавки можности на жените и мажите
Сервер Шашко
s.shashko@struga.gov.mk