• Комисии за туризам – Совет на Општина Струга
  • Комисија за категоризавија –куќи, апартмани, соби