izmit escort izmit escort izmit escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА

За да добиете ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА треба да ги доставете следните документи:

1. Барање за одобрение за градба;
2. Правно дело за уредување на меѓусебните права и обврски склучено помеѓу инвеститорите за изградба на градбата (доколку станува збор за повеќе инвеститори меѓу кои има и физички лица заверено кај нотар);
3. Архитектонско – урбанистички проект заверен од надлежен орган доколку со урбанистичкиот план или локалната урбанистичка планска документација е предвидена изработка на овој проект;
4. Основен проект во три примероци;
5. Писмен извештај и согласност за нострификација ( доколку проектот е изработен во странство;
6. Ревизија на основен проект во три примероци ( но не и за градби наменети за индивидуално домување со бруто површина до 300 м2 );
7. Доказ за право на градење:

 имотен лист со запишано право на сопственост;
 право на долготраен закуп;
 право на службеност на градежно земјиште;
 договор за пренесување на правото на градење на предметното градежно земјиште;
 договор за концесија на Владата на Р.М. со која државен орган, агенција или фонд на основачи од
Владата на Р.М.;

 единица на локална самоуправа која се стекнала со право на градење;
 договор со заедницата на сопственици на делови на објектот;
 писмена согласност од мнозинството на сопственици на посебните делови од половина од вкуп ната површина на објектот со имотни листови за посебните делови на објектот доколку се работи за доградба и надградба на згради во етажна сопственост или имотен лист со запишано право на сопственост на Р.М. или конечно решение експропријација доколку се работи за изградба на линиски инфраструктурни градби );

8. Геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште;
9. Решение за трајна измена на режим на сообраќај од надлежен орган доколку се бара одобрение за
придружно – услужни објекти на општински патишта;
10.Овластување за изградба на градби за производство на електрична и топлинска енергија од надлежен
орган доколку се бара одобрение за градби за производство на електрична енергија;
11.Нотификација за пренос на електронски податоци издадена од Агенцијата за електронски комуника-
ции доколку се бара одобрение за електронски и комуникациски мрежи и средства;
12.Решение со кое се одобрува основање на депонија издадено од надлежен орган доколку се бара
одобрение за депонии за интерен отпад;
13.Доказ за извршена уплата на административна такса за издавање на одобрение за градење во износ
од 3050 ден. согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за административни такси.

ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ГРАДБА

За да пристапите на почетната страна на системот за електронско издавање на одобрение за гра-
дење, потребно е да ја внесете следната адреса во веб прелистувачот:  www.gradezna-dozvola.mk

 

ФОРМУЛАРИ

ФОРМУЛАР 1: МОЛБА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ГРАДБА

ФОРМУЛАР 2: ИЗВОД ЗА БАРАЊЕ

ФОРМУЛАР 3: БАРАЊЕ ЗА УПОТРЕБА НА СЕМЕЈНИ КУЌИ

ФОРМУЛАР 4: БАРАЊЕ ЗА УПОТРЕБА

ФОРМУЛАР 5: БАРАЊЕ ЗА УСЛОВИ

ФОРМУЛАР 6: БАРАЊЕ ПОТВРДА ЗА АДРЕСА НА КУЌА

ФОРМУЛАР 7: БАРАЊЕ ЗА ПРЕНАМЕНА

 

______________________________________________________________________________

Извод од ДУП

-барање

-имотен лист (копија)

-скица

-уплатница 500 ден или 750 ден

 

Одобрени за Идеен Проект

ФАЗА А (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

-Административна такса

 

Одобрение за Градење

ФАЗА А (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ГК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА Е (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ВК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-Ревизија

-Геодетски елаборат

-ЕЕ потврда

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

-Мислење од ИЗИИС

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Измени во тек на градба

ФАЗА А (одобрена состојба и измени во тек на градба) (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-и другите фази доколку имат измени

-Одобрение

-Ревизија

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

-Согласност од проектант

-Мислење од ИЗИИС

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Адаптација со Пренамена

ФАЗА А (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ГК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА Е (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ВК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-Ревизија

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

– Договор со заедница на сопственици на посебни делови или писмена согласност од мнозинство сопственици на посебни делови

-Мислења и согласности за пренамена

-Доказ за регулиран надоместок за уредување на градежното земјиште

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Адаптација

ПРОЕКТ ЗА АДАПТАЦИЈА (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Пренамена

ФАЗА А (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ГК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА Е (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ВК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-Ревизија

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

– Договор со заедница на сопственици на посебни делови или писмена согласност од мнозинство сопственици на посебни делови

-Мислења и согласности за пренамена

-Доказ за регулиран надоместок за уредување на градежното земјиште

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Реконструкција

ФАЗА А (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-и другите фази доколку имат измени

-Ревизија

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

– Мислења и согласности за реконструкција

-Доказ за регулиран надоместок за уредување на градежното земјиште

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Доградба или Надградба

ФАЗА А (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ГК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА Е (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ВК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-Ревизија

-Геодетски елаборат

-ЕЕ потврда

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

-Мислење од ИЗИИС

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Подготвителни Работи

-ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Промена на Инвеститор

-Имотен лист

– Права и обврски кои инвеститорот ги имал со учесниците

– Решение на стечаен судија

– Права и обврски кои инвеститорот ги имал како резултат на склучени договори

-Полномошно

-Административна такса

hatay escort hatay escort iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort hatay escort iskenderun escort hatay escort

betboo meritroyalbet giriş casinomaxi giriş casinomaxi cratosslot betebet vdcasino Cratosslot Giriş Sekabet Pulibet Giriş

casino siteleri milanobet tipobet sekabet elexbet
ngsbahis istanbul escort bayan paykwik canlı bahis kaçak bahis kaçak bahis