Врз основа на член 36, став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр. 5/2002) и член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната  самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11 и 192/15) и Колективниот Договор за административните службеници и другите вработени во Општината Струга, бр. 08-4401  од 25.11.2015 годима, Советот на општина Струга на 4-тата  седница одржана на  28.12.2017 година, донесе

 

О Д Л У К А

За извршување на Буџетот на Општина

Струга за 2018 година

 

Член 1

       Буџетот на Општина Струга за 2017 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

       Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет; Буџет на самофинансирачки активности; Буџет на донации; Буџет на дотации.

Член 3

       Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

         Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземаат нови обврски до советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

 

Член 5

    Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на Основниот буџет на општината.

Доколку во текот на извршувaњето на буџетот Градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од планот, предлага Советот на општината да донесе изменување и дополнување на Буџетот.

 

Член 6

      Пренамената и проширувањето во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програмите и потпрограми по претходно одобрување од советот на општината.

Одобрените средства со буџетот на ниво на ставка во рамките на потпрограма и буџет, неможат да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределба во тековната фискална година.

        Одобрените средства на плати, наемнини и надоместоци на ниво на ставка во рамките на буџетот неможат да се зголемат со прераспределби повеќе од 10%.  

 Член 7

    Буџетските корисници во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои градоначалникот ги доставува до советот на општината на одобрување.

Член 8

    Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

 Член 9

    Исплатата на плати во локалните јавни установи ја контрoлира и одобрува Министерството за финансии.

Општината  е  должна  два дена пред исплатата на плати, до надлежното министерство и Министерството за финансии да достави барање за одобрување на средства за плати, кон кои ќе приложат, копија од рекапитулацијата за пресметани плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, плата како и други податоци во пишана и електронска верзија за односниот месец за кој се однесува исплатата и прилог 6.

Во случај на нови вработувања, Буџетските корисници од локалните јавни установи кои ќе се финансираат од блок дотации, до оштинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1.

Член 10

     Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно бруто платите се утврдуваат за:

На избраните и именуваните лица бруто платата ќе се исплатува согласно утврдениот коефициент по закон.

За Aдминистративните  службеници вредноста на бодот за утврдување на  бруто платите останува на исто ниво од 2016 година, утврден со одлука за утврдување на вредноста на бодот  за платите на Административните службеници.  

    На помошно техничките лица исплатата на платите ќе се врши согласно Правилникот за исплата на плати и надоместоци на работниците во Општинската администрација на општина Струга.

На вработените во Општинската администрација, согласно ЗРО и Колективниот  Договор за административните службеници и другите вработени во Општината Струга, им се исплаќа 13-та плата, доколку Градоначалникот има можност да ја исплати и истата не  може да биде пониска од  60% од  просечната плата што ја примил службеникот во последните три месеци.      

Член 11

    Надоместокот за регрес за годишен одмор ќе се исплаќа во износ од  најмалку   60% од просечната месечна  плата по вработен во РМ, објавена до денот на исплатата.

 Член 12

     Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање изнесува 500,оо денари.

Член 13

     За прекувремена работа на вработените може да им се исплатува надоместок најмногу 8 часа во текот на една недела, односно 190 часа годишно, согласно со условие утврдени со закон и Колективниот  Договор за административните службеници и другите вработени во Општината Струга.

 

Член 14

     Месечниот надоместок за присуство на седници на членовите на советот изнесува 70% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година.

       На претседателот на Советот за раководење и организирање на рaботата на советот му се определува надоместок, зголемен за 30% од утврдениот надоместок од став 1 на овој член.

     Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се исплатува за присуство на сите седници на советот во тековниот месец.

    Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот се намалува за 30% за секое отсуство од седница на совет.

     Месечниот надоместок за присуство на седниците на советот не се исплатува, доколку членот на советот не присуствувал на ниту една седница на советот во тековниот месец.

     Месечниот надоместок за присуство на седниците не се исплатува,  доколку советот во тековниот месец не одржал седница. 

Член 15

      Бруто платите на вработените во локалните јавни установи за 2017 година ќе се исплатуваат согласно утврдените коефициенти и утврдената вредност на бодот утврден со потпишаните колективни договори со ресорните министерства.

 Член 16

    Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи,  кои се финансираат со блок дотации ќе се спроведуваат на следниов начин:

         Буџетските корисници од локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од Општинскиот буџет се задолжени два дена пред исплатата на плати до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат, копија од рекапитулацијата за пресметани плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме како и други податоци во пишана и електронска верзија за односниот месец за кој се однесува исплатата.

     Средствата ќе се планираат на наменската сметка – дотации (930), а ќе се извршуваат преку сметката – дотации на локалните јавни установи (903).

       Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се финансираат од општинскиот буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии.

       Градоначалникот на општината е должен одделните пресметки на локалните јавни установи да ги достави до ресорното министерство од кое ќе се трансферира блок дотацијата.

     Ресорните министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци го доставуваат до Министерството за финансии за контрола и евиденција.

  Член 17

       Во случај на нови вработувања, буџетските корисници од локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1.

     Согласност за нови вработувања во локалните јавни установи од преземените надлежности од областа на, образованието и социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации се дава за:

    -Вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на РМ за тековната фискална година за што писмено известување ќе даде Министерството за финансии врз основа на барање од Градоначаникот на општината до надлежното министерство.

-Вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на општината за тековната фискална година за што, согласно член 51, став 3 и 4 од Законот за буџетите писмено известување ќе даде Градоначалникот на општината

 

Член 18

      За работниците ангажирани со договори за отстапување на работник за привремени вработувања во Општинската администрација, средствата за исплата на плати ги обезбедува Општината, а исплатата ја врши Агенција за привремени вработувања.

 

Член 19

     Во случај на боледување подолго од 6 (шест) месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи на работникот му се исплатува помош во висина од една последна исплатена просечна нето плата во органот каде што е вработен.

Вработените во Општинската администрација имаат право на јубилејни награди, во износ од просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија исплатена последните три месеци, и согласно Правилникот за исплата на јубилејни награди во Општина Струга.

 

Член 20

      Во случај на заминување на работник во пензија му се исплатува двократен износ на отпремнина пресметан врз основа на просечната месечна плата по работник во РМ објавена до денот на исплатата согласно член 9 од Законот за исплата на плати.

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработените во локалните јавни установи основани од општината ќе се исплаќа согласно Законот за исплата на платите, врз основа на претходно оформена и комплетна документација и донесено решение од страна на Градоначалникот.

Сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа ќе се исплаќаат согласно закон и колективен договор.

 Член 21

      Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми, и подпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

 Член 22

      Вработувањето во Општинската администрација се врши согласно со актите за организација и систематизација на Општината за кои се обезбедени средства во Буџетот на општината и Планот за вработување.

      Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на општината. За обезбедените средства Градоначалникот на општината доставува писмено известување по претходно дадено позитивно мислење од МИОА

Член 23

         Користењето на средствата од Буџетот на општината за вршење на функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во противвредност од 6.000 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

     За набавка без спроведена постапка може да се исплаќа со фактура до 30.000 денари без ДДВ.

 

Член 24

      За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите (постојана и тековна буџетска резерва), која неможе да надмине 3% од вкупните планирани средства во основниот буџет на општината одлучува советот на општината а ги извршува градоначалникот. За користење на средствата од резервите до 50.000 денари одлучува градоначалникот. За искористените средства градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

Член 25

    Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува градоначалникот на општината.

   Член 26

      Во случај на нови вработувања буџетските корисници од локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1. И согласност од МИОА.

 

Член 27

     Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на Товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш Товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

 

Член 28

      Буџетот на општината Струга ќе се извршува од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.

 

Член 29

    Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струга„, а ќе се применува од 01 јануари 2018 година.

Буџет на Општина Струга

  • Буџет на Општина Струга за 2013 година
  • Буџет на Општина Струга за 2014 година
  • Буџет на Општина Струга за 2015 година
  • Буџет на Општина Струга за 2016 година
  • Буџет на Општина Струга за 2017 година