Сеотвора Јавна Дискусија по текстот на нацрт Статутот на Општина Струга.

Јавната дискусија ќе трае 20 дена од 05.01 2018  година  до 25.01 2018 година.

Сите Јавни служби, установи , асоцијации, здруженија на граѓани, политички партии,     синдикати како и правни и физики лица,  граѓани  и други заинтересирани субјектиможат да достават предлози  и мислења по текстот на нацрт Статутот на Oпштина Струга.

Предлозите и мислењата да се доставуваат на WEB-страницата на општина Струга:

info@struga.gov.mk

Бр. 03-40                                                                                                                        

03.01.2018                                                                                                                                     

С Т Р У Г А