izmit escort izmit escort izmit escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort
buy Google reviews
bedava bahis

Согласно Програмата за поставување на Урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2018 година бр.08-753/10 од 27.02.2018година како корисници на јавна површина Ве известуваме дека е потребно  најкасно до 15.04.2018година да  поднесете барање за користење на јавната површина.

Кон Барањетоподнбесено на шалтер на оопштина Струга требат да се достават следните документи

  • Решение од Централен регистар за вршење дејност
  • Решение за исполнување минимално хигиено технички услови за вршење дејност (од Министерство за економија,министерство за здравство,Министерство за труд)
  • Уверение за платен даночни обврски од општината
  • Потврда за измирени обврски од ЈП.Комунално Струга
  • Потврда за измирени обврски од МЈП Проаква Струга, Во спротивно ке се превземат казнени мерки,а согласно Законот за градба  член 135-а алинија 5 надлежниот орган нема да издаде Одобрение –Решение за поставување на урбана опрема  во период најмалку од 6 месеци.

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).