Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1,член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18),ја издава следната
ОБЈАВА
На Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14,44/15,129/15,192/2015и 99/18), до Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.03-3796 од 22.09.2015година.

Подносител на барањето:
ДООЕЛ ,,БАУ БЕТОН”
Локација „ БРАНЕНИЦА“

Адреса:
с.Октиси
Струга
КП бр.1668, КП бр.1669 и КП.бр.1670

-Површина P=0.2193хектари

Контакт лице:
Енис Мевмедоски
Тел: 078/377903

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, Точка 3.3 Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50 м3;

Дозволата во печатена форма, ќе биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 15 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:
Општина Струга Маршал Титоб.б 6330 СТРУГА .
Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.
Контакт телефон: 046 781-335

Ве информираме дека Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Струга:

ФОРМУЛАР

www.struga.gov.mk
Со почит,
Општина Струга

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).