Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
За свикување 19 (деветнаесетта) седница на Советот на општина Струга

      Ја свикувам 19 (деветнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за  06.02.2019 год. (Среда) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

-Записник од 17 -тата седница на Советот на општина Струга (недовршена)

-Записник од 18 -тата седница на Советот на општина Струга (недовршена)

 1. Предлог Одлука за измени и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струга за 2019 година,
 2. Предлог Одлука за доделување финансиска помош на лицето Зоран Перески од с.Ложани
 3. Предлог Одлука за доделување финансиска помош на лицето Амиет Арифи од с.Дологожда,
 4. Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани и ненаплатени обврски,
 5. Предлог – Програма за инсталација на фотоволтаични системи во јавни објекти  на општина Струга,
 6. Предлог – Програма за измени и дополнувања на Програмата за уредување на градежно земјиште на општина Струга за 2019 година,
 7. Одлука за давње под закуп на фискултурна сала СОУ „Д-р.Ибрахим Темо„ – Струга,
 8. Предлог – Одлука за надомест на штета,
 9. Извештај за работа на ЈП „Октиси„ – с.Октиси IV-ти квартал 2018 година,
 10. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Севди Османи од Ново Село.
 11. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Авди Агни.
 12. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Гани Шемо.
 13. Исправка на грешка на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Башким Кормакоски од с.Лабуништа
 14. Решение за формирање работна група за именување на локални улици во општина Струга
 15. Одлука за давање согласност за аплицирање на проекти во Биро за рамномерен развој на РМ за 2019 година со проектот „Изградба на водоводна мрежа во село Радолишта – фаза 2„.
 16. Одлука за давање согласност за аплицирање на проекти во Биро за рамномерен развој на РМ за 2019 година со проектот „Реконструкција на резервоар за вода во село Шум„.
 17. Одлука за давање согласност за аплицирање на проекти во Биро за рамномерен развој на РМ за 2019 година со проектот „Изработка на техничка документација за изградба на патека до школото во с.Драслајца.

Материали од 19-тата седница

Бр.08-381 /1
24.01.2019 гoд.
СТРУГА

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).