Решение за свикување 37 (триесет и седма ) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

 

За свикување 37 (триесет и седма ) седница на Советот на општина Струга

 

 

      Ја свикувам 37 (триесет и седмата ) седница на Советот на Општина Струга, за 28.01.2020 год.   (Вторник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

    Седницата ќе работи, по следниот

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

– Записник од 36 -тата седница на Советот на општина Струга

 

 1. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струга за 2020 година,
 2. Предлог -Програма за Локален Економски Развој на општина Струга за 2020 година,
 3. Предлог -Програма за животна средина на општина Струга за 2020 година,
 4. Програма за работа на Одделение за соработка со Месни заедници за 2020 година
 5. Правила за работа на месните заедници во општина Струга,
 6. Предлог – Одлука за поставување урбана опрема на општина Струга за 2020 година,
 7. Предлог – Правилник за определување локации за поставување на урбана опрема на општина Струга за 2020 година,
 8. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2020 година,
 9. Предлог – Одлука за утврдување и наплата на комунална такса,
 10.  Програма за работа на ЈП „Водовод и канализација „ – Струга за 2020 година,
 11.  Квартален Извештај на МJП „Проаква„- Струга, (ЈП ВОдовод и канализација „ – Струга) трет квартал /2019.
 12.  Предлог -Решение за именување членови на Управен одбор на ЈП „Водовод и Канализација „ – Струга.
 13. Предлог -Решение за именување членови на одбор за матерјални финансиско работење на ЈП „Водовод и Канализација „ – Струга
 14. Програма за работа на ЈП „Октиси„- Октиси за 2020 година
 15. Квартален Извештај на ЈП „Окиси„- Октиси за четврт квартал 2019 година,
 16. Програма за работа на ЈП „EKO – СТРУГА„- Струга за 2020 година
 17. Предлог Одлука за давање гаранција за заем на ЈП „ Комунално„ – Струга,
 18. Предлог Одлука за давање на користење на недвижна ствар ,
 19. Предлог -Одлука за давање согласност на Статутот на ООУ „ Единство„- с. Октиси,
 20. Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Мурат Лабуништи„- с. Лабуништа,
 21. Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Гоце Делчев„- с. Подгорци,
 22.  Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Свети Климент Охридски„- с. Драслајца,
 23.  Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Гоце Делчев„- с. Јабланица,
 24.  Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Зини Хани„- с. Велешта,
 25.  Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Јосип Броз Тито„- Струга,
 26.  Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Браќа Миладиновци„- Струга,
 27.  Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Орхан Џемаили„- с. Татеши,
 28. Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Нури Делогожда„- с. Делогожда,
 29. Предлог -Одлука за согласност на Статутот на ООУ „ Ашим Агуши„- с. Радолишта,
 30. Извештај за реализација на Програмата за изградба, одржување и заштита на локални патишта на општина Струга за 2019 година,
 31. Извештај за потрошените средства за одржување на градската депонија,
 32. Барање финанциски помош за лицето Димитар Колоски,
 33. 33. Иницијатива за основање на музичко училиште,
 34. Предлог – Одлука за определување на приоритет на повикот на Бирото за регионален развој за 2020 во подмерка специфични подрачја,
 35. Предлог – Одлука за определување на приоритет на повикот на Бирото за регионален развој за 2020 во подмерка развој на села.

Материали од 37-тата седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

Професорот и историчарот Бернд Јурген Фишер во посета на Општина Струга

Денес во просториите на Општина Струга, шефот на кабинетот г. Дашмир Насуфи заедно со Претседателот на Општинскиот совет г.Ресул Каба го пречекаа г. Бернд Ј.Фишер, историчар и професор по историја во Универзитетот на Индијана – Универзитетот Пурдуе Форт Вејн истовремено и советник на албанското кралско семејство.

Средбата беше пријателска и од информативен карактер, со тоа што г. Фишер сподели дел од своето искуство како советник на кралското семејство и како историчар со посебен интерес во периодот кога владеел кралот Зог.

По посетата на Општина Струга и Меѓународниот Универзитет на Струга, г. Фишер задоволен од приемот, вети дека повторно ќе ја посети Струга во блиската иднина.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Решение за свикување 36 (триесет и шеста) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 36 (триесет и шеста) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 36 (триесет и шеста) седница на Советот на Општина Струга, за 30.12.2019 год. ( Понеделник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

-Записник од 34 -тата седница на Советот на општина Струга
-Записник од 35-тата вонредна седница на Советот на општина Струга.
– Ново Годишно обраќање на Градоначалникот на Општина Струга.
1. Предлог – Буџет на општина Струга за 2020 година
2. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на општина Струга за 2020 година
3. Благајнички максимум на сметката на општината за 2020 година
4. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основните општински училишта за 2020 година
5. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средните општински училишта за 2020 година
6. Предлог -Програма за работата на Советот на општина Струга за 2020 година
7. Предлог-Програма за јавна чистота на општина Струга за 2020 година
8. Предлог – Програма за локални патишта на општина Струга за 2020 година
9. Предлог – Програма за уредување на градежно неуредено земјиште за 2020 година
10. Предлог -Програма за изработка на урбанистички планови за 2020 година.
11. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2020 година.
12. Предлог – Програма за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите за 2020 година.
13. Предлог -Програма за одбележување на значајни настани и личноси за општина Струга за 2020 година.
14. Предлог -Програма за еднакви можности меѓу жените и мажите за 2020 година.
15. Програма за работата на ЈП „Комунално „ – Струга за 2020 година.
16. Квартален Изветај на ЈП „Комунално„ – Струга III квартал 2019,
17. Програма за работата на ЈПК „Хигиена„ – с. Лабуништа за 2020 година,
18. Квартален Изветај на ЈПК „Хигиена„ – с. Лабуништа III квартал 2019,
19. Решение за запирање на објавување на пропис донесен од Советот на општина Струга.
20. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Единство„ – Октиси
21. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Ашим Агуши – Радолишта
22. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Зини Хани – Велешта
23. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Мурат Лабуништи – Лабуништа
24. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ „Гоце Делчев „ Јабланица
25. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Гоце Делчев” Подгорци
26. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Орхан Ѓемаили Татеши
27. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Нури Мазари„ -Делогожда
28. Предлог -Решение за разрешување член на Училишен одбор на ООУ„ Браќа Миладиновци – Струга.
29. Барање Финанциски средства за лицето Ирена – Лазареска.
30. Исправка на техничка грешка на ДУП за дел од УЕ – 4 Блок 15 – Општина Струга.

Материали од 36-тата седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

Градоначалникот Мерко ги пречека преставниците на Генералениот конзулат на Република Косово со седиште во Струга

Градоначалникот на Општина Струга  денес ка го пречека г.Агим Красниќи, Конзул на Генералниот конзулат на Република Косово со седиште во Струга.  Целта на средбата беше главно информативна по повод отворањето на Генералниот конзулат на Република Косово во Струга,  која ќе ги опфати и други градови на регионот, како Охрид, Ресен, Битола, Прилеп, Крушево, Кичево и Дебар.

Конзулот е наименуван со декрет на Претседателот на Република Косово со што Општина Струга е привилегирана да биде гостопримлива и воедно е отворена за соработување кога станува збор за заеднички национални интереси.

Градоначалникот Мерко изрази подготвеност за соработка и подршка за активностите предвидени од конзулот и неговиот персонал и воедно му посака успех во неговата работа.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Решение за свикување 35 (триесeт и петата) вондредна седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 35 (триесeт и петата) вондредна седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 33 (триесeт и петата)- вондредна седница на Советот на Општина Струга, за 10.12.2019 год. (Вторник) со почеток во 16,оо часот, во салата на Градоначалникот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.Предлог – Одлукa за потврдување на Планот за поделба, ОДУ. Бр. 721/19 од 04.11. 2019 година и потвдување на Спогодбата за присоединување ОДУ. Бр. 722/19 од 04.11.2019 година.

 

Материали од 35-тата седница

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

 

Се реконструира Мостот на поезијата

Почнаа градежните работи за реконструкција на најпознатиот мост во Струга, Мостот на поезијата, каде секоја година се одржуваат Струшките вечери на поезијата, од каде произлегува и името на мостот. Реконструкцијата на овој мост е многу важна затоа не само што служи како клучна точка(мост) за поврзување на писателите ширум светот но и заради фактот дека истиот не е реновиран уште од  неговата изградбата.

Многу наскоро, Мостот на поезијата со нов изглед.

Канцеларија за односи со јавноста,

Општина Струга

Решение за свикување 34 (триесет и четвртата) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 34 (триесет и четвртата) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 34 (триесет и четвртата) седница на Советот на Општина Струга, за 04.12.2019 год. (среда) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записик од 32-рата седница на Советот на општина Струга,
– Записик од 33 – тата вонредна седница на Советот на општина Струга,

1. Пренамена на Буџетот на општина Струга за 2019 година„
2. Квартален извештај трет квартал 2019 на Буџетот на општина Струга
3. Исправка на грешка на Одлука бр. 08- 4170/17 од 31.10. 2019 година.
4. Предлог – Решение за именување член во Училишен одбор во ООУ „Св. Климент Охридски„ – с. Драслајца,
5. Предлог – Одлука за пренесување на правото на спопственост на објкет канализација – сопственсот на Општина Струга на ЈП „Проаква„ – Струга.
6. Барање од совет на месна заедница с. Мали Влај.
7. Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето, и справувањето со кризи во 2020 година.
8. Предлог –Програма за работа на областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струга за 2020 година,
9. Квартален Изветај на ЈП „Октиси„ – с. Октиси III квартал 2019,
10. Измена на Статутот на Општина Струга,
11. Програма за социјална заштита за 2020 година,
12. Граѓанска иницијатива за поставување дрвени куќарки на новогодишен пазар.

Материали од 34-тата седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

Градоначалникчката на Стаунтон Каролин Дал на пријателска посета во Општина Струга

Саботата,  градоначалникот на Општина Струга , г.Рамис Мерко ги пречека на пријателска средба градоначалничката на Градот Стаунтон г-ѓа. Каролин Дал, директорката на Библиотеката и Претседателскиот Музеј Вудроу Вилсон г-ѓа. Робин Ван Селденек и градоначалникот на Општина Чаир г. Висар Ганиу. На средбата се разговараше за можни соработки и заеднички проекти, како и за збратимување меѓу Општина Струга и Градот Стаунтон,  така што градоначалничката Дал го почести градоначалникот Мерко  со “Клучот на Градот Стаунтон”.

После средбата,  делегацијата од државата на Вирџинија, заедно со градоначалникот на Општина Чаир и градоначалникот Мерко имаа можност да присустуваат на првиот концерт на ансамблот за албански ора и песни во РСМ,  кој се одржа во Центарот за Култура во Струга, каде што разновидната  традиционлана облека, песни и ора и оставија голем впечаток на градоначалничката Дал која и се заблагодари на градоначалникот Мерко за топлото гостопримство и изрази желба ваквите средби да се повторат  и во иднина.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Р Е  Ш Е Н И Е За свикување 32 (триесет и втора) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 32 (триесет и втора) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 32 (триесет и втората) седница на Советот на Општина Струга, за 15.11.2019 год. (Петок) со почеток во 14,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

– Записик од   31 – вата  на Советот на општина Струга,

 

 1. Предлог-Развојни Програми на општина Струга за периодот 2020-2023 година.
 2. Програма за измена на Програмата за зимско одржување на локални патишта и улици на општина Струга за 2019/2020 година.
 3. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистички планови и постапка за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.
 4. Предлог- Прогрма за заштита на населението од заразни болести на општина Струга за 2020 година.
 5. Барање на МЗ-Радожда за времено користење на задружен дом во с. Радожда.
 6. Прелог -Одлука за основање општински Совет за социјална заштита,
 7. Предлог – Одлука за избор на командир на полициска станица – Струга,
 8. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар – сопственост на општина Струга на ЈП „ЕКО – Струга“ –Струга.
 9. Измена и допонување на Годишниот план за вработување за ЈП „Комунално“ – Струга за 2019 година,
 10. Предлог – Одлука за определување на приоритет на проектот „Изработка на техничка документација за изградба и реконструкција на инфраструктурата во Комерцијална -Сервисна Зона Струга
 11. Предлог – Одлука за поставување на урбана опрема од западен колектор од „Евро Хотел“ – населба „Езерски Лозја“ ,
 12. Барање финансиска помош за лицето Михајло Наумоски од с.Мали Влај,
 13. Барање финансиска помош за лицето Андоноски Влатко.
 14. Барање финансиска помош за лицето Демка Мехмедоска.
 15. Годишен План за вработување на ООУ „Браќа Миладиновци„ – Струга за 2020 година.
 16. Годишен План за вработување на ООУ „Јосип Броз Тито„ – Струга за  2020 година.
 17. Годишен План за вработување на ООУ „Нури Мазари„ – с.Делогожда за 2020 година.
 18. Годишен План за вработување на ООУ „Ашим Агуши„ – с.Радолишта за 2020 година.
 19. Годишен План за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски„ – с.Драслајца за 2020 година.
 20. Годишен План за вработување на ООУ „Зини Хани„ – с.Велешта за 2020 година.
 21. Годишен План за вработување на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Јабланица за 2020 година.
 22. Годишен План за вработување на ООУ „Орхан Џемаили„ – с. Г.Татеши за 2020 година.
 23. Годишен План за вработување на ООУ „Мурат Лабуништи„ – с.Лабуништа за 2020 година.
 24. Годишен План за вработување на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Подгорци за 2020 година.
 25. Годишен План за вработување на СОУ „Нико Нестор„ – Струга за 2020 година.
 26. Годишен План за вработување на СОУ „Др. Ибрахим Темо„ – Струга за 2020 година.
 27. Програма за пречек на новата 2020 година,
 28. Програма за измена и дополнување на Програмната за јавна чистота на Општина Струга за 2019 година

 

Materialet e mbledhjes

papyonshop sex shop istanbul sex shop botoks botoks botoks fiyatları paykasa bozum paykwik bozum