Демант

Пред неколку дена се ширеше лажна информација дека Општина Струга дозволува диви градби. Општина Струга негира дека издала градежни дозволи за диво градежништво. Напротив, станува збор за дозвола за реконструкција на објект издадена од страна на поранешниот градоначалник на Струга, Зијадин Села, како што и можете да видите на сликата.

 

Градоначалникот на Општина Струга е против каква била злоупотреба на плажите на Струга

Општина Струга демантира дека има врска со “ узурпирањето” на градските плажи  или палењето на трските. Напротив,  ние како институција не ги подржуваме ваквите дела и ќе направиме сé што е во наша моќ за да ги спречиме истите.

Од  друга страна, уредувањето и чистењето на плажите се прави во интерес  на граѓаните, за почиста и погодна околина за нас и за туристите кои ја посетуваат Струга за време на туристичката сезона. Нашата цел како општина е да  помогнеме во развиењето на туризмот во Струга и воедно да создадеме можности за работа за нашите граѓани.

Исто така, сметаме дека главната причина за овој хаос и дезорганизација е решавањето на статусот на концесионерите, па затоа од Министерот за транспорт и врски бараме да не дејстува на селективен начин и го покануваме да дојде и да најдеме заедничко решение,  за доброто на градот и граѓаните на Струга.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Решение за свикување 21 (дваесет и прва) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 21 (дваесет и прва) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 21 (двесет и првата) седница на Советот на Општина Струга, за 14.03.2019 год. (Четврток) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

-Записник од 20 -тата седница на Советот на општина Струга

1. Годишна сметка на општина Струга за 2018 година
2. Извештај за работа на Општина Струга, IV квартал 2018
3. Извештај за работа на ЈП „Комунално„ – Струга, IV квартал 2018
4. Акти за организација и систематизација на ЈП „Еко -Струга„ Струга.
5. Извештај за реализација на Програмата за изградба, одржување и заштита на локални патишта на општина Струга за 2018 година,
6. Тарифник за утврдување на висината на надоместокот за користење на објектите за спорт на подрачјето на општина Струга,
7. Годишен план за вработување на ЈП „Комунално„ – Струга за 2020 година,
8. Измена на Годишниот план за вработување во ЈП „Комунално“-Струга за 2019 година,
9. Советнички Прашања

Материали од 21-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

Среќен 7 Март, мисионери на знаењето!

Драги наставници, мисионери на знаењето и мудроста, водичи на цивилизација и на животот, дозволете ми да ви го честитам денот на наставникот, 7 Март, и од се срце да ви честитам за напорна работа која ја вршите безусловно секој ден за да воспитувате еден цел народ.

Благодароност за вашата работа и вашите успеси. Благодарност за вредностите што ги поседувате и ги пренесувате низ генерации.

Среќен 7 Март, мисионери на знаењето!

Градоначалникот на Општина Струга,
Д-р. Рамис Мерко

Takim me shefin e SP – Strugë

Me iniciativë të kryetarit të komunës së Strugës z. Ramis Merko, Shefi i kabinetit z. Dashmir Nasufi sot takoi shefin e Stacionit Policor të Strugës z. Valon Hani. Takimi kishte karakter informues rreth ngjarjeve të fundit që po zhvillohen në qytetin tonë që vërtet janë problematike dhe shqetësuese për të gjithë qytetarët.
Në takim u diskutua për çështjen e lypësve të organizuar, e cila ende nuk është zgjidhur. Nga ana e Komunës së Strugës u kërkua llogari se pse ende nuk ka rezultat në aksionet e ndërmarra më herët.
Organet policore po bëjnë punën dhe vëzhgimin e të gjithë terrenit se ku po veprojnë lypësit e organizuar për të arritur deri në tutorimet e tyre apo personat që po i keqpërdorin.  Është një situatë delikate pasi që në të shumtën e rasteve kemi të bëjmë me fëmijë prandaj dhe është e vështirë për të arritur aty ku duam ne. Ne po veprojmë gjatë gjithë kohës dhe sëshpejti para fillimit të sezonit turistik do të kemi rezultate konkrete, theksoi Hani.
Pos kësaj sa u përket  vjedhjeve të fundit në fshatrat Ladorishtë, Zagraçan, Shum, etj z. Hani theksoi se janë shtuar masat e patrullimit dhe atë në orët e vona të natës. Ndër tjera ai potencoi se mungon bashkëpunimi i qytetarëve me organet policore në drejtim të dhënies së informacionit në kohë reale. Do te inicohen ekipe civile patrullimi të cilat do të të patrulojnë dhe do të levizin jo vetëm në fshatrat konkret por në të gjithë territorin e Komunës së Strugës.

z.Nasufi theksoi se Komuna nuk ka kompetencë në marrjen e masave konkrete por se ne si institucion jemi në mbështetje të qytetarëve dhe po bëjmë aq sa kemi mundësi.

Ndër tjera vërejtje u adresuan edhe moszbatimi i ligjit të gjuhëve në Stacionin Policor të Strugës, ku rast I fundit ishte raporti gjashtëmujor i gjendjes së kriminalitetit në Komunën e Strugës.   Valon Hani tha se kjo vjen si pasojë e mungesës të kuadrit përkthyes në SP.

APEL deri tek të gjithë qytetarët e Komunës së Strugës: Për çdo lëvizje të dyshimtë të personave të panjohur apo lëvizje të makinave të dyshimta lajmërohuni në 192 ose në numrat fiks të SP Strugë.

 

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Решение за свикување 20 (дваесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 20 (дваесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 20 (двесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за  26.02.2019 год. (вторник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

-Записник од 19 -тата седница на Советот на општина Струга

 1. Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани и ненаплатени обврски.
 2. Предлог – Одлука за проширување на Буџетот на општина Стурга за 2019 година:
 3. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Струга за 2018 година,
 4. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на Социјалната заштита за потребите на граѓаните на Општина Струга за 2018 година,
 5. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Струга за 2018 година,
 6. Годишен Извештај за работа на Секторот за инспекциски надзор – Инспекторат при општина Струга за 2018 година,
 7. Извештај за работа на ЈП „Водовод Делогожда„ – с.Делогожда III и IV квартал /2018,
 8. Предлог – Одлука за  давање на трајно користење на движна ствар сопственост на општина Струга,
 9. Барање за  отпишување  на  камата  од неплатен долг  на  лицето  Бунчески Марјан од с.Мороишта.
 10. Предлог – Програма за измени и дополнувања на Програмата за уредување на градежно земјиште на општина Струга за 2019 година.

Материали од 20-тата седница

 

Бр.08- 812/1
19.02.2019 гoд.
СТРУГА

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

Cе известуваат сите граѓани на Oпштина Струга дека од 18.02.2019 година, Градоначалникот на Општина Струга, како и раководителите на сектори и одделениа ќе ги примат странките секој:

 • Вторник од 10:00 до 11:30 и од 13:00 до 15:00.
 • Среда од 10:00 до 11:30 и од 13:00 до 15:00.
 • Четврток од 10:00 до 11:30 и од 13:00 до 15:00.

Секоја средба со Градоначалникот и административните службеници ќе се планира и реализира претходно на Пријавница, каде ќе можете да се пријавите со име и презиме, електронска картичка за влез-излез и кој административен службеник сака да го сретне за различни цели.

 

Со почит,
Општина Струга

БАРАЊЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ

Почитувани,

 

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1,член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот  за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18),ја издава следната

 

ОБЈАВА

 на нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола

 

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14,44/15,129/15,192/2015, 39/16 и 99/18), до  Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.03-1616/1 од 28.12.2009 година

Подносител на барањето:

ДООЕЛ ,,АСНЕРА 96”

Локација,, ЛИВАДИ“

Адреса:

с.Франгово

Струга

КП.960 и КП. 961

 

-Површина          P=7235 м2

 

Контакт лице:

Суби Амзаи

Тел: 070/394859

 

 

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2, Точка 3.3  Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50 м3;

 

 

Нацрт Дозволата во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 14 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА .

Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.

Контакт телефон:  046 781-335

 

Ве информираме дека Нацрт Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма,  на официјалната web страница на Oпштина Струга:

 

www.struga.gov.mk

Со почит,

Општина Струга

 

Преземија дозволата

Акција против организирано питачење

Општина Струга во соработка со Полициската Станица и Центарот за социјална работа организираат акција за остранување на организираните питачи. Оваа акција има за цел да ги острани питачите кои се организирани или трафикувани од лица кои ја злоупотребуваат нивната состојба.

Општина Струга сметаше дека е неопходно да се презема нешто во врска со зголемување на бројот на питачите во градот на Струга, затоа во соработка со надлежните органи организира акција за остранување на организираните питачи.

Ги молиме сите граѓани да се вклучат во акцијата такашто ќе ги пријават организираните питачи на 192 или на официјалната страна на Општина Струга.

Со почит,
Д-р. Рамис Мерко
Градоначалник на Општина Струга

Советот на Општина Струга доби грант од 60.000 швајцарски франци

Вчера во салата на Советот на Општина Струга, на покана на претседателот на Советот, г. Ресул Каба, претставник на УНДП, Илмијасан Даути го презентираше проектот пред советниците.

Советот на Општина Струга доби грант од 60.000 швајцарски франци за зајакнување на капацитетите на советот. Проектот ќе се реализира преку УНДП, чија цел е зајакнување на советот на Општината, како и улогата на советниците во областа на урбанизмот, културата,општински активности и други области.

Околу 50 илјади швајцарски франци од средствата ќе бидат определени за проекти за кои ќе одлучуваат самите граѓани додека останатите ќе се користат за зголемување на работниот капацитет на општинскиот совет.

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга