Р Е  Ш Е Н И Е За свикување 32 (триесет и втора) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 32 (триесет и втора) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 32 (триесет и втората) седница на Советот на Општина Струга, за 15.11.2019 год. (Петок) со почеток во 14,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

– Записик од   31 – вата  на Советот на општина Струга,

 

 1. Предлог-Развојни Програми на општина Струга за периодот 2020-2023 година.
 2. Програма за измена на Програмата за зимско одржување на локални патишта и улици на општина Струга за 2019/2020 година.
 3. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистички планови и постапка за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.
 4. Предлог- Прогрма за заштита на населението од заразни болести на општина Струга за 2020 година.
 5. Барање на МЗ-Радожда за времено користење на задружен дом во с. Радожда.
 6. Прелог -Одлука за основање општински Совет за социјална заштита,
 7. Предлог – Одлука за избор на командир на полициска станица – Струга,
 8. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар – сопственост на општина Струга на ЈП „ЕКО – Струга“ –Струга.
 9. Измена и допонување на Годишниот план за вработување за ЈП „Комунално“ – Струга за 2019 година,
 10. Предлог – Одлука за определување на приоритет на проектот „Изработка на техничка документација за изградба и реконструкција на инфраструктурата во Комерцијална -Сервисна Зона Струга
 11. Предлог – Одлука за поставување на урбана опрема од западен колектор од „Евро Хотел“ – населба „Езерски Лозја“ ,
 12. Барање финансиска помош за лицето Михајло Наумоски од с.Мали Влај,
 13. Барање финансиска помош за лицето Андоноски Влатко.
 14. Барање финансиска помош за лицето Демка Мехмедоска.
 15. Годишен План за вработување на ООУ „Браќа Миладиновци„ – Струга за 2020 година.
 16. Годишен План за вработување на ООУ „Јосип Броз Тито„ – Струга за  2020 година.
 17. Годишен План за вработување на ООУ „Нури Мазари„ – с.Делогожда за 2020 година.
 18. Годишен План за вработување на ООУ „Ашим Агуши„ – с.Радолишта за 2020 година.
 19. Годишен План за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски„ – с.Драслајца за 2020 година.
 20. Годишен План за вработување на ООУ „Зини Хани„ – с.Велешта за 2020 година.
 21. Годишен План за вработување на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Јабланица за 2020 година.
 22. Годишен План за вработување на ООУ „Орхан Џемаили„ – с. Г.Татеши за 2020 година.
 23. Годишен План за вработување на ООУ „Мурат Лабуништи„ – с.Лабуништа за 2020 година.
 24. Годишен План за вработување на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Подгорци за 2020 година.
 25. Годишен План за вработување на СОУ „Нико Нестор„ – Струга за 2020 година.
 26. Годишен План за вработување на СОУ „Др. Ибрахим Темо„ – Струга за 2020 година.
 27. Програма за пречек на новата 2020 година,
 28. Програма за измена и дополнување на Програмната за јавна чистота на Општина Струга за 2019 година

 

Materialet e mbledhjes

ОБЈАВА на Б-интегрирана еколошка Дозвола

Почитувани,

 

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1,член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот  за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18), ја издава следната

 

ОБЈАВА

 на Б-интегрирана еколошка Дозвола

 

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14,44/15,129/15,192/2015, 39/16 и 99/18), до  Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.03-2325/1 од 22.09.2010 година

Подносител на барањето:

ДООЕЛ ,,КОНДРИ ИНЖИНЕРИНГ”

Локација: „Долна Краста“ с.Долна Белица

Адреса:

с.Велешта

Струга,  КП.1826, 1641, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3

 

Координати на локацијата концесиско поле

Точка       Кордината X    Кордината Y   

T -1               4. 564.388          7. 469.595;

T-2                4. 564.485          7. 469.675;

T-3                4. 564.564          7. 469.665;

T-4                4. 564.614          7. 469.552;

T-5                4. 564.609          7. 469.465;

T-6                4. 564.487          7. 469.395;

Т-7                4. 564.417          7. 469.463;

 

 

-Површина          P=0.075 км2

 

Контакт лице:

Урим Кондри

Тел: 070/232793

 

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2, Точка 3.2. Инсталација за ископ, дробење,мелење,сеење, загревање на минерални суровини; и 3.3 Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите поголем од 50m3.

 

Дозволата во печатена форма, ќе биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 15 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

 

Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА .

Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.

Контакт телефон:  046 781-335

 

Ве информираме дека Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Струга:

 

www.struga.gov.mk

Со почит,

Општина Струга

 

Materiali

Најава

Општина Струга, ги известува и апелира до граѓаните, за после прием на решенијата за уплата на
данок на имот и комунална такса-фирмарина, да се обратат во просториите на Општина односно
во Одделението за даноци и комунална такса во врска со ажурноста на податоците. Одделението
за данок на имот и комунална такса при Општина Струга Ве повикува за соработка со
транспарентност и подготвеност за отстранување на сите нејаснотии во согласност со закон.

Во услуга на граѓаните,
Општина Струга

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 31 (триесет и прва) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 31 (триесет и прва) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 31 (триесет и прва) седница на Советот на Општина Струга, за  31.10.2019 год. (Четврток) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записик од   29 – тата седница на Советот на општина Струга,

– Записик од   30 – тата (Вондредна) на Советот на општина Струга,

 

 

 1. Извештај за работа на ЈП „ЕКО – СТРУГА„ – Струга, 01.01.2019 – 30.06.2019 година, I и II квартал 2019 година,
 • Извештај за работа на ЈП „ЕКО – СТРУГА„ III-квартал 2019 година.
 1. Предлог – Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар,
 2. Предлог – Одлука за  преземање на долг.
 3. Барање финанциска помош поднесено од лицата Нефи  Исмаилоски, Невзат Исмаили, Неџип Исмаили и Едмонд Исмали  од с. Шум,
 4. Барање поднесено од лицето Хасан Истрефи од с. Горно Татеши, за измена на Програмата за уредување на градежно земијиште за уредување на одводен канал
 5. Барање финанциска помош поднесено од лицето Тасим Узеири од с. Теферич,
 6. Барање финанциска помош поднесено од лицето Асан Беќироски од с. Подгорци,
 7. Барање финанциска помош поднесено од лицето Незат Купа од с. Велешта,
 8. Предлог – Одлука за пренесување на право на совственсот на фотоволтаични системи сопственсот на Општина Струга,
 9. Предлог – Решение за разрешување и менување член во Надзорен одбор на ЈП „Комунално„ – Струга,
 10. Предлог – Решение за разрешување и именување член во Управен одбор во Училишен дом „Браќа Миладиновци„ – Струга,
 11. Предлог – Решени за разрешување членови на Училишен одбор и именвуање член на ООУ Јосип Броз Тито – Струга,
 12. Предлог – Решени за разрешување и именување членови на Училишен одбор на СОУ „Нико Нестор„ – Струга,
 13. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Музафер Асани за кп. бр. ____ за с. Горна Белица.

 

Материали од 31-та седница

БАРАЊЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ

Доставено до:ДНЕВЕН ПЕЧАТ ВЕЧЕР

ПРЕДМЕТ: БАРАЊЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ

 

Почитувани,

 

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1,член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот  за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18), ја издава следната

 

ОБЈАВА

 на Нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола

 

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14,44/15,129/15,192/2015, 39/16 и 99/18), до  Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.03-2325/1 од 22.09.2010 година

Подносител на барањето:

ДООЕЛ ,,КОНДРИ ИНЖИНЕРИНГ”

Локација: „Долна Краста“ с.Долна Белица

Адреса:

с.Велешта

Струга,  КП.1826, 1641, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3

 

Координати на локацијата концесиско поле

Точка       Кордината X    Кордината Y   

T -1               4. 564.388          7. 469.595;

T-2                4. 564.485          7. 469.675;

T-3                4. 564.564          7. 469.665;

T-4                4. 564.614          7. 469.552;

T-5                4. 564.609          7. 469.465;

T-6                4. 564.487          7. 469.395;

Т-7                4. 564.417          7. 469.463

 

 

-Површина          P=0.075 км2

 

Контакт лице:

Урим Кондри

Тел: 070/232793

 

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2, Точка 3.2. Инсталација за ископ, дробење,мелење,сеење, загревање на минерални суровини; и 3.3 Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите поголем од 50m3.

 

Нацрт Дозволата во печатена форма, ќе биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 14 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

 

Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА .

Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.

Контакт телефон:  046 781-335

 

Ве информираме дека Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Струга:

 

www.struga.gov.mk

Со почит,

Општина Струга

 

НАЦРТ – Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Јавна расправа

Јавна расправа за

Нацрт- Планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 2019-2028г

Нацрт-Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 2019-2028г

12.11.2019г.,Сала на Советот на општина Струга, 15:30 часот

 

програма

 

Изградба на атмосферска канализација и паркинг простор кај Општата Болница во Струга

Во текот на изминатата недела и следните денови ќе се работи на проширување на паркинг местата во Општата болница – Струга. Паралелно на истиот пат се работи и на изградба на атмосферската канализација.

 

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Реконструкција на детската градинката “ 8-ми Март”

Во текот на мината недела започнаа градежните работи за реконструкцијата на градинката „8-ми Март“.  Според проектот  предвидена е надворешна реконструкција на објектот и тоа : замена и изолација на кровот и олуците, замена на надворешните прозорци со нови прозорци и врати и реконструкција на фасадата,  со нова термичка фасада со изолација.

Наскоро, детската градинката “ 8-ми Март”со нов изглед.

 

Канцеларија за односи со јавноста,

Општина Струга

Решение За свикување 30 (триесета) вонредна седница на Советот на општина Струга

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 30 (триесета) вонредна седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 30 (триесетата) вонредна седница на Советот на Општина Струга, за  18.10.2019 год. (петок) со почеток во 14,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Одлука за Поделба на МЈП „Проаква„-Струга, со раздвојување со основање и раздвојување со преземање (комбинирана поделба).
 2. Одлуката за усвојување на Планот за поделба на МЈП „ Проаква „ – Струга, и склучување на Спогодба за присоединување кон ЈП Колекторски систем – Скопје, преку комбинирана поделба – раздвојување со основање и раздвојување со преземање.
 3. Одлука за распределба на финансиски средства  на МЈП „Проаква„ – Струга, (Од Републички буџет).

-План за поделба на МЈП „Проаква„-Струга, од  30.06. 2019 година

 

Материали од 30-та седница

Нацрт – Планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 2019-2028г.

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека е изработен и објавен Нацрт – Планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 2019-2028г.

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ОХРИДСКИОТ РЕГИОН 2019-2028

Природно и културно наследство на Охридскиот регион.