Решение за свикување 15 (петнаесеттата) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 15 (петнаесета) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 15 (петнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 14.11.2018 год. (Среда) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

    – Записник од 14 – тата седница на Советот на општина Струга.

 

 1. Измена и дополнување (Ребаланс) на Буџетот на општина Струга за 2018 година,
 2. Квартален извештај за работата на ЈКП „Хигиена„ – с.Лабуништа  III / квартал 2018,
 3. Програма за Работа на Советот за превенција на детско престапништво за 2019 година,
 4. Предлог – Одлука за спроведување постапка  по пат на јавно електронско наддавање за краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија -плажа .
 5. Предлог – Одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Ложани – Општина Струга за кое нема урбанистички план.
 6. Предлог – Одлука за утврдување локација за станица за појување на електрични автомобили.
 7. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување УПД за КП бр. 1 КО – Езеро Глобочица поднесена од Дрилон Мусаи од с.Добовјани

Материали од 15-та седница

Бр. 08- 4785/1
06.11. 2018 гoд.
СТРУГА

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

 

 

УСАИД Ве поканува на информативнa сесиjа

Почитувани,

Проектот на УСАИД за граѓанско учество во Македонија  Ве поканува на информативнa сесиjа за третото Барање за партнерски грантови (RFA) # CEP-PG-03 во Струга на 09.11 (петок), во салата на советот на општина Струга од 12:00 часот . 

За повеќе информации поврзани со Барањето за партнерски грантови  (RFA) # CEP-PG-03 посетете го следниот линк

Со почит,

Проект на УСАИД за граѓанско учество во Македонија

Работите на  кружниот тек во индустриската технолошка развојна зона во Струга.

Денес, Градоначалникот на Општина Струга Рамиз Мерко заедно со своите соработници одблиску ja следеше  работата на  кружниот тек во индустриската технолошка развојна зона во Струга.

Оваа инвестиција е инвестиција во соработка со Општина Струга и Владата на Република Македонија  и изнесува околу 2 милиони евра. Средствата беа обезбедени од државниот буџет на барање на г-дин Мерко уште во времето кога беше министер за странски инвестиции и како резултат , една година подоцна оваа инвестиција почнува да се реализира.

Во суштина овој проект е битен за Општина Струга заради тоа што ќе биде овозможено влез во градот преку овој надвозник така што градскиот собраќај ќе се обвива преку туристичкиот пат наместо регионалниот.

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга

Средба со италијанската делегација

Вчера, Шефот на кабинетот, г-дин Дашмир Насуфи, заедно со Претседателот на Совет на Општина Струга, г. Ресул Каба ја пречекаа италијанската делегација во просториите на Општина Струга.

Во Струга престојува делегација составена од 6 експерти од различни области (градежништво, здраство опрема за болница, истражување и сл.) и одржуваат состаноци со цел консултации, преговори, размена на искуства за започнување на студија и за нова Општа болница во Струга.

Претседателот на Совет на Општина Струга и Шефот на кабинетот ги пречекаа и ги заблагодарија на претставниците на Меридионал Груп за овој ангажман. Тие ги презентираа капацитетите на градот Струга, како туристичка дестинација, а потоа ја објаснија потребата за нова општа болница која ќе има и регионален карактер.

Од општина, присутните внимателно ја посетија актуалната градска болница.

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга

Мерко средба со италианскиот делегацион

Денес, во просториите на Хотел Дрим, Градоначалникот на Општина Струга г. Рамис Мерко се сретна со претставници на Меридионал Груп од Италија.

На состанокот присуствуваше заменик министерот за здравство, г. Асим Муса, директорот на Општата болница во Струга г. Реџеп Даути, Лулзим Насуфи аркитект, како и други преставници од Општина Струга. Средбата беше од информативен карактер, се споделуваа идеи и мислења како и искуства од предтходните план проекти што Меридионал Груп ги има реализирано во Италија.

На средбата Градоначалникот изјави дека на градот на Струга и недостасува болница која ќе ги исполнува сите потребни услови , и дека ваквата соработка, односно изградба на нова болница би била повеќе од добродојдена за градот Струга.

“Владата и Министерството за здравство работат на тоа да обезбедат грантови од Светска банка и европски фондови, од кои добиените средства ќе бидат наменети за изградбата на болницата во Струга. Министерството формираше група составена од неколку членови кои наскоро ќе го реализираат првиот состанок и ќе соберат општи податоци за тековните единици и потребата од нивно дополнување “, рече заменик-министерот за здравство, г. Асим Муса.

Средбата заврши со тоа што групата експерти изразија подготвеност да соработуваат и ги поканија сите присутни да ги посетат во Италија каде ќе имат можност да се запознаат одблиску со нивната работа и да се уверат во нивната професионалост.

Канцеларија за односи со јавност,
Општина Струга

Решение за свикување 14 (четиринаесеттата) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 14 (четиринаесеттата) седница на Советот на општина Струга

      Ја свикувам 14 (четиринаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 31.10.2018 год. (Среда) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

    – Записник од 13 – тата седница на Советот на општина Струга.

 1. Квартален извештај за работа на Општина Струга III квартал 2018 година,
 2. Програма за пречек на новата 2019 година,
 3. Програма за измена и доплолнување на Програмата за работна на ЈП „Комунално„ – Струга 2018 година,
 4. Програма за измена и дополнување на Програмата за зимско одржување на локални патишта и улици за 2019 година.
 5. Развојни Програми 2019-2021 источнo колекторска.
 6. Одлука за измена на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Струга,
 7. Одлука за спроведување постапка  по пат на јавно електронско наддавање за краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија -плажа .
 8. Предлог – Иницијатива поднесено од Ариан Мена од Стурга, за изработка на ДУП за Градска во Урбана единица 8 дел од блок 22 плански период 2018-2023 Општина Струга со површина од 4.92 ха.
 9. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Беким Пајазити од с. Лабуништа – Струга.
 10. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Есат Мевмедоски од с. Октиси.
 11. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Сашо Ѓурчиноски и Љубица Ѓурчиноска од Струга.
 12. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Бошко Мурџоски од. Луково.
 13. Предлог Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за лицето Себајдин Хани од Струга.
 14. Решение за измена на Решението за именување членови на Управен Одбор на ЈП„Еко Струга„-Струга
 15. Решение за измена на Решението за именување членови комисијата за односи меѓу заедницата

 

Материали од 14-та седница

Бр. 08- 4519/1
17.10. 2018 гoд.
СТРУГА

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

Јавен увид и консултација, (ДУП) за дел од Блок 30, КО Мороиштa

Врз основа на член 69 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15 129/15 192/15 ,39/16 и 42/16) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/08 и 45/11),Градоначалникот на Општина Струга.

О Р Г А Н И З И Р А

            Јавен увид и консултација со јавноста по Извештајот за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина за  Детален Урбанистички План (ДУП) за дел од Блок 30, КО Мороиштa,  Општина Струга.

 1. Се информира јавноста дека ставен е на увид и консултација со јавноста, Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животна средина за  Детален Урбанистички План (ДУП) за дел од Блок 30, КО Мороиште, Општина Струга.
 2. Извештајот за Стратегиска оцена на влијанието на животната средина е изложен во Сектор за урбанизам , комунални дејности, собраќај и заштита на животна средина, во општина Струга секој работен ден  од 8-16 часот  почнувајќи од 17.10.2018 до 16.11.2018 година. 
 3. Консултцијата со јавноста ќе се одржи на ден 09.11.2018 (Петок), во општина Струга, со почеток во 14.30 часот.
 4. Правните и физичките лица и јавноста можат да го достават своето мислење во врска со Извештајот до општина Струга во рок од 30 дена на јавен увид.
 5. Сите заинтересирани страни се поканети да учествуваат на јавната расправа и да го дадат своето мислење, забелешки и предлози по Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина и истите можете да ги испраќате на е-маил: info@struga.gov.mk, или по пошта на следната адреса: Општина Струга, ул. Мајка Тереза бб, 6330 Струга.

ПРИЛОГ

Бр.10-3133
17.10.2018
СТРУГА

Со почит,
Општина Струга

 

Известување до граѓаните на Oпштина Струга и здружението на пчелари

Се известуваат граѓаните и пчеларите на oпштина Струга дека на подрачјето на општина Струга на 19.10.2018 година (петок) ќе ce спроведе теретистична (од земја) дезинсекција со цел уништување на комарци.
Запрашувањето ќе се врши во период од 18:00 до раните утрински часови.
Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени сите населени места.

Се молат пчеларите и пчеларските задруги да превземат соодветните мерки за заштита на пчелите.

Канцеларија за јавни односи
Општина Струга

Градоначалникот на Општина Струга, г. Рамис Мерко заедно со архитектите на општина Струга одржаа состанок со академскиот/наставниот кадар на факултетот за архитектура и дизајн на Универзитетот Американ Колеџ Скопје.

Денес, градоначалникот на Општина Струга, г. Рамис Мерко заедно со архитектите на општина Струга одржаа состанок со академскиот/наставниот кадар на факултетот за архитектура и дизајн на Универзитетот Американ Колеџ Скопје.

Целта на средбата беше запознавање на академскиот кадар со урбанистичките проблеми во градот  на Струга, бидејќи оваа година  ја избрале Струга како локација за  пројект за семестрална задача.

Градоначалникот Мерко ги информираше за актуелните проблеми со кои се соочува општина Струга во областа на  урбанизмот и административни пречки на централните институции, кои го попречуваат правилниот развој на градот.  Градоначалникот рече дека е отворен за нови идеи и предлози од квалификувани лица од областа на архитектурата и просторно планирање кои ќе придонесат за развојот на градот на Струга како туристички град, а исто така е подготвен да им помогне на учениците и младите аркитекти во  нивните креативни иницијативи за доброто на градот.

Претставници од  Универзитетот Американ Колеџ изразија дека се фасцинирани од географскиот опсег и потенцијал на градот за понатамошен развој, и дека се оптимисти дека ќе има квалитетни проекти од страна н на студентите. Околу 80 студенти на архитектонскиот факултет во текот на семестарот ќе работат во различни локации низ градот  за нивните семестрални задачи. Тие ќе работат идејни проекти за јавни објекти како што се градинките, основните училишта, спортски објекти , паркови и јавни простори, како и план предлог за развојот на урбанизмот во градот на Струга.

Ваквите состаноци ќе продолжат  и ќе се финализираат со изложба на проектите  на студентите , на кои студентите ќе работат во текот на учебната година под менторство на професионални лица од таа област така штона крај најкреативни идеи  ќе можат да се користат  за подобрување на инфраструктурата и урбанизмот во градот на Струга.

Канцеларија за јавни односи
Општина Струга

Арберешите на Италија, ја посетија Општина Струга

Денес, општина Струга беше посетена од страна на учениците на училиштето “Св. Митер Короне “  од Козенца, Италија. Учениците во прашање имаа можност да се информираат за функцијата на општинската администрација, одделениата и работата на вработените во општината. Покрај тоа, тие имаа можност да бидат информирани и за културните наследства и нивната заштита.

Канцеларија за јавни односи
Општина Струга