K Ë R K E S Ë

Për dhënien e licencës për transportin linjor komunal të udhëtarëve


K Ë R K E S Ë

Për dhënien e licencës për auto – taksi transportin e udhëtarëve