vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 21 (njëzetë е një) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 21 (njëzetë e një) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 14.03.2019, (E enjte) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë   D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e 20-të e Këshillit të komunës së Strugës

1. Llogaria vjetore e komunës së Strugës për vitin 2019,
2. Raport për punën e Komunës së Strugës, kuartali i IV/2018,
3. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë, kuartali i IV/2018,
4. Akte për organizim dhe sistematizim të NP “Eko-Struga” – Strugë,
5. Raport për realizimin e Programit për ndërtim, mirëmbajtje dhe mbrojtje e rrugëve lokale të komunës së Strugës për vitin 2018,
6. Tarifor për përcaktimin e lartësisë së kompensimit për shfrytëzimin e objekteve për sport në territorin e komunës së Strugës
7. Plan vjetor për punësim të NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2020.
8. Ndryshim i Planit vjetor për punësim në NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2019.
9. Pyetje këshilltarësh

Materialet e mbledhjes së 21 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).