vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

8 Prill – Dita Ndërkombëtare e Komunitetit Rom

Me rastin e Ditës Ndërkomëtare të Komunitet Rom, shoqatat Rome kanë organizuar një sërë aktivitetesh në  qendër të qytetit , me anë të të cilave pasqyronin traditat,kulturën dhe historinë Rome ndër vite.

8 Prilli shërben për të na rikujtuar se edhe komuniteti rom është pjesë e shoqërisë tone andaj ne duet ti përkrahim dhe t’ju japim mundësi  për tu inkuadruar si gjithë të tjerët.

Të nderuar qytetarë të komunitet rom, urime festën!

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik (Fshati Labunishtë)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, dhe 99/18 ), Kryetari i Komunës së Strugës më 19.03.2019, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

1.Për Programin e planit për Planin Urbanistik për Fshatin Labunishte, Komuna e Strugës, të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës, është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.
2. Si organe të prekura nga implementimi për Planin Urbanistik për Fshatin Llabunishte, Komuna e Strugës, të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës, përcaktohen subjektet vijuese :
Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe sektorit të qytetarëve.
3. Për përpunimin e Planit Urbanistik për Fshatin Llabunishte, Komuna e Strugës, për të cilën përgjegjëse është SHPKNJP IVANOV INZHINJERING MANASTIR, a të cilën e miraton Këshilli i komunës së Strugës, e miraton Planin Urbanistik për Fshatin Llabunishte, Komuna e Strugës, do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.
4.Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.
5.Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.
6. Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULAR

Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

 

L A J M Ë R I M

Në bazë të nenit 21 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 199/2014 44/2015 193/2015 31/2016 163/16 64/2018 dhe 168/2018) Kryetari I Komunës së Strugës, e sjell këtë:

L A J M Ë R I M
Njoftohen qytetarët dhe personat juridik të
Komunës së Strugës se shpallet
Thirrje publike për dorëzimin e iniciativës për punim të Planeve urbanistike

Thirrja publike shpallet në pajtim me nenin 21 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 199/2014 44/2015 193/2015 31/2016 163/2016 64/2018 dhe 168/2018) në kuartalin e pare për vitin 2019

*Në periudhë prej 31 ditëve, të gjithë personat e interesuar fizik dhe juridik duhet të dorëzojnë iniciativa për përpunimin e Planeve urbanistike nga neni 7 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik.

*Lëndë e iniciativave mund të jetë sjellja e Planit të ri urbanistik ose ndryshim dhe plotësim të Planit ekzistues urbanistik ose Dokumentacion planor urbanistik me propozim konkret nga parashtruesi I iniciativës.

*Thirrja publike do të zgjas nga data 26.03.2019 deri në date 25.04.2019 – 31 ditë .

*Thirrja publike do të publikohet në faqen e zyrtare të Komunës së Strugës www.struga.gov.mk, në tabelën publikuese të komunës, në sistemin informativ e-urbanizëm, permes publikimit në informatorin zyrtar të komunës, dhe në një gazetë ditore në gjuhën maqedonase dhe në një gazetën ditore në gjuhën shqipe.

*Personat e interesuar fizik dhe juridik iniciativat t’i dorëzojnë në formë të shkruar permes arkivit të Komunës së Strugës ose në formë elektronike permes sistemit informativ e-urbanizëm në afatin e përcaktuar.

*Për të gjitha iniciativat e pranuara parashtruesit do të informohen në formë të shkruar ose në formë elektronike permes sistemit informativ e-urbanizëm në afat prej 15 ditëve nga përfundimi I afatit për parashtrimin e iniciativave.

*Iniciativat e pranuara nga Thirrja publike do të përfshihen në programin për punim të planeve urbanistike për Komunën e Strugës për vitin 2019.

*Mjetet për iniciativat e pranuara për përpilimin e dokumentacionit të nevojshëm duhet të sigurohen nga parashtruesit e iniciativave – personat fizik ose juridik.

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

Drejt përfundimit

Janë drejt përfundimit punimet për renovimin dhe rikonstruimin e sallës së sportit në SHFK “VËLLEZËRIT MILLADINOV”.

Sportistët 🤼‍♀️ e kësaj shkolle më në fund do të ushtrojnë në ambiente tërësishtë të renovuara dhe me standarte bashkëkohore.

 

🔜 ✅ Sëshpejti.

Ramis Merko një tjetër investim për përmirësimin e infrastrukturës rrugore

Këtë herë Komuna e Strugës ka nisur punimet për rekonstruimin dhe asfaltimin e aksit rrugor nga kthesa në fshatin Kalishtë në drejtim të Hotel Izgrev me gjatësi rreth 1 km ashtu që zhvillim i komunikacionit në këtë pjesë do të kryhet pa pengesa.

Në të njëjtën kohë po riparohen dhe asfaltohen pjesë të rrugëve të dëmtuara deri në hyrje të fshatit Radozhdë.

Për qytetin që duam vijojnë edhe më tej investime të tilla.

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik( Fshati Kalisht)

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, dhe 99/18 ), Kryetari i Komunës së Strugës më 15.03.2019, miratoi:

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

1.Për Programin e planit për Planin Urbanistik për Fshatin Kalisht, Komuna e Strugës, të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës, është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.
2. Si organe të prekura nga implementimi për Planin Urbanistik për Fshatin Kalisht, Komuna e Strugës, të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës, përcaktohen subjektet vijuese :
Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe sektorit të qytetarëve.
3. Për përpunimin e Planit Urbanistik për Fshatin Kalisht, Komuna e Strugës, për të cilën përgjegjëse është SHPKNJP IVANOV INZHINJERING MANASTIR, a të cilën e miraton Këshilli i komunës së Strugës, e miraton Planin Urbanistik për Fshatin Kalisht, Komuna e Strugës, do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.

4.Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.

5.Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.

6. Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULAR

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për mjedis jetësor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12 , 93/13,42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 dhe 42/16 ), Kryetari i Komunës së Strugës më 18.03.2019, miratoi:

Vendim për jorealizimin e vlerësimit strategjik

1.Për Programi i Planit për përpunimin e Plotësim dhe Ndryshim të Planit Detal Urbanistik (PDU) për NJU 1 pjesë nga Blloku 7, Komunën e Strugës, i cili sillet në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor, nuk është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 të Ligjit për mjedis jetësor.
2. Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës së realizimit respektivisht jorealizimin e vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e komunës së Strugës në www.struga.gov.mk
3. Në pajtim me kriteret për përcaktimin në atë se a ka ndikim një dokument planor në mjedisin jetësor nga neni 65 paragrafi (4) të Ligjit për mjedis jetësor dhe në bazë të të dhënave nga Shtojca 2 të Rregullores për formën, përmbajtjen dhe formularin e vendimit për realizimin respektivisht mosrealizimin e vlerësimit strategjik dhe në formularët për nevojën e realizimit respektivisht mos realizimin e miratimit të Plotësim dhe Ndryshim të Planit Detal Urbanistik (PDU) për NJU 1 pjesë nga Blloku 7, Komunën e Strugës , nuk do të ketë ndikime në mjedisin jetësor për shkaqet vijuese: Përfshirja planore është paraparë me Planin Gjeneral Urbanistik (PGJU) të komunës së Strugës në vendbanim.
4.Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULAR

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

Shpallje B- Leje SHPKNJP„MI – TRANS“ f.Veleshta

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor (,,Gazeta Zyrtare në R.M ,,nr.53/05, 81/05 ,24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 ,51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 92/2015,  39/16 dhe 99/2018),si në vijim:

                          SH P A LL J E
e projektë B- Lejes së integruar ekologjike

  Në përputhje me nenin 122 pika 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 , 39/16 dhe 99/18),  deri te  Kryetari i  komunës  së   Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike me    Nr. 03-726/1 të  dates 10.06.2009 Nr. 03-982/1 të  dates 27.03.2012

Dorëzues i kërkesës:

SHPKNJP„MI – TRANS“ f.Veleshta

Lokacioni  i Bazës së betonit „Gorni lozja” PK nr. 350 për KK Vranishtë, Lokacioni për kryerjen e aktivitetit për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale  kryhet në PK nr. 161/2 në v.q. Nanqovi Orasi f.Belicë e Poshtme, Lokacioni për gërmim të lëndëve të para minerale në v.q. Krasta f.Borovec.

Adresa:f.Veleshta, Strugë
PK nr.350 KK Vranisht dhe 161/2 f. Belicë e Poshtme dhe lokaliteti Krasta në f. Borovec.

Koordinatat e lokacoinit  në fushën e koncesionit:
Pika         Kordinata Y      Kordinata X

T-1              4.570.468     7. 467.526;
T-2              4.570.200     7.468.029;
T-3              4.570.240     7.468.050;
T-4              4.570.339     7.467.963;
T-5              4.570.430     7.467.933,
T-6             4.570.491     7.467.852;
Т-7              4.570.600     7.467/638

-Sipërfaqja               S=0.077945

Personi për kontakt:
Miser Hani
Tel: 070/304437

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëvetë para minerale; dhe 3.3 Bazat e Betonit të stacionuara me kapacitet të plot të sillosave më të mëdha se 50m3.

Projekt Leja  në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar,për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 14 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje,në shtypin ditor në hapsirat  e :

Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.

Çdo ditë pune nga ora 08 – 16:00

Telefoni për kontakt: 046 781-335

Ju informojmë se kërkesa do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

www.struga.gov.mk
Me respekt,
Komuna e Strugës

Komuna e Strugës nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Kolegjin Universitar Bedër

Sot në ambientet e komunës së Strugës përfaqësues të administratës komunale si dhe Drejtori i NP ”Proaqua” zhvilluan takim me Prof.Dr. Ferdinand Gjana – Rektor në Kolegjin universitar Bedër.

Takimi kishte për qëllim lidhjen e një marrëveshje bashkëpunimin në mes dy institucioneve në fushën e arsimit, shkëmbimin e përvojave të studentëve, realizimin e punës praktike si dhe bashkëpunime tjera ndërkufitare në kuadër të IPA fondeve.

“Në kuadër të Komunës së Strugës veprojnë dy shkolla të mesme publike dhe një private. Pikërisht, njëra nga shkollat publike e cila mban emrin e “Dr. Ibrahim Temo” është e themeluar nga Kryetari aktual i Komunës së Strugës”, theksoi Shaqiri.
z. Gjana prezantoi të gjitha programet të cilat i ofron Kolegji Universitar Bedër, llojet e ndryshme të bursave, si dhe bashkëpunimet e ndryshme me disa komuna nga Shqipëria dhe Kosova.

Komuna e Strugës është e hapur për cdo lloj bashkëpunimi, dhe është e gatshme për realizimin e projekteve të reja në të ardhmen.

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son

Baymavi cratosslot vdcasino Supertotobet sekabet paykwik экскурсии из мармариса остров клеопатры Marmaris excursions dalaman airport transfers paykwik paykwik satın al paykwik al ucuz paykwik paykwik fiyatları Paykwik Nedir? paykwik bozum