vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Вести

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 19 (деветнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 19 (деветнаесетта) седница на Советот на општина Струга Ја свикувам 19 (деветнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 26.01.2023 […]

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 18 (осумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 18 (осумнаесетта) седница на Советот на општина Струга Ја свикувам 18 (осумнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 29.12.2022 […]

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 17 (седумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе Р Е  Ш Е Н И Е за свикување 17 (седумнаесетта) седница на Советот на општина Струга Ја свикувам 17 (седумнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 15.12.2022 год. […]

Нацрт – Извештај за Стратегиска оцена на влијанието врз животна средина за Урбанистички проект вон населено место за зголемување на капацитетот на веќе постојната градба со намена Г2-6 Други објекти од лесна и незагадуваќка индустрија заведена на имотен лист бр 3550,со градби за магацински простор со намена Г4-Стоваришта, складови и отпади на К.П2356/1.К.П.2353,К.П.2350/1 и К.П.2349/1 К.О.Мислешево вон.гр.општина Струга

Формулари Одлука Известување Нацрт – Извештај Објава

Read All Posts