vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Со комунална такса во Општина Струга се обврзува секое лице кое основа фирма од моментот на неговата  регистрација.
Пријавата е бесплатна и треба да се поднесе заедно со доказ за регистрирана фирма од Централен регистар на шалтер до одделението за комунални такси.
Според одлуката на Советот на Општина Струга за секоја регистрирана фирма е предвидена комунална такса од 6000 денари, а за деловни единици, продавници, киосци и друго 2000 денари. Значи задолжувањето кон даночниот обврзник оди според формулата 6000 + 2000 = 8000 денари.
Рокот за плаќање на комунална такса е 30 дена од денот на доставување на решението од надлежните во општинската администрација.
Доколку фирмата е регистрирана во периодот 1 Јануари – 31 Април треба да се уплати целосниот износ. Доколку фирмата се регистрира од 1 април – 30 јуни обврзникот се обврзува да плати комунална такса од 4500 денари + 1500 денари за деловна единица.
Комунална такса се плаќа и за:
1. Користење на површини во кампови , за подигање шатори и друга слична привремена потреба која дневно изнесува 20 денари.
2. За користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност од м2 дневно која изнесува 10 денари.
3. За истакнување на реклами, објави огласи на јавни места се плаќа такса и тоа: 600 денари (до седум дена), 1000 денари (до 30 дена), 1200 денари (до една година).
4. За користење на музика во јавни локали – годишно изнесува 4500 денари.
5. За поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории се плаќа такса годишно и тоа: за физички лица кои вршат дејност изнесува 800 денари; за правни лица од областа на производството, прометот и услугите 1500 денари.