vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Закон за диво градби (легализација)

1. Со овој закон се уредуваат условите, начините и постапките за евидентирање,  утврдување на правен статус и санкционирање на бесправно изградени објекти.
1-a. Со утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти наменети за снимање објекти без соодветни дозволи за Република, без дозвола од локално значење и нелиценциран здравствени установи за примарна здравствена заштита, секундарна и терцијарна јавната книга за запишување на правата на недвижности и нивно вградување во урбанистичка планска документација, односно регистрација на линија инфраструктурни објекти и мрежи и електронските комуникациски алатки во јавната книга за запишување на правата на недвижностите во согласност со законот за барањето за легализација потребни следниве документи:

2. Забележете го лицето на кое треба да се спроведе постапката за легализација;
               2-a Сопствени парцели за катастарски парцели

               2-b Извештај од страна на ЕВН или не Проаква најдоцна од март 2011 година (во случај на исчезнатите исплати на состојба на овие две институции, тогаш партијата треба да достави заверени од страна на нотар изјава дека објектот е изграден пред влегување во сила на Законот за згради изградени без дозвола)

                2-ц Геодетска студија на предметот што се легализира.