vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА

За да добиете ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА треба да ги доставете следните документи:

1. Барање за одобрение за градба;
2. Правно дело за уредување на меѓусебните права и обврски склучено помеѓу инвеститорите за изградба на градбата (доколку станува збор за повеќе инвеститори меѓу кои има и физички лица заверено кај нотар);
3. Архитектонско – урбанистички проект заверен од надлежен орган доколку со урбанистичкиот план или локалната урбанистичка планска документација е предвидена изработка на овој проект;
4. Основен проект во три примероци;
5. Писмен извештај и согласност за нострификација ( доколку проектот е изработен во странство;
6. Ревизија на основен проект во три примероци ( но не и за градби наменети за индивидуално домување со бруто површина до 300 м2 );
7. Доказ за право на градење:

 имотен лист со запишано право на сопственост;
 право на долготраен закуп;
 право на службеност на градежно земјиште;
 договор за пренесување на правото на градење на предметното градежно земјиште;
 договор за концесија на Владата на Р.М. со која државен орган, агенција или фонд на основачи од
Владата на Р.М.;

 единица на локална самоуправа која се стекнала со право на градење;
 договор со заедницата на сопственици на делови на објектот;
 писмена согласност од мнозинството на сопственици на посебните делови од половина од вкуп ната површина на објектот со имотни листови за посебните делови на објектот доколку се работи за доградба и надградба на згради во етажна сопственост или имотен лист со запишано право на сопственост на Р.М. или конечно решение експропријација доколку се работи за изградба на линиски инфраструктурни градби );

8. Геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште;
9. Решение за трајна измена на режим на сообраќај од надлежен орган доколку се бара одобрение за
придружно – услужни објекти на општински патишта;
10.Овластување за изградба на градби за производство на електрична и топлинска енергија од надлежен
орган доколку се бара одобрение за градби за производство на електрична енергија;
11.Нотификација за пренос на електронски податоци издадена од Агенцијата за електронски комуника-
ции доколку се бара одобрение за електронски и комуникациски мрежи и средства;
12.Решение со кое се одобрува основање на депонија издадено од надлежен орган доколку се бара
одобрение за депонии за интерен отпад;
13.Доказ за извршена уплата на административна такса за издавање на одобрение за градење во износ
од 3050 ден. согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за административни такси.

ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ГРАДБА

За да пристапите на почетната страна на системот за електронско издавање на одобрение за гра-
дење, потребно е да ја внесете следната адреса во веб прелистувачот:  www.gradezna-dozvola.mk

 

ФОРМУЛАРИ

ФОРМУЛАР 1: МОЛБА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ГРАДБА

ФОРМУЛАР 2: ИЗВОД ЗА БАРАЊЕ

ФОРМУЛАР 3: БАРАЊЕ ЗА УПОТРЕБА НА СЕМЕЈНИ КУЌИ

ФОРМУЛАР 4: БАРАЊЕ ЗА УПОТРЕБА

ФОРМУЛАР 5: БАРАЊЕ ЗА УСЛОВИ

ФОРМУЛАР 6: БАРАЊЕ ПОТВРДА ЗА АДРЕСА НА КУЌА

ФОРМУЛАР 7: БАРАЊЕ ЗА ПРЕНАМЕНА

 

______________________________________________________________________________

Извод од ДУП

-барање

-имотен лист (копија)

-скица

-уплатница 500 ден или 750 ден

 

Одобрени за Идеен Проект

ФАЗА А (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

-Административна такса

 

Одобрение за Градење

ФАЗА А (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ГК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА Е (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ВК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-Ревизија

-Геодетски елаборат

-ЕЕ потврда

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

-Мислење од ИЗИИС

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Измени во тек на градба

ФАЗА А (одобрена состојба и измени во тек на градба) (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-и другите фази доколку имат измени

-Одобрение

-Ревизија

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

-Согласност од проектант

-Мислење од ИЗИИС

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Адаптација со Пренамена

ФАЗА А (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ГК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА Е (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ВК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-Ревизија

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

– Договор со заедница на сопственици на посебни делови или писмена согласност од мнозинство сопственици на посебни делови

-Мислења и согласности за пренамена

-Доказ за регулиран надоместок за уредување на градежното земјиште

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Адаптација

ПРОЕКТ ЗА АДАПТАЦИЈА (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Пренамена

ФАЗА А (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ГК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА Е (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ВК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-Ревизија

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

– Договор со заедница на сопственици на посебни делови или писмена согласност од мнозинство сопственици на посебни делови

-Мислења и согласности за пренамена

-Доказ за регулиран надоместок за уредување на градежното земјиште

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Реконструкција

ФАЗА А (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-и другите фази доколку имат измени

-Ревизија

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

– Мислења и согласности за реконструкција

-Доказ за регулиран надоместок за уредување на градежното земјиште

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Доградба или Надградба

ФАЗА А (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ГК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА Е (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

ФАЗА ВК (PDF, DWG потпишани со електронски потпис)

-Ревизија

-Геодетски елаборат

-ЕЕ потврда

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

-Мислење од ИЗИИС

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Подготвителни Работи

-ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

-Извод од ДУП

-Имотен лист

-Полномошно

-Административна такса

-Податоци за градбата за потребите на ДЗС

 

Одобрение за Промена на Инвеститор

-Имотен лист

– Права и обврски кои инвеститорот ги имал со учесниците

– Решение на стечаен судија

– Права и обврски кои инвеститорот ги имал како резултат на склучени договори

-Полномошно

-Административна такса