vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување петтата седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 5 (петтата) седница на Советот на Општина Струга, за 29.01.2018 год. (понеделник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

– Записник од 4 – тата седница на Советот на општина Струга.

1. Предлог – Програма за уредување на градежно неуредено земјиште за 2018 година,
2. Предлог – Програма за локални патишта за 2018 година,
3. Предлог – Програма за урбанистички планови за 2018 година,
4. Предлог – Програма за заштита на животната средина за 2018 година,
5. Предлог – Програма за активностите во областа на еднаквите можности меѓу жените и мажите на општина Струга за 2018 година,
6. Предлог – Одлука за започнување постапка за изработка на стратегија за развој за 2018 – 2023 – Општина Струга,
7. Развојни програми за 2018 година на општина Струга,
8. Предлог-Програма за поддршка на локалниот економски развој за 2018 година,
9. Предлог – Решение за именување преставник во Управен одбор во Центарот за социјални работи ПЕ Струга,
10. Предлог – Решение за именување преставници во Управен одбор на Здравствен дом Струга,

11. Предлог – Решение за именување преставници во Управен одбор на Здравствен дом Вевчани,

12. Предлог – Решение за разрешување и именување преставник во Училиштен одбор на ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга,
13. Предлог – Програма за работа на ЈП „Октиси“- с.Октиси за 2018 година,
14. Предлог – Програма за работа на МЈП „Проаква“ –Струга за 2018 година,
15. Предлог – Програма за работа на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа.
16. Предлог – Програма за работа на ЈП „Водовод Делогожда“ – с.Делогожда,
17. Легализаци ….

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба