vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

За свикувањешестата седница на Советот на општина Струга

а свикувам 6 (шестата) седница на Советот на Општина Струга, за 27.02.2018 год. (Вторник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 Записник од 5 – тата седница на Советот на општина Струга.

 1. Предлог –Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на буџетот на општина Струга за 2018 година,
 2. Предлог – Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар сопственост на општина Струга (задружен дом – Мислешево),
 3. Предлог – Одлука за продажба на недвижни ствари (ПМВ) сопственост на општина Струга,
 4. Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот на пописна комисија на општина Струга за 2017 година,
 5. Предлог – Одлука за барање за категоризација на регионален пат,
 6. Предлог – Одлука за утврдување и наплата на комунална такса,
 7. Предлог – Одлука за поставување урбана опрема на општина Струга за 2018 година,
 8. Предлог – Правилник за определување локации за поставување на урбана опрема на општина Струга за 2018 година,
 9. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2018 година,
 10. Предлог – Одлука за ставање во мирување на Одлука за У.П. на дел од блок 1 – 2010-2015,
 11. Предлог – Програма за активности од областа на културата на општина Струга за 2018 година,
 12. Предлог – Програма за активности од областа на спортот и млади на општина Струга за 2018 година,
 13. Предлог – Програма за работа на ЈП „Комунално“ – Струга за 2018 година,
 14. Годишен извештај за работата на Секторот за инспекциски надзор – инспекторат за 2017 година
 15. Предлог – Годишна Програма за работа на Секторот за инспекциски надзор – инспекторат за 2018 година,
 16. Извештај за работата на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за периодот од 01.10.2017 – 31.12.2017 година,
 17. Предлог – Решение за формирање комисија за утврдување на штети на движни и недвижни ствари предизвикано од елементарни и природни непогоди,
 18. Предлог – Иницијатива поднесена од лицето Рамо Феим од нас. Теферич – Струга, за изработка на ЛУПД за К.П. 3454/4 К.О. Мислешово со намена А4 времено сместување.
 19. Предлог – Инициjатива поднесена од лицето Арѓент Дика до с. Ливада – Струга, за изработка ДУПза УЕ 2 дел од блок 8 – Општина Струга.
 20. Предлог – Инициjатива поднесена од лицето Сабар Оџа с. Делогожда – Струга, за изработка на ДУП дел од блок 30 – Моришта – Општина Струга.
 21. Предлог – Инициjатива поднесена од “Иванов Инжинеринг„ ДООЕЛ Битола за изработка на измена и дополнувања на ДУП за блок 23, Општина Струга.
 22. Предлог – Одлука за измена и дополнување на ДУП – урбани блокови на градот Струга од Б1 до Б30 и делови од блокови од Б1 до Б30 и крајбрежниот појас – зона Мороишта,
 23. Барање финансиски средства за надомест на штета за опожарените куќи поднесено од лицето Стефаноски Никола.
 24. Барање финансиски средства за надомест на штета за опожарените куќи поднесено од лицето Јускоски Ганија.
 25. Предлог – Статут на општина Струга,
 26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената за кп.бр. 2703 и кп.бр. 2808/1 КО Струга,поднесено од лицето Никола Гоџоски.
 27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената за кп.бр. 2491 КО Јабланица,поднесено од лицето Милутин Менкиноски.
 28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената за кп.бр. 1518/3 КО Мислешово,поднесено од лицето Зеќироски Ќанија.
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената за кп.бр. 2728/3 и кп.бр. 2728/4 КО Мислешово вон град. р. поднесено од лицава, Нихат Салкоски, Ѓунер Салкоски и Мирфет Салкоска.
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од кп.бр. 2415/1 КО Струга, поднесено од лицето Сакип Назифи.
 31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од кп.бр. 1093/2 КО Мислешово вон град. р., поднесено од лицето Науме Гагалески.
 32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената за кп.бр. 1802 за КО Лабуништа,поднесено од лицето Едип Фејзулоски.
 33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената за кп.бр. 2769/8 за КО Мислешово, поднесено од лицето Цветанка Апостолоска.
 34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената за кп.бр. 632 и КП бр. 619/1 КО Подгорци,   поднесено од лицето Бегоска Наџија.
 35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената за кп.бр. 1201 КО Лабуништа, поднесено од лицето Мевмед Халили.
 36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената за кп.бр. 1584/1 и кп.бр. 1584/2, КО Велешта, поднесено од лицето Атми Скендери.
 37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од кп.бр. 552/1 и дел од КП. 553 КО Струга, поднесено од лицето Пуроски Нове.
 38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од кп.бр. 2649/1 КО Радолишта, поднесеноод лицето Фарук Муртиши.
 39. Предлог – Одлука за поднесување апликација и финансирање учество за проектот за „Изработка на техничка документација за реконстуркција на резервар за водаво с. Шум, до Биро за Регионален развој на повикот за 2018 – развој на села.
 40. Предлог – Одлука за поднесување апликација и финансиско учество за проектот за Изградба на водоводена мрежа за долна зона с. Радолишта до Биро за Регионален развој на повикот за 2018 – Програма за развој на специфични подрачја.
 41. Предлог – Одлука за поднесување апликација и финансиско учество за проектот за Изградба на потпорен зид за изградба на спортска сала во село Лабуништа до Биро за Регионален развој на повикот за 2018 година.
 42. Одлука за пренамена на финансиски средства.
 43. Квартален извештај за работа на Општина Струга – IV квартал 2017година,
 44. Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Струга за 2018 година.

 

Продолжение на расправата од 5 – тата седница, по:

 • Програма за работа на МЈП „Проаква„ – Струга за 2018 година,
 • Програма за работа на ЈПК „Хигиена – Лабуништа, за 2018 година,
 • Програма за работа на ЈП „Водовод„ – Делогожда, за 2018 година,

 

МАТЕРИАЛИ ОД 6-та СЕДНИЦА

Бр. 08-753/1

12.02.2018 год.

СТРУГА

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател,

Ресул Каба

 

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).