vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

            Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 17 (седумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

      Ја свикувам 17 (седумнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 27.12.2018 год. (Четврток) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

    Седницата ќе работи, по следниот

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записник од 15 -тата седница на Советот на општина Струга (недовршена)

-Записник од 16-тата седница на Советот на општина Струга.

 

 

 1. Предлог Буџет на општина Струга за 2019 година
 2. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на општина Струга за 2019 година
 3. Благајнички максимум на сметката на општината за 2019 година
 4. Предлог – Одлука за превземање на долг за извршени санитарни и систематски преглед на Основни општи училишта.
 5. Предлог – Одлука за превземање на долг за набавка на огревно дрво на Општински основни училишта за грејна сезона 2017 – 2018 година.
 6. Предлог – Одлука за превземање на долг за набавка на огревно дрво на Општински основни училишта грејна сезона 2018 – 2019 година.
 7. Предлог – Одлука за превземање на долг по основ на судско порамнување – РО – 171/18.
 8. Прифатена Иницијатива за изработка на ЛУПД – мали трговски единици – Б1 поднесена од Арбен Махмуди за дел од кп.бр. 991/5 и кп.бр. 993/1 и кп.бр. 991/1 КО Радоришта.
 9. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Башким Кормакоски од с. Лабуништа – Струга.
 10. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Салија Сефиданоски одс. Лабуништа – Струга.
 11. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Арун Мерко одСтруга
 12. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Бесир Синаноски одс.Лабуништа – Струга
 13. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Сефаде Ќазимоска одс.Лабуништа – Струга
 14. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Мерсин Кишта одс.Заграчани – Струга.
 15. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Севди Османи од Ново Село.
 16. Програма за активностите на општина Струга од областа на заштита на животната срединаи природата за 2019 година.
 17. Предлог – Програма за уредување на градежно неуредено земјиште за 2019 година.
 18. Програма за работа на ЈП „Октиси„ – с.Октиси за 2019 година,
 19. Програма за работа на МЈП „Проаква„ – Струга зa 2019 година,
 20. Предлог Програма за работа на Одделението за месните заедници за 2019 година
 21. Предлог Програма за активностите на општина Струга од областа на заштита и спасувањето и справувањето со кризи за 2019 година,
 22. Предлог – Програма за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите за 2019 година.
 23. Расправа по доставените барање за превземање на долг од Основни и Средни Општиски училишта.

 

Материали од 17 – тата седница  

Бр. 08-5451/1
18.12.2018 гoд.
СТРУГА

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).