vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1,член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот  за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18),ја издава следната

 

ОБЈАВА

 на нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола

 

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14,44/15,129/15,192/2015, 39/16 и 99/18), до  Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.03-1619/1 од 29.12.2009 година

Подносител на барањето:

ДООЕЛ ,,ТИМ ПЕТРОЛ 91”

Локација: „Долни Лозја“

Адреса:

с.Велешта

Струга

КП.257

 

-Површина          P=4.445м2

 

Контакт лице:

Шпетим Хани

Тел: 071/336600

 

 

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2, Точка 3.3  Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50 м3;

 

 

Нацрт Дозволата во печатена форма, ќе биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 14 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА .

Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.

Контакт телефон:  046 781-335

 

Ве информираме дека Нацрт Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма,  на официјалната web страница на Oпштина Струга:

 

www.struga.gov.mk

Со почит,

Општина Струга

Б-дозвола

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).