vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 31 (триесет и прва) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 31 (триесет и прва) седница на Советот на Општина Струга, за  31.10.2019 год. (Четврток) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записик од   29 – тата седница на Советот на општина Струга,

– Записик од   30 – тата (Вондредна) на Советот на општина Струга,

 

 

 1. Извештај за работа на ЈП „ЕКО – СТРУГА„ – Струга, 01.01.2019 – 30.06.2019 година, I и II квартал 2019 година,
 • Извештај за работа на ЈП „ЕКО – СТРУГА„ III-квартал 2019 година.
 1. Предлог – Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар,
 2. Предлог – Одлука за  преземање на долг.
 3. Барање финанциска помош поднесено од лицата Нефи  Исмаилоски, Невзат Исмаили, Неџип Исмаили и Едмонд Исмали  од с. Шум,
 4. Барање поднесено од лицето Хасан Истрефи од с. Горно Татеши, за измена на Програмата за уредување на градежно земијиште за уредување на одводен канал
 5. Барање финанциска помош поднесено од лицето Тасим Узеири од с. Теферич,
 6. Барање финанциска помош поднесено од лицето Асан Беќироски од с. Подгорци,
 7. Барање финанциска помош поднесено од лицето Незат Купа од с. Велешта,
 8. Предлог – Одлука за пренесување на право на совственсот на фотоволтаични системи сопственсот на Општина Струга,
 9. Предлог – Решение за разрешување и менување член во Надзорен одбор на ЈП „Комунално„ – Струга,
 10. Предлог – Решение за разрешување и именување член во Управен одбор во Училишен дом „Браќа Миладиновци„ – Струга,
 11. Предлог – Решени за разрешување членови на Училишен одбор и именвуање член на ООУ Јосип Броз Тито – Струга,
 12. Предлог – Решени за разрешување и именување членови на Училишен одбор на СОУ „Нико Нестор„ – Струга,
 13. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Музафер Асани за кп. бр. ____ за с. Горна Белица.

 

Материали од 31-та седница

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).