vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Врз основа на член  39 став 2  од  Законот за Локалната самоуправа („Службен  Весник на Република Македонија„ бр. 5/02 , Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување 50 (педесетта) седница на Советот на општина Струга

       Ја свикувам 50 (педесеттата) седница на Советот на Општина Струга, 25.02.2021 год. (Четворток)  со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

       Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

-Записник од 49 -тата седница на Советот на општина Струга.

 1. Решение за констатација  за престанок на мандат на член на Советот на Општина Струга,
 2. Решение за Верификација на Мандат на член на Советот на Општина Струга,
 3. Предлог-Решение за разрешување и именување член на Комисијата за финансии и Буџет и локален економски развој,
 4. Финансиски извештај на Буџетот на Општина Струга за четврт квартал2020 година,
 5. Финансиски извештај на ЈП „Комунално„ – Струга  за четврт  квартал 2020 година,
 6. Финансиски извештај на ЈП „Водовод и канализација„- Струга за четврт  квартал2020 година,
 7. Финансиски извештај на ЈП „Водовод Делогожда„ – Делогожда  за четврт  квартал2020 година,
 8. Финансиски извештај на ЈП „Еко-Струга„ – Струга за четврт  квартал 2020 година,
 9. Предлог-Одлука за превземање на оснoвачките права  и обврски на Ученички Дом  „Браќа Миладиновци„-Струга,
 10. Предлог – Програма за изградба на нови траси и реконструкција на јавното осветлување на подрачјето на општина Струга за 2021 година,
 11. Предлог – Програма за поддршка и финансирање на НВО во општина Струга за 2021 година,
 12. Програма за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Струга за 2020година,
 13. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта во општина Струга за 2020  година,
 14. Извештај за работата на ПС од Општа надлежност –Струга за 2020 година.
 15. Решение за разрешување и именување член на Училишниот  одбор на ООУ„Браќа Миладиновци,,-Струга.
 16. Одлука за измена на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Струга,
 17. Предлог – Одлука за поднесување апликација за проект за Реконструкција на локален пат за село Подгорци до Биро за Регионален развој на повикот за 2021 – развој на села,
 18. Предлог – Одлука за финансиско учество на проект за Реконструкција на локален пат за село Подгорци до Биро за Регионален развој на повикот за 2021 – развој на села,
 19. Извештај за извршениот попис на основни средства, инвентар, недвижен и подвижен  имот и побарувања и обврски на Општина Струга за 2020 година.
 20. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички проект со намена A4.3 на  кп.бр. 1736/13 и дел од кп.бр. 1736/1, КО Мислешево,  поднесено од лицето Ѓорѓи Кочоски – Струга.
 21. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички проект за градежно земјиште со намена Г2  кп. 941/1, 941/3 и делови од 939 и кп.бр. 940/2 КО Мороишта,  поднесено од лицето Монализа Мучева –Миском  Струга.
 22. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички проект за градежно земјиште со намена Г2  кп. бр. 940/3 КО Мороишта,  поднесено од лицето Монализа Мучева –Миском  Струга.
 23. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е2.1 на кп. бр.2826/10,  поднесено од ГЕНАРТ ДООЕЛ – Струга
 24. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон населено место со намена А1.5  на кп.бр.715 – КО Калишта,  поднесено од ПРО – ИНЖЕНЕРИНГ – Тетово.
 25. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Власе Танески од с.Ложани – Струга.
 26. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Младен Рембоски од с.Мислешево – Струга.
 27. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Демиран Шаќири од Струга.
 28. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Маир Даути од с.Шум – Струга.
 29. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Блерим Шемо од с.Радолишта – Струга.
 30. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Лумни Мемети од с.Франгово – Струга.
 31. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Рамадан Ќазимоски од с.Лабуништа – Струга.
 32. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Муртеза Демишоски од с.Лабуништа – Струга.
 33. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Саип Исмаили од с.Франгово – Струга.
 34. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Џенгис Имероски од с.Лабуништа – Струга.
 35. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Ибраим Бајрамоски од с.Подгорци – Струга.
 36. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Мехмед Мехмеди од с.Подгорци – Струга.
 37. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Мехмед Мехмеди од с.Подгорци – Струга.
 38. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Реис Сефери од с.Радолишта – Струга.
 39. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Абдула Фејзулоски од с.Лабуништа – Струга.
 40. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Абдула Фејзулоски од с.Лабуништа – Струга.
 41. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Шабан Фејзулоски од с.Лабуништа – Струга.
 42. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Недим Фејзулоски од с.Лабуништа – Струга.
 43. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Рами Велиуод Струга.
 44. Одлука за измена и дополнување на ДУП за УЕ-11 блок 2 опфат 3,4 и 5 за град Струга,
 45. Одлука  за превземање на долг.
 46. Заклучок за исправка на Грешка.
 47. Измена и дополнување на Годишен План за вработување за  2021 година.
 48. Барање за финансиски средства поднесено од Мерита Асими.
 49. Барање за финансиски средства поднесено од Џеват Ракипоски.

Материли од 50-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son