vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

               Се потврдува заверка на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за зголемување на капацитетот на веќе постојната градба со намена Г2.6 Други објекти од лесна и незагадувачка индустрија заведено на имотен лист бр.3550, со градби за магацински простор со намена Г4 – Стоваришта, Складови и отпади на КП 2356/1, КП 2353, КП 2350/1 и КП 2349/1 КО Мислешево вон град., Општина Струга изработен   од “ПРО-ИНЖИНЕРИНГ”– Тетово .со Тех.бр 04-04/2020-2 од јаноари  2022  година   

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за зголемување на капацитетот на веќе постојната градба со намена Г2.6 Други објекти од лесна и незагадувачка индустрија заведено на имотен лист бр.3550, со градби за магацински простор со намена Г4 – Стоваришта, Складови и отпади на КП 2356/1, КП 2353, КП 2350/1 и КП 2349/1 КО Мислешево вон град., Општина Струга., е доставено преку е-урбанизам како  број на постапка 34059 и архивски број 10-2230  од 08.06.2021.

потврда за заверка

Проектна програма

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).