vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за свикување на 23 (дваесет и трета) седница на
Советот на општина Струга

Ја свикувам 23 (дваесет и трета) седница на Советот на Општина Струга, за 18.05.2023 година (четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и прва седница на Советот на општина Струга.

 1. Предлог – Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар – сопственост на Општина Струга на ЈП Водовод и Канализација – Струга.
 2. Предлог – Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар – сопственост на Општина Струга на ООМУ СТРУГА.
 3. Извештај за работењето на ЈП „Комунано“-Струга, за период од 01.01 до 31.03.2023 година, како и споредување со постигнатите финансиски резултати за период од 01.01-31.03.2022 година.
 4. Годишна сметка на Центар за развој на југозападен плански регион за 2022 година.
 5. Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2022 година.
 6. Измена и дополнување на Годишен план за вработување во ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2023 година.
 7. Годишен план за вработување во ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга за 2024 година.
 8. Годишен план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“ – с.Драслајца за 2024 година.
 9. Годишен план за вработување во Основно општинско Музичко училиште – Струга за 2024 година.
 10. Предлог – Одлука за согласност на Статутот на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга.
 11. Предлог – Заклучок за усвојување на Програма за изградба на спортско игралиште на КП бр.1554/1 КО Враништа.
 12. Предлог – Заклучок за усвојување на Програма за изградба на спортска сала до 1500м2 на КП бр.2002/1 КО Струга.
 13. Предлог – Заклучок за усвојување на Програма за изградба на спортска сала на КП бр.617/1, 618 и 619/1 КО Подгорци.
 14. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.506/1 и 1393, КО Долно Татеши.
 15. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.2189/3, КО Мислешево-вон гр.р.
 16. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.471, КО Радожда.
 17. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.3197/5, КО Струга.
 18. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.3195/2, КО Струга.
 19. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.917/4 и 1058/2, КО Враништа-вон гр.р.
 20. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.408/3, 408/4 и 1552, КО Враништа-вон гр.р.
 21. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.1789/1 и 2779/7, КО Струга.
 22. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.576/1 КО Ново Село.
 23. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.524 КО Долно Татеши.
 24. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на оптичка телекомуникациска инфраструктура – ФТТХ Индустриски дел, Општина Струга.
 25. Правилник за субвенционирање на превоз на ученици од петта зона.
 26. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 27. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 28. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 29. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 30. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 31. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 32. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 33. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 34. Извештај за состојбата во областа на криминалитетот, јавниот ред и мир и безбедноста во патниот сообраќај на подрачјето на ПС од општа надлежност – Струга за период 01.07.2022 до 31.12.2022 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).