vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Р Е Ш Е Н И Е За свикување4 (четврта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
За свикување4 (четврта)
седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 4 (четвртата) седница на Советот на Општина Струга, за 16.12.2021 год. (Четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

     – Записник од првата конституивна седницана Советот на општина Струга.

     – Записник од вторатавонредна седница на Советот на општина Струга.

Записник од третата седница на Советот на општина Струга.

 1. Извештај за работењето на ЈП „Комунално“ – Струга, за период од 01.01 до 30.09.2021 година, како и споредување со постигнатите резултати за период од 01.01-30.09.2020 година.
 2. Извештај за работа на трети квартал 01.07-30.09.2021 година, за ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 3. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа, за период од 01.07.2021 до 30.09.2021 година, како и споредување со постигнатите финансиски резултати за период од 01.07.2020 до 30.09.2020 година.
 4. Трет квартален извештај за работењето на ЈП „Октиси“ с.Октиси за 2021 година.
 5. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогожда“ – с.Делогожда, за временскиот период од 01.07 до 30.09.2021 година, и споредување со постигнатите финансиски резултати со временскиот период 01.04.2020 до 30.06.2021 година.
 6. Програма за работа за 2022 година, за ЈП „Комунално“ – Струга.
 7. Програма за работа и развој на ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2022 година.
 8. Програма за работа и развој на ЈП „Октиси“ –с.Октиси за 2022 година.
 9. Програма за работа во тековната 2022 година за ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа.
 10. Годишен план за вработување во ЈП „Октиси“ с.Октиси за 2022 година.
 11. Предлог –Програма за работа на Советот на Општина Струга за 2022 година.
 12. Предлог –Програма за општа туриситчка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во 2022 година.
 13. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на Општина Струга за 2022 година.
 14. Предлог – Г1 Програма за подршка на локалниот економски развој 2022 година.
 15. Предлог – Годишна програма за работа на Секторот за инспекциски надзор-Инспекторат во 2022 година.
 16. Предлог – Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2022 година.
 17. Предлог – Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето и справувањето со кризи во 2022 година.
 18. Предлог – Програма за активностите на Општина Струга од областа на заштита на животната средина и природата за 2022 година.
 19. Предлог – Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струга за 2022 година.
 20. Предлог – Програма за активностите на општина Струга во областа на информатичката технологија за 2022 година.
 21. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Струга за 2022 година.
 22. Предлог – Програма за работа на Одделението за соработка со месните заедници за 2022 година.
 23. Предлог – План на програми за развој за енергетска ефикасност за 2022/2025 година.
 24. Предлог – План на програми за развој за изградба на улици во Струга за 2022/2025 година.
 25. Предлог – План на програми за развој за замена на азбестни цевки во водоводна мрежа Струга за 2022/2025 година
 26. Барање за ослободување од плаќање на комуналии за училишна фискултурна сала на КП 157 КО Делогожда.
 27. Барање за ослободување од плаќање на комуналии за Капела (Гусулана) на КП 686/1 КО Октиси.
 28. Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Струга за 2022  година.
 29. Предлог – Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на локални патишта во Општина Струга за 2022 година
 30. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2022 година,
 31. Предлог – Правилник за определување локации за поставување на урбана опрема на општина Струга за 2022 година,
 32. Предлог – Одлука за поставување урбана опрема на општина Струга за 2022 година,
 33. Предлог – Одлука за утврдување и наплата на комунална такса,

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Materiali i mbledhjes

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 3 (трета ) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е За свикување 3 (трета ) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 3 (третата) седница на Советот на Општина Струга, за 15.11.2021 год. (Понеделник) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга за трет квартал 2021 година.
 2. Ребаланс на Буџетот на општина Струга.
 3. Предлог – Програма за пречек на новата 2022 година.
 4. Предлог – Програма за зимско одржување на локални патишта и улици за 2021/2022 година.
 5. Предлог – Решение за разрешувањ и именување член на Управен одбор во ЈП „Водовод и канализација“ – Струга
 6. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на училишен одбор на ООУ „Гоце Делчев“– с.Подгорци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 3-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување Прва (конститутивна) седница на Советот на Општина Струга

Врз основа на член  37 став 1 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), донесувам

Р Е  Ш Е Н И Е

за свикување Прва (конститутивна) седница на Советот на Општина Струга

Ја свикувам Првата (конститутивна) седница на Советот на Општина Струга, за 08.11.2021 год. (Понеделник) со почеток во 11:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Избор на Комисија за верификација.
 2. Верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Струга
 3. Избор на Кандидациона комисија
 4. Избор на Претседател на Советот на Општина Струга
 5. Избор на Комисија за мандатни прашања избори и именувања

НАПОМЕНА: Избраните членови за Советот на општина Струга од локалните избори 2021 година за конститутивната седница со себе да понесат:

   – Уверение за избран член на советот од општинската изборна комисија:    – Лична карта или патна исправа, заради утврдување на идентитетот.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседавач,
Ресул Каба

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 60 (шеесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 60 (шеесетта)

седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 60 (шеесетта) седница на Советот на Општина Струга, за 13.10.2021 год. (среда) со почеток во 09:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

    Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од 59-тата седница на Советот на општина Струга.

 1. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогожда“ – с.Делогожда, за временски период 01.04 до 30.06.2021 година и спроведување на финансиските резултати со временскиот период 01.01. до 30.03.2021 година.
 2. Втор квртален извештај за работата на ЈП „Октиси“ – с.Октиси за 2021 година.
 3. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на тарифа на цени по зони, за организирање на зонско паркирање на град Струга.
 4. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Мирјета Муса.
 5. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Петрит Бичак од Струга.
 6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Есма Бичак од Струга.
 7. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Екуран Исмаили од с.Франгово – Струга.
 8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Астрит Беќири од с.Ново Село – Струга.
 9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Едип Имероски од с.Лабуништа – Струга.
 10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Адем Кадриески од с.Лабуништа – Струга.
 11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Лутвија Беќироски од с.Лабуништа – Струга.
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Фарук Беќироски од с.Лабуништа – Струга.
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Валмир Даути од с.Радолишта – Струга.
 14. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект за формирање на градежна парцела за изградба на комплекс од градби со намена Г2.1-Згради од лесна градежна индустрија на КП 960/1 КО Мороишта, Општина Струга.
 15. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за формирање градежна парцела на дел од КП 931/8 КО Мороишта, со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија.
 16. Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „8-ми Март“ за учебната 2020/2021.
 17. Предлог – Годишна програма за работа на ЈОУДГ „8-ми Март“ за воспитна 2021/2022 година.

Материли од 60-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 42 ( четириесет и втора) седница на Советот на општина Струга-

Врз основа на член  2-б од Уредбата   со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила примена на Законот за локалната самоуправа за време на водредна состојба  („Сл. Весник на РСМ„ бр. 95/20), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 42 ( четириесет и втора) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 42 (четириесет и втората ) седница на Советот на Општина Струга, за   30.06.2020 год. (вторник)  со почеток во 12,оо часот, По пат на комуникациски врски: со употрeба на комуникациски средства ( телефон  со употрба на интернет комуникација и софтверски алатки )

Седницата ќе работи, по следниот

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записник од 41 – вата седница на Советот на општина Струга,

 1. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување и наплата на комунална такса,
 2. Тарифник за утврдување на висината на надоместокот за користење на објектите за спорт на подрачјето на општина Струга.
 3. Предлог-Одлука за времен прекин  на донесување и спроведување на УП и постапки за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.
 4. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички Проект вон населено место со намена за формирање на градежна парцела на кп. бр. 584/3 и дел од кп. бр. 578/3 со намена А4 – КО Радожда – Општина Струга.
 1. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички Проект вон населено место со намена А4 – времено сместување за кп. бр. 193 КО – франгово – вон. гр. – Општина Струга.
 2. Прифатена Иницијатива за изработка и дополнување на Детален Урбанистички план УЕ – 11, дел од Блок 2, опфат 3,4 и 5 – Општина Струга.
 3.  Програм за работа на ЈП „Водовод и Канализација„ – с. Делогожда, за 2020 година.
 4.  Квартален Извештај на ЈП „Водовод и Канализација„ – с. Делогожда IV квартал 2019.
 5. Квартален Извештај на општина Струга за   I квартал 2020 година
 6. Квартален Извештај на ЈП „Октиси„ – с. Октиси I квартал 2020.
 7. Квартален Извештај на ЈП „Комунално„ – Стурга IV квартал 2019.
 8. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за Објект во сопственост на Муфтиштво -Струга,
 9. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за Објект во сопственост на Џамија во с. Лабуништа,
 10. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за Објект во сопственост на Џамија во с. Делогожда,
 11. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за Објект во сопственост на Црквата Св. Ѓорѓи- Струга,
 12. Одлука за Музичко училиште

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател, Ресул Каба

 

Материали од 42-ма седница

Категоризација на даватели (физички лица) на услуги за сместување во приватни куќи, станови, апартмани и соби

Поради состојбата со КоВид-19 вирусот во нашата земја, со цел надминување на кризната состојба и подршка на секторот туризам и угостителство, една од мерките на Владата на Република Северна Македонија е и издавањето на ваучери за подршка на домашниот туризам.

Тие ваучери се издаваат за одредена категорија на граѓани, кои можат да ги искористат на целата територија на државата, за престој во сите видови објекти за сместување гости, за периодот од 15 Јули до 15 Декември 2020 година.

За таа намена е создадена посебна платформа, на која може да се регистрираат сите даватели на услуги за сместување, но притоа, тие субјекти мора да имаат Решение за категоризација.

Според тоа, заинтересирани лица на територијата на Општина Струга, кои давале и сеуште даваат услуги во приватното сместување, но и оние чии решенија истекле и сакаат да продолжат со таа дејност, да поднесат барање за категоризација, а најдоцна до 20 Јуни 2020 година истите ќе бидат категоризирани.

Истакнуваме дека и тие лица кои имаат валидно решение за категоризација имаат право за користење на мерката дадена од владата.

Ова е условот кој овие даватели на услуги мора да го исполнат за да можат да аплицираат за користење на мерката и да може да се прикачат на платформата, а со тоа да ги прикажат и своите достапни капацитети за сместување на гостите (граѓаните кои се стекнале со ваучер).

Искористување ваучери за домашен туризам

Како резултат на светската пандемија со КоВид-19, која ја зафати и нашата земја, како и поради економските штети кои настанаа од прекинувањето на економската дејност на нашите граѓани и компании (меѓу кои на првата линија на фронтот против оваа закана се постави угостителско-туристичката дејност), во третиот сет мерки се донесоа и одредени одлуки во таа насока.

Една од тие мерки е подршка на секторот туризам и угостителство и на граѓаните со лични примања до 15.000 денари месечно, а сето тоа заради поттикнување на домашниот туризам.

За ова намена се издвоени 10 милиони евра, за граѓаните и туристичкиот сектор, кои ќе може да се искористат од 15 Јули 2020 до 15 Декември 2020 година, со помош на ваучери во вредност од 6.000 денари и платежни картички за купување домашни производи и услуги во вредност од 3.000 денари.

Ваучерите ќе се достават од 10-ти до 13-ти Јуни 2020 година (по електронска пошта), до граѓаните со примања до 15.000 денари месечно, од работен однос, но не повеќе од 60.000 денари за периодот Јануари-Април 2020 година, според евиденцијата на УЈП, за полно работно време.

Секој ваучер гласи на име и презиме на примателот, кој содржи QR код, ваучер код и пин код, а секое лице корисник мора да до покаже ваучерот при користење на услугите и се користи само за една посета.

Ваучерот за туризам може да се искористи кај сите хотели, туристички агенции и сместувачки капацитети (физички лица – даватели на услуги за сместување во категоризирани куќи, станови, апартмани и соби).

На посебно креирана платформа за ова намена (www.domasiedoma.gov.mk), до 10 Јули 2020 година ќе бидат објавени сите даватели на туристички услуги кои се пријавиле да бидат дел од програмата, а овие даватели на услуги можат да се пријават со пополнување онлајн образец преку платформата од 15 Јуни до 30 Јуни 2020 година.

На овој начин, сите граѓани корисници на мерката, многу лесно ќе можат да ги видат сите достапни капацитети за сместување и да одберат каде сакаат да го искористат ваучерот.

Ваучерите за туризам можат да се преземаат многу лесно и без многу процедури и да се испечатат на оваа веб-страница: www.kupuvamedomasno.gov.mk, со внесување на свој ЕМБГ, а Министерството за економија ќе им испрати ваучер на и-меј адреса на граѓаните, таа и-мејл адреса која е доставена до УЈП.

Р Е  Ш Е Н И Е За свикување 41 ( четириесет и прва ) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  2-б од Уредбата   со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила примена на Законот за локалната самоуправа за време на водредна состојба  („Сл. Весник на РСМ„ бр. 95/20), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 41 ( четириесет и прва ) седница на Советот на општина Струга

 

 

      Ја свикувам 41 (четириесет и првата ) седница на Советот на Општина Струга, за 30.05.2020 год. (Сабота)  со почеток во 15,оо часот, По пат на комуникациски врски: со употрeба на комуникациски средства ( телефон  со употрба на интернет комуникација и софтверски алатки )

Седницата ќе работи, по следниот

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записник од 40 -тата седница на Советот на општина Струга,

1.Статут на ЈП.„Водовод и Канализација„-Струга

2.Годишен План за вработување на ЈП.„Водовод и Канализација„-Струга, за 2020 година,

3.Дополнување на Годишен план за вработување на ЈП „Комунално„ – Струга за 2020 година,

4.Извештај за работата на Секторот за инспекциски надзор на општина Струга, за 2019 година,

5.Предлог Одлука за отстапување на користење на објект од јавен интерес од локално значење – стадион на професионален спортски клуб кој се натпреварува во Прва фудбалска лига

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател, Ресул Каба

 

Материали од 41-ма седница