vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 42 ( четириесет и втора) седница на Советот на општина Струга-

Врз основа на член  2-б од Уредбата   со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила примена на Законот за локалната самоуправа за време на водредна состојба  („Сл. Весник на РСМ„ бр. 95/20), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 42 ( четириесет и втора) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 42 (четириесет и втората ) седница на Советот на Општина Струга, за   30.06.2020 год. (вторник)  со почеток во 12,оо часот, По пат на комуникациски врски: со употрeба на комуникациски средства ( телефон  со употрба на интернет комуникација и софтверски алатки )

Седницата ќе работи, по следниот

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записник од 41 – вата седница на Советот на општина Струга,

 1. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување и наплата на комунална такса,
 2. Тарифник за утврдување на висината на надоместокот за користење на објектите за спорт на подрачјето на општина Струга.
 3. Предлог-Одлука за времен прекин  на донесување и спроведување на УП и постапки за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.
 4. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички Проект вон населено место со намена за формирање на градежна парцела на кп. бр. 584/3 и дел од кп. бр. 578/3 со намена А4 – КО Радожда – Општина Струга.
 1. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички Проект вон населено место со намена А4 – времено сместување за кп. бр. 193 КО – франгово – вон. гр. – Општина Струга.
 2. Прифатена Иницијатива за изработка и дополнување на Детален Урбанистички план УЕ – 11, дел од Блок 2, опфат 3,4 и 5 – Општина Струга.
 3.  Програм за работа на ЈП „Водовод и Канализација„ – с. Делогожда, за 2020 година.
 4.  Квартален Извештај на ЈП „Водовод и Канализација„ – с. Делогожда IV квартал 2019.
 5. Квартален Извештај на општина Струга за   I квартал 2020 година
 6. Квартален Извештај на ЈП „Октиси„ – с. Октиси I квартал 2020.
 7. Квартален Извештај на ЈП „Комунално„ – Стурга IV квартал 2019.
 8. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за Објект во сопственост на Муфтиштво -Струга,
 9. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за Објект во сопственост на Џамија во с. Лабуништа,
 10. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за Објект во сопственост на Џамија во с. Делогожда,
 11. Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за Објект во сопственост на Црквата Св. Ѓорѓи- Струга,
 12. Одлука за Музичко училиште

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател, Ресул Каба

 

Материали од 42-ма седница

Категоризација на даватели (физички лица) на услуги за сместување во приватни куќи, станови, апартмани и соби

Поради состојбата со КоВид-19 вирусот во нашата земја, со цел надминување на кризната состојба и подршка на секторот туризам и угостителство, една од мерките на Владата на Република Северна Македонија е и издавањето на ваучери за подршка на домашниот туризам.

Тие ваучери се издаваат за одредена категорија на граѓани, кои можат да ги искористат на целата територија на државата, за престој во сите видови објекти за сместување гости, за периодот од 15 Јули до 15 Декември 2020 година.

За таа намена е создадена посебна платформа, на која може да се регистрираат сите даватели на услуги за сместување, но притоа, тие субјекти мора да имаат Решение за категоризација.

Според тоа, заинтересирани лица на територијата на Општина Струга, кои давале и сеуште даваат услуги во приватното сместување, но и оние чии решенија истекле и сакаат да продолжат со таа дејност, да поднесат барање за категоризација, а најдоцна до 20 Јуни 2020 година истите ќе бидат категоризирани.

Истакнуваме дека и тие лица кои имаат валидно решение за категоризација имаат право за користење на мерката дадена од владата.

Ова е условот кој овие даватели на услуги мора да го исполнат за да можат да аплицираат за користење на мерката и да може да се прикачат на платформата, а со тоа да ги прикажат и своите достапни капацитети за сместување на гостите (граѓаните кои се стекнале со ваучер).

Искористување ваучери за домашен туризам

Како резултат на светската пандемија со КоВид-19, која ја зафати и нашата земја, како и поради економските штети кои настанаа од прекинувањето на економската дејност на нашите граѓани и компании (меѓу кои на првата линија на фронтот против оваа закана се постави угостителско-туристичката дејност), во третиот сет мерки се донесоа и одредени одлуки во таа насока.

Една од тие мерки е подршка на секторот туризам и угостителство и на граѓаните со лични примања до 15.000 денари месечно, а сето тоа заради поттикнување на домашниот туризам.

За ова намена се издвоени 10 милиони евра, за граѓаните и туристичкиот сектор, кои ќе може да се искористат од 15 Јули 2020 до 15 Декември 2020 година, со помош на ваучери во вредност од 6.000 денари и платежни картички за купување домашни производи и услуги во вредност од 3.000 денари.

Ваучерите ќе се достават од 10-ти до 13-ти Јуни 2020 година (по електронска пошта), до граѓаните со примања до 15.000 денари месечно, од работен однос, но не повеќе од 60.000 денари за периодот Јануари-Април 2020 година, според евиденцијата на УЈП, за полно работно време.

Секој ваучер гласи на име и презиме на примателот, кој содржи QR код, ваучер код и пин код, а секое лице корисник мора да до покаже ваучерот при користење на услугите и се користи само за една посета.

Ваучерот за туризам може да се искористи кај сите хотели, туристички агенции и сместувачки капацитети (физички лица – даватели на услуги за сместување во категоризирани куќи, станови, апартмани и соби).

На посебно креирана платформа за ова намена (www.domasiedoma.gov.mk), до 10 Јули 2020 година ќе бидат објавени сите даватели на туристички услуги кои се пријавиле да бидат дел од програмата, а овие даватели на услуги можат да се пријават со пополнување онлајн образец преку платформата од 15 Јуни до 30 Јуни 2020 година.

На овој начин, сите граѓани корисници на мерката, многу лесно ќе можат да ги видат сите достапни капацитети за сместување и да одберат каде сакаат да го искористат ваучерот.

Ваучерите за туризам можат да се преземаат многу лесно и без многу процедури и да се испечатат на оваа веб-страница: www.kupuvamedomasno.gov.mk, со внесување на свој ЕМБГ, а Министерството за економија ќе им испрати ваучер на и-меј адреса на граѓаните, таа и-мејл адреса која е доставена до УЈП.

Р Е  Ш Е Н И Е За свикување 41 ( четириесет и прва ) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  2-б од Уредбата   со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила примена на Законот за локалната самоуправа за време на водредна состојба  („Сл. Весник на РСМ„ бр. 95/20), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 41 ( четириесет и прва ) седница на Советот на општина Струга

 

 

      Ја свикувам 41 (четириесет и првата ) седница на Советот на Општина Струга, за 30.05.2020 год. (Сабота)  со почеток во 15,оо часот, По пат на комуникациски врски: со употрeба на комуникациски средства ( телефон  со употрба на интернет комуникација и софтверски алатки )

Седницата ќе работи, по следниот

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записник од 40 -тата седница на Советот на општина Струга,

1.Статут на ЈП.„Водовод и Канализација„-Струга

2.Годишен План за вработување на ЈП.„Водовод и Канализација„-Струга, за 2020 година,

3.Дополнување на Годишен план за вработување на ЈП „Комунално„ – Струга за 2020 година,

4.Извештај за работата на Секторот за инспекциски надзор на општина Струга, за 2019 година,

5.Предлог Одлука за отстапување на користење на објект од јавен интерес од локално значење – стадион на професионален спортски клуб кој се натпреварува во Прва фудбалска лига

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател, Ресул Каба

 

Материали од 41-ма седница

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 40 (четириесета ) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување  40 (четириесета ) седница на Советот на општина Струга

 

 

Ја свикувам 40 (четириесетата) седница на Советот на Општина Струга, за 30.04.2020 год. (четврток) со почеток во 10,оо часот, – Online по  видео телефонска врска

Седницата ќе работи, по следниот

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 

-Записник од 39 –та седница на Советот на општина Струга,

 1. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Струга за 2019 година,
 2. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на Социјалната заштита за потребите на граѓаните на Општина Струга за 2019 година,
 3. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Струга за 2019 година,
 4. Буџетски календар за општина Струга за 2021 година.
 5. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за Комисијата за урбанизам.
 6. Инициатива од Општина Струга за измена на ДУП за дел од УЕ – 11 блок 2.
 7. Инициатива за изработка на ЛУПД со намена Г2 – Лесна Идустрија на дел од кп. 2989/3, 2829/27, 2829/26, 2829/28 и дел од 2830/1 КО – Струга мв Попово Блато – Општина Стурга, поднесена од Положани Мерсим, Положани Шпетим, Положани Башким, Ќоку Гзиме и Шукри Дудуш.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГАПретседател,

Ресул Каба

 

Материали од 40-ма седница

Список на економските оператори кои ќе работат за време на полицискиот час

Список на економските оператори кои ќе работат и ќе вршат достава на прехранбени производи, храна, лекови и други производи за време на полицискиот час овој викенд и во понеделник.

Кликнете за да ја преземете листата

Средба меѓу шефот на кабинетот г-дин Дашмир Насуфи и началникот на ОВР Струга г. Дритан Ајро

Денес во просториите на Општина Струга се одржа средба меѓу шефот на кабинетот на градоначалникот на Општина Струга, г-дин Дашмир Насуфи и началникот на ОВР Струга г. Дритан Ајро, каде се дискутираше за досегашните мерки во врска со посебниот режим за движење на територијата на Република Северна Македонија, односно забраната за движење во текот на полицискиот час. Началникот на ОВР, г-дин Ајро најави дека досега мерките се почитуваа, граѓаните се покажаа дека се совесни граѓани и дека мора да продолжат да ги почитуваат мерките како досега за да може оваа состојба да заврши што е можно поскоро.

На средбата беа донесени следниве заклучоци:

1. Сите економски оператори (маркети, ресторани или други) кои ќе вршат достава на храна и имаат потреба од дозвола за движење за време на забраната за движење, од петок до вторник (17-21 април), да достават барање до Општината најкасно до 16.04.2020, 10:00 часот.

2. Сите земјоделци, фармери и градежни работници кои имаат потреба да ги извршат своите земјоделски актвиности за време на забраната за движење треба да се пријават во Општина Струга, или во ОВР, со цел да бидат евидентирани.

3. Лицата со попреченост можат да излезат надвор и да се движат од 11:00 до 13:00 часот во сабота и недела, со придружник, а во работните денови од 19:00 до 20:00 часот. Овие лица нема потреба да вадат дозвола за движење, туку со себе треба да имаат наод или решение кое ја докажува попреченоста.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Известување

Во денешниот состанок на Општинскиот кризен штаб во врска со досегашната состојба предизвикана од КОВИД-19, со цел да се заштити здравјето и благосостојбата на граѓаните се донесоа следните :

З А К Л У Ч О Ц И

1. Да се известат сите маркети и ресторани на територијата на Општина Струга, дека ќе може да вршат достава на намирници за итни и неодложни потреби за време на забраната за движење во текот на викендот (Великденските празници).Истите задолжително мора да испратат барање до Оперативното тело на Општина Струга, на шалтер во просториите на општина Струга најдоцна до 15.04.2020 (Среда) до 09 часот. Ќе биде дозволено движење на максимум 5 (пет) вработени лица (доставувачи) од маркет, ресторан, кои треба да имаат соодветна заштитна опрема. Маркетите и рестораните кои ќе можат да работат, ќе бидат објавени на web страната на општина струга.

2. Да се продолжи со дезинфекција на јавните површини (улици, тротоари, кејови и др.јавни површини каде има движење на граѓани)како во градот така и во населените места на територијата на општина Струга.

3. Да продолжат да се почитуваат мерките и препораките на Владата и Министерството за здраство, како што беа почитувани до денес.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Известување

На 36-та седница на Владата на Република Македонија, која што се одржа на 07.04.2020 (вторник), се донесоа неколку одлуки во врска со полицискиот час за време на викендот.

• Владата го задолжи Министерството за здравство веднаш да подготви план за работа и организација на сите јавни и приватни здравствени установи, како и аптеките во општините на територијата на Република Северна Македонија.

• Согласно оваа одлука, Владата ги задолжи Општинските кризни штабови да определат економски оператори/и – маркет/и од каде ќе се обезбедуваат само најнеопходните намирници, согласно приоритетните барања на граѓаните за време на забраната за движење на територијата на Република Северна Македонија, а економските оператори кои се регистрирани да вршат достава на храна преку он-лајн порачки, непречено да ја извршуваат својата работа за време, во деновите сабота и недела.

• Економските оператори што имаат производствени капацитети да го прилагодат своето работно време согласно забраните за движење на територијата на Република Северна Македонија и непречено да го организираат работниот процес.

За оваа цел, Кризниот штаб на Општина Струга во соработка со Министерството за внатрешни работи ќе го организира движењето на лицата волонтери што ќе ги доставуваат најнеопходните намирници до домовите на граѓаните.

Сите економски оператори / маркети/ мораат да достават барање до Општината за да добијат дозвола за движење во текот на полицискиот час за време на викендот.
Формуларот за барање ќе го најдете на шалтер, утре од 8:30 до 13:00 часот.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Бујар Османи во посета на Струга и сeло Лабуништа

Заменик Претседателот на Владата задолжен за европски прашања Бујар Османи, денес во улога на главен координатор на штабовите на единиците на локалната самоуправа (општините и градот Скопје) заедно со заменик. министерот за здравство г-дин Арменд Арслани, Претседателот на Комисијата за заразни болести ја посетија Општата болница во Струга каде одржија средба со дел од претставниците на Координативниот совет на Општина Струга, односно со директорот на Струшката општа болница г. Мухамед Асани и шефот на кабинетот на Општина Струга, г. Дашмир Насуфи.

На средбата се дискутираше за моменталната состојба предизвикана од СОВИД 19, новите случаи, зголемувањето на бројот на случаи, преземените мерки и новите мерки кои би можеле да се преземат во наредните денови.

Вицепремиерот Османи пред медиумите изјави дека Владата на денешната седница донесе одлука за нови мерки во врска со движењето на граѓаните на Република Северна Македонија, кои го ограничуваат движењето на граѓаните во текот на неделата и за време на викендите и порача дека иако ситуацијата е под контрола, сега е време да бидеме уште повнимателни и да ги почитуваме препораките за социјална дистанца и лична хигиена.

Претседателот на Комисијата за заразни болести др. Жарко Караџоски рече дека мерката за полицискиот час се однесува на целата територија на Република Северна Македонија и дека засега нема посебна рестриктивна мерка за селото Лабуништа.

Заменик министерот за здравство г.Арменд Арслани изјави дека мерките се преземаат врз основа на истражувањата на епидемиолозите кои постојано се на терен, потенцираше дека мора да се внимава затоа што се бориме со непознат непријател и за да се избегне зголемување на бројот на случаи, треба да се освестиме и дека препораките морат да се сфатат сериозно.

После средбата во ОБ Струга, вицепремиерот Османи заедно со претставниците на Координативниот совет на Општина Струга продолжија во Лабуништа каде одржија средба со месната заедница на Лабуништа со цел да се дискутира за досегашната состојбата и за да ги информираат за новите мерки кои беа преземени врз основа на мислењата на епидемиолозите. Вицепремиерот Османи апелираше на комуникација помеѓу локалниот штаб и населението, за да нема простор за паника туку да се почитуваат препораките.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son