vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 23 (дваесет и трета) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за свикување на 23 (дваесет и трета) седница на
Советот на општина Струга

Ја свикувам 23 (дваесет и трета) седница на Советот на Општина Струга, за 18.05.2023 година (четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и прва седница на Советот на општина Струга.

 1. Предлог – Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар – сопственост на Општина Струга на ЈП Водовод и Канализација – Струга.
 2. Предлог – Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар – сопственост на Општина Струга на ООМУ СТРУГА.
 3. Извештај за работењето на ЈП „Комунано“-Струга, за период од 01.01 до 31.03.2023 година, како и споредување со постигнатите финансиски резултати за период од 01.01-31.03.2022 година.
 4. Годишна сметка на Центар за развој на југозападен плански регион за 2022 година.
 5. Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2022 година.
 6. Измена и дополнување на Годишен план за вработување во ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2023 година.
 7. Годишен план за вработување во ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга за 2024 година.
 8. Годишен план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“ – с.Драслајца за 2024 година.
 9. Годишен план за вработување во Основно општинско Музичко училиште – Струга за 2024 година.
 10. Предлог – Одлука за согласност на Статутот на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга.
 11. Предлог – Заклучок за усвојување на Програма за изградба на спортско игралиште на КП бр.1554/1 КО Враништа.
 12. Предлог – Заклучок за усвојување на Програма за изградба на спортска сала до 1500м2 на КП бр.2002/1 КО Струга.
 13. Предлог – Заклучок за усвојување на Програма за изградба на спортска сала на КП бр.617/1, 618 и 619/1 КО Подгорци.
 14. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.506/1 и 1393, КО Долно Татеши.
 15. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.2189/3, КО Мислешево-вон гр.р.
 16. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.471, КО Радожда.
 17. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.3197/5, КО Струга.
 18. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.3195/2, КО Струга.
 19. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.917/4 и 1058/2, КО Враништа-вон гр.р.
 20. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.408/3, 408/4 и 1552, КО Враништа-вон гр.р.
 21. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.1789/1 и 2779/7, КО Струга.
 22. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.576/1 КО Ново Село.
 23. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.524 КО Долно Татеши.
 24. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на оптичка телекомуникациска инфраструктура – ФТТХ Индустриски дел, Општина Струга.
 25. Правилник за субвенционирање на превоз на ученици од петта зона.
 26. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 27. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 28. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 29. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 30. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 31. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 32. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 33. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош.
 34. Извештај за состојбата во областа на криминалитетот, јавниот ред и мир и безбедноста во патниот сообраќај на подрачјето на ПС од општа надлежност – Струга за период 01.07.2022 до 31.12.2022 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 20 (дваесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 20 (дваесетта) седница на
Советот на општина Струга

Ја свикувам 20 (дваесетта) седница на Советот на Општина Струга, за 24.02.2023 година (петок) со почеток во 13:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од осумнаесеттата седница на Советот на општина Струга.
 1. Програма за Сектор за јавни дејности во Општина Струга за 2023 година .
 2. Извештај за извршениот попис на основни средства, инвентар, недвижен и подвижен имот и побарувања и обврски на Општина Струга за 2022 година.
 3. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Струга за 2022 година.
 4. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – Лабуништа за период од 01.10.2022 до 31.12.2022.
 5. Предлог – Одлука за утврдување на пречистен текст на Статутот на Општина Струга.
 6. Иницијатива за изработка на Измена и дополна на Генерален урбанистички план на град Струга за блок 7 од УЕ 1 и Измена и дополна на Детален урбанистички план во УЕ 1, дел од блок 7, Општина Струга во обединета постапка.
 7. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4.3-Семејни куќи за времен престој-викенд куќи на дел од КП бр.991/5 КО Радолишта, Општина Струга.
 8. Иницијатива за изработка на Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) со намена Г2-Преработувачка и помалку загадувачка индустрија, за стопански комплекс во КО Враништа, КО Враништа-вонгр, КО Мороишта, КО Струга, Општина Струга.
 9. Иницијатива за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4.3-Семејни куќи за времен престој на КП бр.1672/3 КО Мислешево-вонград, Општина Струга.
 10. Барање за финансиска помош од Елзана Бајрамоска.
 11. Барање за финансиска помош од Илмије Муртезаи.
 12. Барање за финансиска помош од Минка Ејупоска.
 13. Барање за финансиска помош од Агим Дика

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 20-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на вонредна седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 40 од Законот за локалната
самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„
бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга,
донесе

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на вонредна седница на Советот на општина Струга
Ја свикувам вонредната седница на Советот на
Општина Струга, за 09.02.2023 година (четврток) со
почеток во 12:00 часот, во големата сала на Советот на
општина Струга:
Седницата ќе работи по следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 1. Одлуки по повод земјотресот во Република
  Туркије и Република Сирија.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 19 (деветнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 19 (деветнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 19 (деветнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 26.01.2023 година (четврток) со почеток во 13:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од седумнаесетта седница на Советот на општина Струга.

 1. Квартален извештај за работа на Општина Струга за четврти квартал 2022.
 2. Предлог – Буџетски календар на Општина Струга за 2024 година.
 3. Финансиски извештај за работа на четврт квартал 01.10-31.12.2022 година на ЈП „Еко Струга“ Струга.
 4. Предлог – Одлука за согласност на Изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 5. Иницијатива за изработка на ДУП за плански опфат на дел од УЕ 11, дел од УБ 4 во КО Струга и КО Мислешево, Општина Струга.
 6. Барање за финансиска помош од Замира Лога.
 7. Барање за финансиска помош од Нериман Бафтијари.
 8. Барање за финансиска помош од Ружица Костовска.
 9. Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници во Општина Струга за 2023 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 19-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 18 (осумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 18 (осумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 18 (осумнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 29.12.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од шеснаесетта седница на Советот на општина Струга.

 1. Предлог Статутарна Одлука за изменување на Статутот на општина
 2. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Струга за 2023 година.
 3. Предлог – Буџет на општина Струга за 2023 година.
 4. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на општина Струга за 2023 година.
 5. Предлог – Одлука за висината на благајничкиот максимум за 2023 година на сметката на општина Струга.
 6. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование за 2023 година.
 7. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование за 2023 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 18-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 17 (седумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување 17 (седумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 17 (седумнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 15.12.2022 год. (четврток) со почеток во 10:30 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од четиринаесетта седница на Советот на општина Струга.

– Записник од петнаесетта седница на Советот на општина Струга.

 1. Програма за измена и дополнување на Програмата за пречек на Новата 2023 година.
 2. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогожда“, за временскиот период 01.01 до 31.03.2022 година и споредување на финансиските резултати со временскиот период 01.10 до 31.12.2021 година.
 3. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогoжда“, за временскиот период 01.04 до 30.06.2022 година и споредување на финансиските резултати со временскиот период 01.01 до 31.03.2022 година.
 4. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогoжда“, за временскиот период 01.07 до 30.09.2022 година и споредување на финансиските резултати со временскиот период 01.04 до 30.06.2022 година.
 5. Трет квартален извештај за работењето на ЈП „Октиси“ – с.Октиси за 2022 година.
 6. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“-Лабуништа за период од 01.07.2022 до 30.09.2022 година како и споредување со постигнатите финансиски резултати за период од 01.07.2021 до 30.09.2021.
 7. Програма за работа во тековната 2023 година на ЈКП „Хигиена“-Лабуништа.
 8. Извештај за работењето на ЈП „Комунано“-Струга, за период од 01.07 до 30.09.2022 година, како и споредување со постигнатите финансиски резултати за период од 01.07-30.09.2021 година.
 9. Програма за работа за 2023 година на ЈП „Комунално“-Струга.
 10. Квартален извештај за финансиското работење на ЈП „Водовод и канализација“ Струга за трет квартал 01.01.2022-30.09.2022 година.
 11. Програма за работа на ЈП „Водовод и канализација“ – Струга за 2023 година.
 12. Програма за работа и развој на ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2023 година.
 13. Програма за активностите на Општина Струга во областа на информатичката технологија за 2023 година.
 14. Програма за подршка и финансирање на НВО во Општина Струга во 2023 година.
 15. Програма за активностите на Општина Струга во областа на спортот  и млади во 2023 година.
 16. Програма за одржување културни настани и проекти од јавен интерес во општина Струга за 2023 година.
 17. Програма за одбележување значајни настани и личности од нашето  културно минато за 2023 година.
 18. Програма на Општина Струга за здравствена и социјална заштита за 2023 година.
 19. Програма за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во 2023 година.
 20. Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струга за 2023 година.
 21. Програма за активностите на Општина Струга од областа на заштита на животната средина и природата за 2023 година.
 22. Годишна програма за работа на Секторот за инспекциски надзор – Инспекторат во 2023 година.
 23. Програма за работа на ТППЕ Струга за 2023 година.
 24. Предлог – Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2023 година.
 25. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Струга за 2023 година.
 26. Предлог Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на локалните патишта, во Општина Струга за 2023 година.
 27. Предлог Програма за изградба на нови траси и реконструкција на јавното осветлување на подрачјето на општина Струга за 2023 година.
 28. Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2022 година.
 29. Правилник за определување на локации за поставување на урбана опрема и кампирање.
 30. Одлука за поставување урбана опрема.
 31. Одлука за утврдување и наплата на комунална такса.
 32. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градежна парцела со намена А4.3-Семејни куќи за времен престој-викенд куќи на КП бр.1787/1 КО Мислешево-Општина Струга.
 33. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со класа на намена А4.3-викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр.723 КО Калишта, Општина Струга.
 34. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање градежна парцела на дел од КП бр.1079 и КП бр.1080 КО Драслајца, Општина Струга со намена Б2-згради за трговија, Б2.3-трговски згради и стоковни куќи.
 35. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела 1.1 од ЛУПД за Хотелски комплекс ИЗГРЕВ со намена Б5-Хотели и хотелски комплекс, м.в.Еленско КО Калишта, Општина Струга.
 36. Иницијатива за изработка на Измена и дополнување на дел од Генерален урбанистички план на град Струга, дел од УЕ 2, Блок 8, со детална разработка на дел од Блок 8 (обединета постапка ГУП и ДУП), КО Струга, Општина Струга.
 37. Барање за доделување на финансиска помош за Даница Алексиеска.
 38. Барање за доделување на финансиска помош за Зухра Османоска.
 39. Одлука за прогласување на неважечки старите печати, на Месните заедници во општина Струга.
 40. Иницијатива за изменување на Статутот на Општина Струга.
 41. Одлука

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 17-та седница

Нацрт – Извештај за Стратегиска оцена на влијанието врз животна средина за Урбанистички проект вон населено место за зголемување на капацитетот на веќе постојната градба со намена Г2-6 Други објекти од лесна и незагадуваќка индустрија заведена на имотен лист бр 3550,со градби за магацински простор со намена Г4-Стоваришта, складови и отпади на К.П2356/1.К.П.2353,К.П.2350/1 и К.П.2349/1 К.О.Мислешево вон.гр.општина Струга

Формулари

Одлука

Известување

Нацрт – Извештај

Објава

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 16 (шеснаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за свикување 16 (шеснаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 16 (шеснаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 10.11.2022 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Ребаланс на Буџетот на општина Струга за 2022 година.
 2. Финансиски извештај за работа на трет квартал 01.07-30.09.2022 година, за ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 3. Иницијатива за изработка на УПВНМ со намена поставување на фото-напонски панели за производство на електрична енергија на КП бр.207/5, КП бр.270/2, КП бр.271/1, КП бр.270/1 и КП бр.207/12 во КО Ложани, Општина Струга.
 4. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополнување на ДУП во УЕ 1, дел од Блок 7, Општина Струга .
 5. Предлог – Одлука за престанок на користење и пренесување на право на сопственост на движна ствар.
 6. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на Општина Струга за 2023 година.
 7. Предлог – Програма за поддршка на локалниот економски развој 2023 година.
 8. Предлог – Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето и справувањето со кризи за 2023 година.
 9. Предлог – Програма за работа на Одделението за соработка со месните заедници за 2023 година.
 10. Предлог Статутарна Одлука за измена на Статутот на општина Струга.
 11. Предлог – Одлука за определување на „Еден ден без возила“ во Општина Струга за 2022 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 16-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 15 (петнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување 15 (петнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 15 (петнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 27.10.2022 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга за трет квартал 2022 година.
 2. Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга за 2021/2022 година.
 3. Годишна програма за работа на ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга за 2022/2023 година.
 4. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Струга за 2023 година.
 5. Предлог – Програма за родова еднаквост за 2023 година.
 6. Предлог – Програма за пречек на Hовата 2023 година.
 7. Предлог – Одлука за поставување на спомен обележје-плоча.
 8. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.1283/3 во КО Мороишта.
 9. Барање од Средните и Основните училишта.
 10. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување во ООУ „Гоце Делчев“ с.Јабланица за 2022 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 15-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 14 (четиринаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување 14 (четиринаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 14 (четиринаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 28.09.2022 год. (среда) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дванаесетта седница на Советот на општина Струга.

– Записник од тринаесетта седница на Советот на општина Струга.

 1. Годишен извештај на Основно општинско музичко училиште – Струга за учебната 2021/2022 година.
 2. Годишен извештај за работата на ООУ „Гоце Делчев“ с.Јабланица за учебната 2021/2022 година.
 3. Предлог – Одлука за утврдување паралелки  со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица за учебната 2022/2023 година.
 4. Предлог – Одлука за утврдување паралелки  со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Св. Климент Охридски“ – с.Драслајцаза учебната 2022/2023 година.
 5. Предлог – Одлука за утврдување паралелки  со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа за учебната 2022/2023 година.
 6. Предлог – Одлука за утврдување паралелки  со помал број на ученици во ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта за учебната 2021/2022 година.
 7. Предлог – Одлука за утврдување паралелки  со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Орхан Џемаили“ – с.Горно Татеши за учебната 2022/2023 година.
 8. Предлог – Одлука за утврдување паралелки  со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2022/2023 година.
 9. Годишна програма за работа на СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ – Струга за учебната 2022/2023 година.
 10. Годишна програма за работа на СОУ „Нико Нестор“ – Струга за учебната 2022/2023 година.
 11. Годишна програма за работа на ООУ „Зини Хани“ – с.Велешта за учебната 2022/2023 година.
 12. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2022/2023 година.
 13. Годишна програма за работа на ООУ „Орхан Џемаили“ – с.Горно Татеши за учебната 2022/2023 година.
 14. Годишна програма за работа на ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда за учебната 2022/2023 година.
 15. Годишна програма за работа на ООУ „Единство“ – с.Октиси за учебната 2022/2023 година.
 16. Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица за учебната 2022/2023 година.
 17. Годишна програма за работа на ООУ „Св. Климент Охридски“ – с.Драслајца за учебната 2022/2023 година.
 18. Годишна програма за работа на ООУ „Мурат Лабуништи“ – Струга за учебната 2022/2023 година.
 19. Годишна програма за работа на Основно општинско музичко училиште – Струга за учебната 2022/2023 година.
 20. Годишна програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга за учебната 2022/2023 година.
 21. Годишна програма за работа на ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта за учебната 2022/2023 година.
 22. Одлука за поставување на плаката.
 23. Извештај за состојбата во областа на криминалитетот, јавниот ред и мир и безбедност во патниот сообраќај на подрачјето на ПС од општа надлежност – Струга за период од 01.01 до 30.06.2022 година.
 24. Квартален извештај на финансиското работење на ЈП „Водовод и канализација“ Струга за втор квартал 01.01.2022-31.06.2022 година.
 25. Извештај за работењето на ЈП „Комунално“ Струга за период од 01.04. до 30.06.2022 година.
 26. Финансиски извештај за работа за втор квартал 01.04-30.06.2022 година на ЈП „Еко Струга“ Струга.
 27. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ с.Лабуништа за период од 01.04.2022 до 30.06.2022 година.
 28. Втор квартален извештај за работењето на ЈП „Октиси“ с.Октиси за 2022 година.
 29. Предлог – Одлука за согласност на Изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Водовод и канализација“ – Струга.
 30. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈП „Водовод и канализација“ – Струга за 2023 година.
 31. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2023 година.
 32. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за 2023 година.
 33. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда за 2023 година.
 34. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Струга и Вевчани.
 35. Предлог – Програма за зимско одржување на локални патишта и улици за 2022/2023 година.
 36. Одлука за донесување на план за парцелизација.
 37. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.1981 во КО Вевчани-вон гр.р.
 38. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.560, КП бр.561, КП бр.854 и КП бр.1727/1 во КО Ложани.
 39. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.2906 и КП бр.2909 во КО Ташмаруништа.
 40. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.2072/1 во КО Велешта.
 41. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.3132/1 во КО Струга.
 42. Иницијатива изработка на измени и дополнување на Детален урбанистички план за УП 9 дел од урбан блок 24 УМ 1, 2, 3 и 4, Општина Струга.
 43. Иницијатива за изработка на синхронизиран план за ГУП и ДУП за УЕ 1 дел од блок 7, Општина Струга.
 44. Предлог – Одлука за давање на времено користење на недвижна стварна МЗ с.Долна Белица.
 45. Одлука за согласност со намена за исплаќање на потребните средства за веќе реализирани културни настани на ден 15, 16 и 20 јули 2022 година.
 46. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Мирко Домазетоски.
 47. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Шенол Илјази.
 48. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Едлир Винца.
 49. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Мендухије Сефери.
 50. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Милетева Шулеска.
 51. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Лири Шабани.
 52. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за Никола Видиќески.
 53. Предлог – Одлука за субвенционирање на услуги за превоз на ученици.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 14-та седница