vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 11 (единаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
за свикување 11 (единаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 11 (единаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 06.06.2022 год. (понеделник) со почеток во 12:30 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:


За седницата го предлагам следниот
Д Н Е В Е Н Р Е Д

– Записник од деветта седница на Советот на општина Струга.

 1. Раcправа за сузбивање на лица кои вршат питачење на подрачјето на општина Струга,
 2. Извештај за работењето на Одделението за администрирање и наплата на локални приходи за период 01.01.2021-31.12.2021 година,
 3. Квартален извештај, прв квартал 2022 година на ЈП „Водовод и Канализација“ – Струга,
 4. Квартален извештај, прв квартал 2022 година на ЈП „Комунално“ – Струга,
 5. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во ЈП „Комунално“-Струга, за 2023 година,
 6. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈОУДГ „8 Март“ – Струга,
 7. Предлог – Одлука  за  давање на трајно користење на движна ствар сопственост на општина Струга,
 8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.397 во КО Ливада,
 9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.1608/1 во КО Струга,
 10. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа,
 11. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа,
 12. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Ирена Лазареска од Струга.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 11-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 10 (десетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување 10 (десетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 10 (десетата) седница на Советот на Општина Струга, за 19.05.2022 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од осма седница на Советот на општина Струга.

 1. Квартален извештај, прв квартал 2022 година на Општина Струга,
 2. Прв квартален извештај за работењето на ЈП „Октиси“ – с.Октиси за 2022 година,
 3. Извештај за работата на ЈКП„Хигиена“-с.Лабуништа, за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година,
 4. Извештај за работата на ЈП „Еко Струга“ – Струга, прв квартал 01.01-31.03.2022 година,
 5. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за определување на јавни паркиралишта за зонско паркирање на подрачјето на град Струга,
 6. Предлог – Одлука за определување на приоритет на повикот во Биро за регионален развој на РСМ за 2022 година за предлог проекти за развој на селата,
 7. Предлог – Одлука за финансиско учество на повикот во Биро за регионален развој на РСМ за 2022 година за предлог проекти за развој на селата,
 8. Предлог – Одлука за определување на приоритет на повикот во Министерство за локална самоуправа на РСМ за 2022 година за предлог проекти за намалување на диспаритетите меѓу и во рамки на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност,
 9. Предлог – Одлука за кофинансирање проекти на повикот во Министерство за локална самоуправа на РСМ за 2022 година за предлог проекти за намалување на диспаритетите меѓу и во рамки на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност,
 10. Предлог – Одлука за определување на приоритет на повикот во Биро за регионален развој на РСМ за 2022 година за предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби,
 11. Предлог – Одлука за кофинансирање проекти на повикот во Биро за регионален развој на РСМ за 2022 година за предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби,
 12. Предлог – Одлука за определување на приоритет на повикот во Биро за регионален развој на РСМ за 2022 година за предлог проекти за развој на урбани подрачја и одржлив урбан развој,
 13. Предлог – Одлука за кофинансирање проекти на повикот во Биро за регионален развој на РСМ за 2022 година за предлог проекти за развој на урбани подрачја и одржлив урбан развој,
 14. Предлог – Одлука за финансиско учество на проекти на Центарот за развој на Југозападниот плански регион за 2022 година за „Реконструкција на фасада, покрив и столарија во ОУ Климент Охридски с.Мороишта“ и „Реконструкција на ѕидови, кров, под и столарија ОУ Бафтијар Бануши с.Заграчани – Струга,
 15. Предлог – Одлука за финансиско учество од 900.000 денари на проектот Одржлив и инкузивен рамномерен регионален развој финансиски подржан од Министерство за локална самоуправа и Швајцарска Агенција за развој и соработка за 2022/23 година за селектираниот проект „Реконструкција на ЈЗУ Завод за нефрологија-Струга и креирање на услови за здравствен туризам во Југозападен плански регион“,
 16. Предлог – Одлука за вршење на авто такси превоз на патници на подрачјето на Општина Струга,
 17. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа,
 18. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа,
 19. Предлог – Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар
 20. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ООУ „Гоце Делчев“-с.Подгорци за учебната 2022/2023 година,
 21. Предлог – Заклучок за утврдување Измена и дополна на Детален урбанистички план, дел од УЕ4, дел од блок 12, КО Струга, Општина Струга – Нацрт План
 22. Годишна сметка на Центар за развој на југозападен плански регион за 2021 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 10-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 9 (деветта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

за свикување 9 (деветта) седница на

Советот на општина Струга

Ја свикувам 9 (деветтата) седница на Советот на Општина Струга, за 14.04.2022 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од седма седница на Советот на општина Струга.

– Записник од осма седница на Советот на општина Струга.

 1. Извештај за состојбата во областа на криминалитетот, јавниот ред и мир и безбедност во патниот сообраќај на подрачјето на ПС од општа надлежност – Струга за 2021 година,
 2. Извештај за работата на ТППЕ Струга за 2021 година,
 3. Извештај за работата на Секторот за правни прашања и општи работи за 2021 година,
 4. Извештај за реализација на Програмата на Одделението за месни заедници за 2021 година,
 5. Извештај за програмите во Секторот за јавни дејности за 2021 година,
 6. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на спортот и младите во 2021 година,
 7. Извештај за реализација на Програмата за одбележување на значајни настани и личности од нашето културно минато за 2021 година,
 8. Извештај за реализација на Програмата за подршка и финансирање на НВО Општина Струга во 2021 година,
 9. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на социјалната заштита за потребите на граѓаните на Општина Струга за 2021 година,
 10. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општина Струга за 2021 година,
 11. Извештај за реализација на Програмата за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во 2021 година,
 12. Извештај од Одделение за локален економски развој за 2021,
 13. Извештај за работата на Одделението за меѓународна соработка и Европски фондови на Општина Струга за 2021 година,
 14. Извештај за реализација на Програмата за сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2021 година,
 15. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта во општина Струга за 2021 година,
 16. Извештај за реализција на Програмата за активностите на Општина Струга од областа на заштитата на животната средина и природата за 2021 година,
 17. Годишен извештај за работа на Секторот за инспекциски надзор-Инспекторат при Општина Струга, 01.01.2021-31.12.2021 година,
 18. Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2021 година,
 19. Квартален Извештај на ЈП „Комунално“ – Струга, квартал IV од 2021 година,
 20. Одлука за утврдување на цените и услугите што ги врши ЈП „Комунално“ – Струга,
 21. Годишен извештај за финансиското работење на ЈП „Водовод и канализација“ – Струга, 01.01.2021 до 31.12.2021 година,
 22. Годишен извештај за спроведување на утврдените тарифи – водоснабдување  за 01-2021 до 12–2021 година на ЈП „Водовод и канализација“ – Струга,
 23. Годишен извештај за спроведување на утврдените тарифи – одведување на отпадни води за 01.01.2021-31.12.2021 година на ЈП „Водовод и канализација“ – Струга,
 24. Годишна сметка за 2021 година на ЈП „Еко Струга“ – Струга,
 25. Годишна сметка за 2021 година на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа,
 26. Полугодишен извештај за работа на Основното општинско музичко училиште – Струга за учебната 2021/2022 година,
 27. Извештај за реализација на воспитно образовната дејност во прво полугодие од учебната 2021/2022 година на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга,
 28. Полугодишен извештај за учебната 2021/2022 година на ООУ „Единство“ – с.Октиси,
 29. Годишна сметка за 2021 година на ООУ „Единство“ – с.Октиси,
 30. Предлог – Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар-сопственост на Општина Струга на  ЈП „Комунално“ – Струга,
 31. Предлог – Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар-сопственост на Општина Струга на  ЈП „Еко Струга“ – Струга,
 32. Предлог – Одлука за утврдување на висината на надоместокот за добивање на лиценца за вршење на угостителска дејност,
 33. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Струга за 2022 година,
 34. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план Урбана единица 3, Блок 11, дел 5, 6 и 7, Општина Струга,
 35. Прифатена иницијатива за изработка на Детален урбанистички план УЕ 2, дел од блок 9, опфат помеѓу улиците: ул.„Маршал Тито“, Пешачка патека, ул.„Јабланица“ и ул.„Елпида Караманди“, Општина Струга,
 36. Прифатена иницијатива за изработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ 4, дел од блок 15, опфат 3, Општина Струга,
 37. Прифатена иницијатива за изработка на Урбанистички проект со план за парцелизација за КП бр.2002/1 КО Струга,
 38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за бесправно иградениот објект на КП бр.2839/2, КО Струга,
 39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за бесправно иградениот објект на КП бр.2500/4, КО Велешта-вон.гр.,
 40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за бесправно иградениот објект на КП бр.376/1, КО Драслајца,
 41. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Ајредин Абдулаи од с.Мислодежда,
 42. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Аднан Ахмеди од с.Делогожда,
 43. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Елзана Бајрамоска од с.Лабуништа,
 44. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Нурија Кајриманоска од с.Октиси,
 45. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Марина Барлакоска од Струга.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 9-та седница

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 8 (осма) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

за свикување 8 (осма) седница на

Советот на општина Струга

Ја свикувам 8 (осмата) седница на Советот на Општина Струга, за 15.03.2022 год. (вторник) со почеток во 11:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од шестта седница на Советот на општина Струга,

 1. Предлог – Годишна сметка на Буџетот на општина Струга за 2021 година,
 2. Предлог – Буџетски календар на Општина Струга за 2023 година,
 3. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струга за 2022 година,
 4. Предлог – Одлука за основање Акциски тим во заедницата во општина Струга,
 5. Предлог – Одлука за усвојување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Струга и Општина Вевчани,
 6. Предлог – Решение за именување на членови во заедничката комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Струга и Општина Вевчани,
 7. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта во општина Струга за 2021 година,
 8. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбаниситчки план за УЕ-2, дел од блок 9, опфат помеѓу улиците „Македонска“, „Маршал Тито“, „Цветан Димов“ и пешачка патека КО  Струга, Општина Струга,
 9. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополнување на Детален урбаниситчки план за УЕ-11, блок 2, опфат 3, 4 и 5, Општина Струга.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 8-та седница

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 7 (седма) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 7 (седма) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 7 (седмата) седница на Советот на Општина Струга, за 24.02.2022 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Записник од четврта седница на Советот на општина Струга,

– Записник од петта седница на Советот на општина Струга,

 1. Квартален извештај за работа на Општина Струга за четврти квартал 2021,
 2. Иницијатива за измена и дополнување на Статутот на Општина Струга,
 3. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на спортска сала во с.Лабуништа,
 4. Извештај за извршениот попис на основни средства, инвентар, недвижен и подвижен  имот и побарувања и обврски на Општина Струга за 2021 година,
 5. Предлог – Одлука за отпис на основни средства и ситен инвентар сопственост на Oпштина Струга,
 6. Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година,
 7. Годишен извештај за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите,
 8. Предлог – Решение за разрешување на членови на управниот одбор во ЈП „Водовод и Каланизација“ – Струга,
 9. Предлог – Решение за разрешување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Водовод и Канализација“ – Струга,
 10. Предлог – Решение за разрешување на членови на управниот одбор во ЈП „Еко Струга“ – Струга,
 11. Предлог – Решение за разрешување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Еко Струга“ – Струга,
 12. Предлог – Решение за именување на членови на Просторниот Штаб за заштита и спасување на Општина Струга и извршители за административно-технички оперативни работи,
 13. Предлог – Решение за формирање Комисија за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди и други несреќи,
 14. Предлог –Решение за формирање комисија за односи меѓу заедниците
 15. Предлог – Решение за именување членови на училишен одбор во СОУ „Нико Нестор“ – Струга,
 16. Предлог – Решение за именување членови на училишен одбор во СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ – Струга,
 17. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈОУДГ „8 Март“ – Струга,
 18. Предлог – Решение за именување член на училишен одбор во ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга,
 19. Предлог – Решение за именување член на училишен одбор во Општинско основно музичко училиште – Струга,
 20. Предлог – Решение за именување член на училишен одбор во ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа,
 21. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во Ученички дом „Браќа Миладиновци“ – Струга,
 22. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈП „Комунално“ – Струга,
 23. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Комунално“ – Струга,
 24. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈП „Водовод и Канализација“ – Струга,
 25. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Водовод и Канализација“ – Струга,
 26. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈП „Еко Струга“ – Струга,
 27. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Еко Струга“ – Струга,
 28. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈП „Водовод Делогожда“ – с.Делогожда,
 29. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Водовод Делогожда“ – с.Делогожда,
 30. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈП „Октиси“ – с.Октиси,
 31. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Октиси“ – Октиси,
 32. Предлог – Решение за именување членови на управен одбор во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа,
 33. Предлог – Решение за именување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа,
 34. Предлог – Решение за именување член на управен одбор во ЈЗУ Здравствен дом – Струга,
 35. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за период 01.10.2021-31.12.2021 година,
 36. Четврти квартален извештај за работењето на ЈП „Октиси“ – с.Октиси за 2021 година,
 37. Извештај за работата на ЈП „Еко Струга“ – Струга за четврти квартал 01.10-31.12.2021 година,
 38. Програма за измена и дополнување на Програмата за работа и развој на ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2022 година,
 39. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување на ЈП „Еко Струга“-Струга, за 2022 година,
 40. Предлог – Одлука за согласност на Изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Еко Струга“ – Струга.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 7-та седница

Р Е Ш Е Н И Е За свикување6 (шестта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување6 (шестта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 6 (шесттата) седница на Советот на Општина Струга, за 31.01.2022 год. ( Понеделник ) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Струга за 2021 година,
 2. Предлог – Одлука за дополнување на Правилникот за користење службените моторно возило на Општина Струга,
 3. Квартален извештај за финансиското работење на ЈП „Водовод и канализација“ Струга за трет квартал 01.01.2021-30.09.2021,
 4. Програма за работа на ЈП „Водовод и канализација“ Струга за 2022 година,
 5. Програма за Сектор за јавни дејности во Општина Струга за 2022 година,
 6. Предлог – Одлука за вршење на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Струга,
 7. Предлог – Исправка на техничка грешка за Урбанистички проект со план за парцелизација, за ГП19.14 со намена А4-времено сместување, според извод од УПВНМ за блок 19, Езерски Лозја – Општина Струга,
 8. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на Општина Струга за 2022 година,
 9. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополнување на Детален урбаниситчки план за УЕ-11, блок 2, опфат 3, 4 и 5, Општина Струга,
 10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.26 и КП бр.27, КО Струга,
 11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.26 и КП бр.27, КО Струга,
 12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.453/1 и дел од КП бр.463/2, КО Струга,
 13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.2470/1, КО Струга,
 14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.661, КО Корошишта Џепин,
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.1439/1, КО Лабуништа,
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.1439/1, КО Лабуништа,
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.2151, КО Лабуништа-вон.гр.р.,
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.1439/1, КО Лабуништа,
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно иградениот објект на КП бр.1407/1, КО Лабуништа,
 20. Барање за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште,
 21. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Мирјета Муса од с.Добовјани,
 22. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Демка Мехмедоски од с.Лабуништа,
 23. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Едип Кица од с.Велешта,
 24. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Ракип Речи од с.Велешта,
 25. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Линдим Арифи од с.Делогожда,
 26. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Сабије Речи од с.Велешта,
 27. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Васко Спироски од с.Драслајца,
 28. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош Пеце Танкоски од с.Биџево,

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател,

Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е За свикување4 (четврта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
За свикување4 (четврта)
седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 4 (четвртата) седница на Советот на Општина Струга, за 16.12.2021 год. (Четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

     – Записник од првата конституивна седницана Советот на општина Струга.

     – Записник од вторатавонредна седница на Советот на општина Струга.

Записник од третата седница на Советот на општина Струга.

 1. Извештај за работењето на ЈП „Комунално“ – Струга, за период од 01.01 до 30.09.2021 година, како и споредување со постигнатите резултати за период од 01.01-30.09.2020 година.
 2. Извештај за работа на трети квартал 01.07-30.09.2021 година, за ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 3. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа, за период од 01.07.2021 до 30.09.2021 година, како и споредување со постигнатите финансиски резултати за период од 01.07.2020 до 30.09.2020 година.
 4. Трет квартален извештај за работењето на ЈП „Октиси“ с.Октиси за 2021 година.
 5. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогожда“ – с.Делогожда, за временскиот период од 01.07 до 30.09.2021 година, и споредување со постигнатите финансиски резултати со временскиот период 01.04.2020 до 30.06.2021 година.
 6. Програма за работа за 2022 година, за ЈП „Комунално“ – Струга.
 7. Програма за работа и развој на ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2022 година.
 8. Програма за работа и развој на ЈП „Октиси“ –с.Октиси за 2022 година.
 9. Програма за работа во тековната 2022 година за ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа.
 10. Годишен план за вработување во ЈП „Октиси“ с.Октиси за 2022 година.
 11. Предлог –Програма за работа на Советот на Општина Струга за 2022 година.
 12. Предлог –Програма за општа туриситчка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во 2022 година.
 13. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на Општина Струга за 2022 година.
 14. Предлог – Г1 Програма за подршка на локалниот економски развој 2022 година.
 15. Предлог – Годишна програма за работа на Секторот за инспекциски надзор-Инспекторат во 2022 година.
 16. Предлог – Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2022 година.
 17. Предлог – Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето и справувањето со кризи во 2022 година.
 18. Предлог – Програма за активностите на Општина Струга од областа на заштита на животната средина и природата за 2022 година.
 19. Предлог – Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струга за 2022 година.
 20. Предлог – Програма за активностите на општина Струга во областа на информатичката технологија за 2022 година.
 21. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Струга за 2022 година.
 22. Предлог – Програма за работа на Одделението за соработка со месните заедници за 2022 година.
 23. Предлог – План на програми за развој за енергетска ефикасност за 2022/2025 година.
 24. Предлог – План на програми за развој за изградба на улици во Струга за 2022/2025 година.
 25. Предлог – План на програми за развој за замена на азбестни цевки во водоводна мрежа Струга за 2022/2025 година
 26. Барање за ослободување од плаќање на комуналии за училишна фискултурна сала на КП 157 КО Делогожда.
 27. Барање за ослободување од плаќање на комуналии за Капела (Гусулана) на КП 686/1 КО Октиси.
 28. Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Струга за 2022  година.
 29. Предлог – Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на локални патишта во Општина Струга за 2022 година
 30. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2022 година,
 31. Предлог – Правилник за определување локации за поставување на урбана опрема на општина Струга за 2022 година,
 32. Предлог – Одлука за поставување урбана опрема на општина Струга за 2022 година,
 33. Предлог – Одлука за утврдување и наплата на комунална такса,

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Materiali i mbledhjes

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 3 (трета ) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е За свикување 3 (трета ) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 3 (третата) седница на Советот на Општина Струга, за 15.11.2021 год. (Понеделник) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга за трет квартал 2021 година.
 2. Ребаланс на Буџетот на општина Струга.
 3. Предлог – Програма за пречек на новата 2022 година.
 4. Предлог – Програма за зимско одржување на локални патишта и улици за 2021/2022 година.
 5. Предлог – Решение за разрешувањ и именување член на Управен одбор во ЈП „Водовод и канализација“ – Струга
 6. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на училишен одбор на ООУ „Гоце Делчев“– с.Подгорци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 3-та седница