vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 35 (триесет и петта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 35 (триесет и петта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 35 (триесет и петта) седница на Советот на Општина Струга, за 23.05.2024 година (четврток) со почеток во 09:30 часот, во салата за одржување на седници на Советот на Општина Струга

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од триесет и трета седница на Советот на општина Струга.

– Записник од триесет и четврта седница на Советот на општина Струга.

 1. Годишна сметка за 2023 година на СОУ „Нико Нестор“ – Струга.
 2. Годишна сметка за 2023 година на ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга.
 3. Квартален извештај за прв квартал од 2024 година на Општина Струга.
 4. Финансиски извештај за работа на прв квартал 01.01-31.03.2024 година на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 5. Годишна сметка на Центар за развој на југозападен плански регион за 2023 година.
 6. Годишна сметка на Центар за развој на југозападен плански регион за Проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој-фаза II“ во 2023 година.
 7. Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2023 година.
 8. Квартален извештај за финансиското работење на ЈП „Водовод и канализација“ -Струга за прв квартал 01.01.2024-31.03.2024.
 9. Извештај за работењето на ЈП „Комунално“-Струга, за период од 01.01. до 31.03.2024 година.
 10. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа, за период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година.
 11. Решение за разрешување на член на училишен одбор на СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ – Струга.

Материјали од седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 34 (триесет и четврта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 34 (триесет и четврта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 34 (триесет и четврта) седница на Советот на Општина Струга, за 01.04.2024 година (понеделник) со почеток во 10:30 часот, во салата за одржување на седници на Советот на Општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Барање за донесување на Одлука за бесправно изграден објект на КП бр.106/3, КО Велешта-вон гр.р.
 2. Барање за донесување на Одлука за бесправно изграден објект на КП бр.205, КО Франгово-вон гр.р.
 3. Барање за донесување на Одлука за бесправно изграден објект на КП бр.2730/4, КО Мислешево-вон гр.р.
 4. Годишна сметка за 2023 година на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа.
 5. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта.
 6. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга.
 7. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица.
 8. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Подгорци.
 9. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Единство“ – с.Октиси.
 10. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Зини Хани“ – с.Велешта.
 11. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга.
 12. Годишна сметка за 2023 година на Опшинско основно музичко училиште – Струга.
 13. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда.
 14. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Орхан Џемаили“ – с.Горно Татеши.
 15. Годишна сметка за 2023 година на ООУ „Св. Климент Охридски“ – с.Драслајца.
 16. Годишна сметка за 2023 година на СОУ „Др Ибрахим Темо“ – Струга.
 17. Годишна сметка за 2023 година на ОУД „Браќа Миладиновци“ – Струга.
 18. Барање од ЈП „Водовод и канализација“-Струга.
 19. Предлог – Решение за разрешување на членови на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Водовод и канализација“ – Струга.
 20. Предлог – Решение за разрешување на член на надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 21. Предлог – Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар.
 22. Нацрт – Изјава дека Општина Струга ги исполнува следните услови.
 23. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Меморандум за соработка.
 24. Предлог – Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Струга за реализација на Проектот „Замена – Реконструкција на Азбест – цементна водоводна мрежа во град Струга“.

Материјали од седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 33 (триесет и трета) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

за свикување на 33 (триесет и трета) седница на

Советот на општина Струга

Ја свикувам 33 (триесет и трета) седница на Советот на Општина Струга, за 07.03.2024 година (четврток) со почеток во 09:30 часот, во салата за одржување на седници на Советот на Општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од триесетта седница на Советот на општина Струга.

– Записник од триесет и прва седница на Советот на општина Струга.

– Записник од триесет и втора седница на Советот на општина Струга.

– Записник од трета вонредна седница на Советот на општина Струга.

 1. Решение за верификација на мандат на член на Советот на Општина Струга.
 2. Предлог – Годишна сметка на Буџетот на општина Струга за 2023 година.
 3. Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Струга за 2024 година.
 4. Одлука за извршување на Буџетот на општина Струга за 2024 година.
 5. Буџетски календар на Општина Струга за 2025 година.
 6. Извештај за извршениот попис на основни средства, инвентар, недвижен и подвижен  имот и побарувања и обврски на Општина Струга за 2023 година.
 7. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници вработени во општинската администрација на Општина Струга за 2024 година.
 8. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина Струга за 2023 година.
 9. Извештај за работењето на ЈП „Комунално“ Струга за период од 01.01-31.12.2023 година.
 10. Годишен извештај за финансиското работење на ЈП „Водовод и канализација“ – Струга, 01.01.2023-31.12.2023 година.
 11. Годишен извештај за спроведување на утврдените тарифи – водоснабдување  за 01-2023-12.2023 година на ЈП „Водовод и канализација“ – Струга.
 12. Годишен извештај за спроведување на утврдените тарифи – одведување на отпадни води за 01.01.2023-31.12.2023 година на ЈП „Водовод и канализација“ – Струга.
 13. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – Лабуништа за период од 01.10.2023 до 31.12.2023.
 14. Финансиски извештај за работа на четврт квартал 01.10-31.12.2023 година на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 15. Годишна сметка на ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2023 година.
 16. Трет квартален извештај за работењето на ЈП „Октиси„ – с.Октиси за 2023 година.
 17. Програма за работа и развој за 2024 година на ЈП „Октиси“ – с.Октиси.
 18. Програма за работа за 2024 година на ЈП „Водовод Делогожда“ – с.Делогожда.
 19. Извештај за работата во текот на првото полугодие во учебната 2023/2024 година на ООУ „Гоце Делчев“-с.Јабланица.
 20. Измена и дополнување на Статут на ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа.
 21. Одлука за зголемување на цените на услугите што ги дава јавната установа, детска градинка ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга.
 22. Измена и дополна на Генерален урбанистички план на град Струга за Блок 8 од УЕ 2 и Детален урбанистички план во УЕ 2, дел од блок 8.1, Општина Струга плански период 2023-2028 ОБЕДИНЕТА ПОСТАПКА.
 23. Измена и дополна на Генерален урбанистички план на град Струга за Блок 8 од УЕ 1 (плански период 2023-2033) и Детален урбанистички план во УЕ 1, дел од блок 7, Општина Струга (плански период 2023-2028) ОБЕДИНЕТА ПОСТАПКА.
 24. Иницијатива за изработка на ГУП за Струга за УБ 4 во УЕ 11 и ДУП за плански опфат на дел од УЕ 11, УБ 4 во КО Струга и Мислешево вон град (обединета постапка).
 25. Иницијатива  за  изработка  на  Урбанистички проект  вон  опфат  на  урбанистички  план  со намена  А4.3-Викенд  куќи  и  други  објекти  за времено сместување на дел од КП бр.2839/40, КП бр.2839/41, КП бр.2839/42, КП бр.2839/43 и дел од КП бр.2839/3 КО Струга, Општина Струга.
 26. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 1МW и 10(20)кв средно напонски вод на КП бр.8 и КП бр.10 КО Радолишта вон град Струга.
 27. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 1МW и 10(20)кв средно напонски вод на КП бр.5 и КП бр.7 КО Радолишта вон град Струга.
 28. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела од ГП 30.10 според извод од ДУП за УЕ 12 (индустриска зона) дел од блок 30, со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, во општина Струга со површина од 0,05ха, Општина Струга.
 29. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.2-Лесна и незагадувачка индустрија и производство на храна, млечни производи, кондиторски производи, безалкохолни пијалоци, вода, преработка на градинарски производи и овошје, тутун и други на КП бр.850/6, КП бр.850/7, КП бр.851/6, КП бр.851/7, КП бр.852 и дел од КП бр.857 КО Подгорци, Општина Струга.
 30. Предлог – Заклучок за исправка на грешка.

Материјали од седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на трета вонредна седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на трета вонредна седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам вонредната седница на Советот на Општина Струга, за 13.02.2024 година (вторник) со почеток во 10:00 часот, во салата за одржување на седници на Советот на Општина Струга:

Седницата ќе работи по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Предлог – Решение за констатација  за престанок на мандат на член на Советот на Општина Струга.
 2. Предлог – Решение за разрешување и именување на член во Комисија за финансии и буџет и локален економски развој.
 3. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Комисија за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.
 4. Одлука за определување на  финансиски средства за одржување на Гимназијада – Струга 2024.

Материјали од седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р ешение за свикување на 32 (триесет и втора) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа(„Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 32 (триесет и втора) седница на
Советот на општина Струга

Ја свикувам 32 (триесет и втора) седница на Советот на Општина Струга, за 22.01.2024 година (понеделник) со почеток во 10:00 часот, во салата за одржување на седници на Советот на Општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од триесетта седница на Советот на општина Струга.
 • Записник од триесет и прва седница на Советот на општина Струга.
 1. Квартален извештај за работа на Општина Струга за четврти квартал 2023.
 2. Предлог – Буџетски календар на Општина Струга за 2025 година.
 3. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод и Канализација“-Струга.
 4. Одлука за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод и Канализација“-Струга.
 5. Предлог – Правилник за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на општинската администрација на општина Струга.
 6. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-Викенд куќи и други објекти за времено сместување на дел од КП бр.2839/3, КП бр.2839/38, КП бр.2839/37, КП бр.2839/36, КП бр.2839/35, КП бр.2839/34, КП бр.2839/33, КП бр.2839/32, КП бр.2839/30, КП бр.2839/29, КП бр.2839/28, КП бр.2839/27 и КП бр.2839/26 КО Струга, Општина Струга.
 7. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.2-Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, млечни производи, кондиторски производи, безалкохолни пијалоци, вода, преработка на градинарски производи и овошје, тутун и други на КП бр.2837/33 КО Струга, Општина Струга.
 8. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3-Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на дел од КП бр.2839/40, КП бр.2839/41, КП бр.2839/42, КП бр.2839/43 и дел од КП бр.2839/3 КО Струга, Општина Струга.
 9. Иницијатива за изработка на Измена на ГУП за Струга за УБ 4 во УЕ 11 и ДУП за плански опфат на дел од УЕ 11, УБ 4 во КО Струга и Мислешево вон град (обединета постапка).
 10. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план со намена А4.3- Викенд куќи и други објекти за времено сместување на дел од КП бр.856, КО Подгорци, Општина Струга.
 11. Предлог – Одлука за доделување на финансиска помош за лицето Ј.Л.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Интерен оглас

Врз основа нa член 30, став (1) алинеја (2) став (3) и став (5) и член 48 став (4) од Законот за административни службеници (“Службен весник на Република Македонија“ 6p.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија„ бр.275/2019, бр.14/2020, бр.215/2021 и бр.99/2022), како и член  2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката за селекција, во Зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник нa Република Македонија“ 6p.11/2015, бр.35/2018 и бр.303/2020), во согласно  Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на Општина Струга број 09-3840/1 од 05.10.2016 година, бр. 798 од 27.02.2017 година, 09-1696/1 од 04.04.2018 година, бр.09-2858 од 25.06.2018 и 09-3112 од 23.07.2019, бр.09-3604/4 од 23.09.2019 година, бр.09-4988/1 од 16.12.2019 година, бр.04-103/1 од 09.01.2020, бр.09-3480 од 28.10.2020, 09-4175/1 од 10.11.2021 година бр. 09-4175/2  од 10.11.2021, бр. 09-2742/4 од 29.07.202, бр. 03-3020/2 од 16.11.2021 и бр.09-3987/1 19.09.2022,  како и согласно член 50 став 1 алиинеја 14 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ 5/02), и врз основа на Годишен план за вработување за 2023 година бр.04-3737/1 од 29.08.2022 година и позитивно мислење од МИОА со бр.09-758/2 од 14.02.2023 година и Измена и дополнување на годишен план за вработување за 2023 година со број 04-4654/1 од 03.11.2023 година и позитивно мислење од МИОА со бр. 04-4654/7 од 06.12.2023 година,  Општина Струга, објавува 

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 02/2023

за унапредување на административни службеници во Општина Струга

         Општина Струга објавува интерен оглас за унапредување на 23 (дваесет и три) административни службеници за следните работни места: 

1.     УПР0101Б04000 co шифра на работно место Раководител на одделение за сметководство  и плаќања, Одделение за сметководство  и плаќања, Сектор за финансиски прашања1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна  Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

 -VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Економски науки,

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку 4 четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици Ha ” Европската Унија (англиски, француски, германски), 

– потврда за положен испит за административно управување.

 Потреби општи работни комепетенции на напредно ниво:

–       учење и развој

–       комуникација

–       остварување резултати

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон странките/засегнати страни;

–       раководење; и

–       финансиско управување

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 38.504,oo денари.

2.     УПР0101B01000 co шифра на работно место Советник  за финансиско сметководство воОдделение за сметководство  и плаќања, Сектор за финансиски прашања 1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Економски науки,

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку 3 три години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици Ha ” Европската Унија (англиски, француски, германски),

Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 34.665,oo денари. 

3.     УПР0101B03000 co шифра на работно место Соработник за плати и надоместоци на плати во Одделение за сметководство  и плаќања Сектор за финансиски прашања1 (еден) извршител. 

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– економски науки, 

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку една (1) година работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици Ha  Европската Унија (англиски, француски, германски),

 Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 30.302,oo денари. 

4.     УПР0101Г01000 co шифра на работно место Самостоен референт – Финансиски книгводител за буџетското книговодство во Одделение за сметководство  и плаќања, Сектор за финансиски прашања1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VА или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.

– Вишо или средно образование  – економска или гимназиска струка,

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку три (3) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици Ha Европската Унија (англиски, француски, германски), 

 Потреби општи работни комепетенции на основно ниво:

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       ориентираност кон странките/засегнати страни; и

–        финансиско управување

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 23.324,oo денари.

5.     УПР0101B01000 co шифра на работно место Советник за утврдување на данок од имот, наследство и подарок и данок на промет на недвижности во Одделението за даноци и комунални такси, Сектор за финансиски прашања– 1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Економски науки  или правни науки 

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку три (3) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa  Европската Унија (англиски, француски, германски), 

Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 34.665,oo денари.

6.     УПР0101B02000 co шифра на работно место Виш соработник за администрирање на данок на наследство и подарок  и   данок   на промет на недвижности во Одделение за даноци и комунални такси, Сектор за финансиски прашања1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Економски науки  или правни науки или организациони науки

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку две (2) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa  Европската Унија (англиски, француски, германски), 

Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 31.173,oo денари или 32.629, оо денари.

7.     УПР0101B03000 co шифра на работно место Соработник за администрирање на такса за привремен престој, Одделение за даноци и комунални такси  Сектор за финансиски прашања1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Туризам и угостителство или Економски науки

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку  една (1) година работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици Ha ” Европската Унија (англиски, француски, германски), 

Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 30.302,oo денари.

8.     УПР0101B01000 co шифра на работно место Советник за образование и култура      Одделение  за образование и култура, Сектор за јавни дејности  1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Образование  или Историски науки или Јавна управа и администрација

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку три (3) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa Европската Унија (англиски, француски, германски), 

 Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

–        

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 34.665,oo денари.

9.     УПР0101B02000 co шифра на работно место Виш соработник-  Администратор на образование    Одделение  за образование и култура, Сектор за јавни дејности  1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Јавна управа и  администрација или   Образование или  Правни науки,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку две (2) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa Европската Унија (англиски, француски, германски),

 Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 31.173,oo денари  или 32.629, оо денари.

10.  УПР0101B02000 co шифра на работно место Виш соработник за лектурирање  и превод     во Одделение за поддршка на градоначалникот  и организација на работата   советот, Сектор за поддршка на градоначалникот, организација на работата   на  советот и информатичка технологија1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Наука за книжевноста или Правни науки

 – Активно познавање на албанскиот јазик                                                                                                                                  

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку две (2) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa  Европската Унија (англиски, француски, германски), 

Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 31.173,oo денари или 32.629, оо денари.

11.  УПР0101B02000 co шифра на работно место Виш соработник- Административно – технички секретар во Одделение за поддршка на градоначалникот  и организација на работата   советот, Сектор за поддршка на градоначалникот, организација на работата   на  советот и информатичка технологија1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Јавна управа и администација или Правни науки  или    Економски  науки  

 –  Активно познавање на албанскиот јазик                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку две (2) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa  Европската Унија (англиски, француски, германски), 

Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 31.173,oo денари или 32.629, оо денари.

12.  УПР0101B01000 co шифра на работно место Советник за примена на информатичка технологија, Одделение за информатичка технологија, Сектор за поддршка на градоначалникот, организација на работата   на  советот и информатичка технологија1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

 -VI А според Македонската 

рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Информатика          

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку три (3) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa Европската Унија (англиски, француски, германски), 

Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 34.665,oo денари.

13.  УПР0101B01000 co шифра на работно место Советник за односи со јавноста, Одделение за протокол  и односи со јавноста, Сектор за поддршка на градоначалникот, организација на работата   на  советот и информатичка технологија1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

 -VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Јавна управа и администрација или Образование или Економски науки                  

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку три (3) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa Европската Унија (англиски, француски, германски), 

Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 34.665,oo денари.

14.  УПР0101B01000 co шифра на работно место Советник за стратешко планирање на туризмот, Одделение за туризам, Сектор за туризам, локален економски развој и меѓународна соработка1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

 -VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Туризам и угостителство или  Правни науки  или  Економски науки  

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку три (3) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa Европската Унија (англиски, француски, германски), 

Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 34.665,oo денари.

15.  УПР0101Г01000 co шифра на работно место Самостоен референт за туристичко посредување во Одделение за туризам, Сектор за туризам, локален економски развој и меѓународна соработка1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VА или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.

– Вишо или средно образование  – економска или гимназиска насока  или Педагошка струка

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку три (3) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa Европската Унија (англиски, француски, германски), 

 Потреби општи работни комепетенции на основно ниво:

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       ориентираност кон странките/засегнати страни; и

–        финансиско управување

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 23.324,oo денари.

16.  УПР0101Б03000 co шифра на работно место Помошник раководител на сектор за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина, Сектор за урбанизам,комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

 -VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Архитектура урбанизам и планирање или  Градежништво и водостопанство или Животна средина

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен

сектор,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa Европската Унија (англиски, француски, германски), 

– потврда за положен испит за административно управување

 Потреби општи работни комепетенции на напредно ниво:

–       учење и развој

–       комуникација

–       остварување резултати

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон странките/засегнати страни;

–       раководење; и

–       финансиско управување

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 42.051,oo денари.

17.  УПР0101В02000 co шифра на работно место Виш соработник    за управно-правни работи од бласта на урбанизмот, во Одделение за урбанизам, градби и просторно планирање во Сектор за урбанизам,комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

–  Правни науки ,

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку две (2) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa  Европската Унија (англиски, француски, германски), 

Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.  

–         

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 31.173,oo денари или 32.629, оо денари.

18.  УПР0101В02000 co шифра на работно место Виш соработник за уредување на градежно земјиште во Одделение за комунална инфраструктура и  сообрќај  во Сектор за урбанизам,комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Градежништво и водостопанство или Животна средина или Правни науки

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку две (2) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa  Европската Унија (англиски, француски, германски), 

Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 31.173,oo денари или 32.629, оо денари.

19.  УПР0101Г01000 co шифра на работно место Самостоен референт за комунални работи и хигиена во Одделение за комунална инфраструктура и  сообрќај  Сектор за урбанизам,комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VА или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.

– Вишо или средно образование  – економска или  гимназиска или техничка насока

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку три (3) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa  Европската Унија (англиски, француски, германски), 

 Потреби општи работни комепетенции на основно ниво:

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       ориентираност кон странките/засегнати страни; и

–        финансиско управување

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 23.324,oo денари.

20.  УПР0101В02000 co шифра на работно место Виш соработник за управување со недвижен  општински имот во Одделение за управување со градежно земјиште и недвижен имот на општината во Сектор за урбанизам,комунални дејности, сообраќај и заштита на животна средина1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Градежништво и водостопанство или Правни науки  или Економски  науки

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку две (2) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa  Европската Унија (англиски, француски, германски), 

Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 31.173,oo денари или 32.629, оо денари.

21.  УПР0101Г01000 co шифра на работно место Самостоен референт- градежен извршител во Одделение за инспекциски работи за комунални дејности,  градби, животната средина и сообраќај, Сектор за инспекциски надзор-инспекторат1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

– VА или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.

– Вишо или средно образование  – електро или  гимназиска или техничка насока

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку три (3) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa  Европската Унија (англиски, француски, германски), 

 Потреби општи работни комепетенции на основно ниво:

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       ориентираност кон странките/засегнати страни; и

–        финансиско управување

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 23.324,oo денари.

22.  УПР0101В01000 co шифра на работно место Советник за организирање и спроведување на обуки, во  Одделение за управување со човечки ресурси1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

 -VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Правни науки или Организациони науки и управување ( менаџмент ) или Јавна управа и администрација,

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку три (3) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa  Европската Унија (англиски, француски, германски), 

Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 34.665,oo денари.

23.  УПР0101В01000 co шифра на работно место Советник за оценување на ефектот на административниот службеник, во  Одделение за управување со човечки ресурси1 (еден) извршител.

Општи услови 

– да е државјанин на Република Северна Македонија, 

– активно да го користи македонскиот јазик, 

– да е полнолетен,

-да има    општа      здравствена       способна работното место, 

-со правосилна судска пресуда изречена казна забрана на вршење професија,  дејност или должност.

Посебни услови 

 -VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според 

ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Правни науки,

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

– најмалку три (3) години работно искуство во струката,

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици нa  Европската Унија (англиски, француски, германски), 

 Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

–       решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

–       учење и развој;

–       комуникација;

–       остварување резултати;

–       работење со други/тимска работа;

–       стратешка свест;

–       ориентираност кон клиенти/засегнати   страни и 

–       финансиско управување.    

Распоред на работно време: 

– работни часови во неделата: 40, 

-работно време: од Понеделник до Петок, пристигнување во 08:00 и заминување во 16:00 часот. 

-Паричниот износ на основната нето плата 34.665,oo денари.

          Заинтересираните административни службеници за унапредување треба да ги исполнуваат општите услови и посебните услови утврдени co Правилникот за систематизација на работните места во Општина Струга, како и: 

да е оценет со оцена “A” или “Б“ при последно оценување, 

 -дa е на работно место на непосредно пониско -ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас, 

– да поминал најмалку две години на исто ниво и 

-да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавуваањето на интерниот оглас .

         Право на учество имаат сите административни службеници вработени во Општина Струга кои ги исполнуваат условите за конкурирање. 

        Кандидатите кон пријавата можат да ги приложат следниве докази:

потврди за успешно реализирани обуки  и/или, 

-потврди за успешно реализирано менторство. 

         Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет)  дена сметано од денот на објавувањето на огласот. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето. 

         Пријавата со потребната документација треба да се достави преку архивата на Општина Струга до Одделение за управување со човечки ресурси на адреса Општина Струга, ул. Плоштад Мајка Тереза б.б. Струга како и до службената електронска адреса: ocr@struga.gov.mk

         Не навремена, нецелосна и неуредна пријава, нема да биде предмет на разгледување.

          Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување формирана од страна на Секретарот на Општина Струга.

HAПOMEHA: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата за унапредување се дисквалификува од натамошна постапка. 

Интерен оглас
Пријава по интерен оглас

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 30 (триесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 30 (триесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 30 (триесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 04.12.2023 година (понедлник) со почеток во 10:00 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и осма седница на Советот на општина Струга.

 1. Извештај за работењето на ЈП „Комунално“ Струга за период од 01.07 до 30.09.2023 година.
 2. Квартален извештај за финансиското работење на ЈП „Водовод и канализација“ – Струга за трет квартал 01.01.2023-30.09.2023 година.
 3. Програма за работа и развој на ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2024 година.
 4. Предлог – Решение за именување членови во Комисија.
 5. Предлог – Програма за дополнување на Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2024 година.
 6. Извештај за реализација на Програмата за туризам за 2022 година.
 7. Предлог – Програма за општа туристичка пропаганда и за подобрување на условите за престој на туристите за 2024 година.
 8. Извештај за реализација на Програмата за одбележување на значајни настани и личности од нашето културно минато за 2022 година.
 9. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на култура на Општина Струга за 2022 година.
 10. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на социјалната заштита за потребите на граѓаните на Општина Струга за 2022 година.
 11. Предлог – Програма за активностите во областа на образованието на Општина Струга за 2024 година.
 12. Предлог – Програма за одбележување значајни настани и личности од нашето културно минато за 2024 година.
 13. Предлог – Програма за одржување културни настани и проекти од јавен интерес во општина Струга за 2024 година.
 14. Предлог – Програма за активностите на Општина Струга во областа на спортот и млади во 2024 година.
 15. Предлог – Програма за подршка и финансирање на НВО во Општина Струга во 2024 година.
 16. Предлог – Програма на Општина Струга за здравствена и социјална заштита за 2024 година.
 17. Предлог – Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2024 година.
 18. Предлог – Програма за заштита на животната средина 2024 година.
 19. Барање за доделување финансиска помош од лицето Ф.Т.
 20. Предлог – Одлука за продажба на движна ствар Патничко моторно возило сопственост на општина Струга.
 21. Предлог – Одлука за одредување на земјиште за привремено кампирање.
 22. Предлог – Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план за УЕ 4, дел од Блок 12, Општина Струга.

Материјали од 30-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Решение за свикување на 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 29 (дваесет и деветта) седница на Советот на Општина Струга, за 10.11.2023 година (петок) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од дваесет и седма седница на Советот на општина Струга.
 1. Финансиски извештај за работа на трет квартал на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 2. Измени и дополнување на Буџетот на Општина Струга за 2023 година.
 3. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за период од 01.07.2023 до 30.09.2023 година.
 4. Програма за работа на ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за 2024 година.
 5. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Струга за 2024 година.
 6. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2024 година.
 7. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на ГП за намена Г2.1 Згради од лесна граджна индустрија-фабрички комплекси, индустриски работнички хали за монтажа, складови, топлани, генераторски станици и слично, погони и бази за производство на асфалт и бетон, на КП бр.991/1 КО Радолишта, Општина Струга.
 8. Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП бр.1736/22 КО Мислешево-вон град, Општина Струга.
 9. Програма за работа на Одделението за соработка со месни заедници и заштита и спасување за 2024 година.
 10. Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето и справување со кризи во 2024 година.
 11. Програма за зимко одржување на локални патишта и улици на Општина Струга за 2023/2024 година.
 12. Предлог – Одлука за превземање на долг за нафтени деривати за ООУ „Единство“, ООУ „Нури Мазари“, ООУ „Зини Хани“, ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Орхан Џемаили“
 13. Барање за доделување финансиска помош од лицето А.Е.
 14. Барање за доделување финансиска помош од лицето Д.М.
 15. Барање за доделување финансиска помош од лицето Г.К.
 16. Барање од Доброволно Противпожарно Друштво Струга.
 17. Измена и дополнување на Годишен план за вработување во Општина Струга за 2023 година.
 18. Годишен план за вработување во Општина Струга за 2024 година.
 19. Извештај за реализирана програма на Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Струга за 2022 година.
 20. Програма за родова еднаквост за 2024 година.
 21. Извештај за работа на Одделение за локален економски развој за 2022 година.
 22. Програма за подршка на локалниот економски развој за 2024 година
 23. Извештај за програмите во Секторот за јавни дејности за 2022 година.
 24. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на спортот и младите во 2022 година.
 25. Извештај за реализација на Програмата за подршка и финансирање на НВО Општина Струга во 2022 година.

Материјали од 29-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 28 (дваесет и осма) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 28 (дваесет и осма) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 28 (дваесет и осмата) седница на Советот на Општина Струга, за 19.10.2023 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и шестта седница на Советот на општина Струга.

 1. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга за трет квартал 2023 година.
 2. Финансиски извештај за работа на трет квартал на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 3. Исправка на техничка грешка на Одлука.
 4. План на програми за развој – изградба на улици во Струга.
 5. Одлука за превземање на водоводна мрежа и отстапување на водоводна мрежа.
 6. Предлог – Одлука за давање позитивно мислење на Сатутот на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица.
 7. Годишен извештај за работа во учебната 2022/2023 година во ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга.
 8. Годишна програма за работа во учебната 2023/2024 година во ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга.
 9. Предлог – Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар.
 10. Одлука за субвенционирање на превоз на ученици.
 11. Одлука за субвенционирање на превоз на ученици.
 12. Измена и дополнување на ГУП на град Струга, УЕ 6 и дел од УЕ 6 и дел од УЕ 8, блоик 18, 19 и 23, со деталена разработка на дел од Блок 23, КО Струга, Општина Струга.
 13. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП бр.578/2, КО Лабуништa.
 14. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.506/1 и 1393, КО Долно Татеши.
 15. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.3195/2, КО Струга.
 16. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.917/4 и 1058/2, КО Заграчани Шум.
 17. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.408/3, 408/4 и 1552, КО Враништа-вон гр.р.
 18. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.576/1 КО Ново Село.
 19. Барање за донесување Одлука за давање на согласност за утврдување на правен статус на бесправено изграден објект на КП бр.524 КО Долно Татеши.
 20. Барање за донесување на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.32/10, КО Струга.
 21. Предлог – Програма за пречек на Нова 2024 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 27 (дваесет и седма) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 27 (дваесет и седма) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 27 (дваесет и седмата) седница на Советот на Општина Струга, за 21.09.2023 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од дваесет и петта седница на Советот на општина Струга.

– Записник од дваесет и шестта седница на Советот на општина Струга.

 1. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 2. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта за учебната 2023/2024 година.
 3. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 4. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда за учебната 2023/2024 година.
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа за учебната 2023/2024 година.
 6. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на СОУ “Д-р Ибрахим Темо“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 7. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на СОУ “Нико Нестор“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 8. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на ООУ “Браќа Миладиновци“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 9. Предлог – Заклучок за усвојување Годишнa програмa за работа на ООУ “Зини Хани“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 10. Предлог – Одлука за упис на постојни подрачни училишта во состав на основно училиште.
 11. Предлог – Одлука за превземање на долг за нафтени деривати за ООУ „Св. Климент Охриски“ и ООУ „Ашим Агуши“.
 12. Предлог – Одлука за превземање на долг за превоз за ООУ „Св. Климент Охриски“ и ООУ „Ашим Агуши“.
 13. Предлог – Одлука за превземање на долг за водовод и канализација за ООУ „Ашим Агуши“, ООУ „Јосип Броз Тито“ и ООУ „Браќа Миладиновци“.
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈП „Еко Струга“ – Струга за 2024 година.
 15. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈКП „Хигиена“ – с.Лабуништа за 2024 година.
 16. Предлог – Решение за разрешување член на Управен одбор во ЈП „Водовод и канализација“ – Струга.
 17. Предлог – Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување.
 18. Предлог – Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Дебрца и Општина Струга.
 19. Предлог – Решение за именување на членови во заедничката комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Дебрца и Општина Струга.
 20. Предлог – Одлука за определување на име на улица во општина Струга.
 21. Предлог – Програма за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја во Општина Струга 2023-2027.
 22. Иницијатива за изработка и одобрување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена Г2.1 Индустриски згради од лесна преработувачка индустрија-Згради од лесна градежна индустрија-фабрички комплекси индустриски работилници хали за монтажа, складови, топлани, генератосрки станици и слично, погони и бази за производство на афалт и бетон на КП бр.1111/1, КП бр.1111/3, КП бр.1077/5 и дел од КП бр.1077/1 КО Мороишта, Општина Струга.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши